Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

255 resultaten, gefilterd op

Belastingsoort: Inkomstenbelasting (IB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:202:2024:16 Partnerschapsfictie bij de inkomensafhankelijke combinatiekorting

15-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A is alleenstaand zonder kinderen en staat ingeschreven op een woonadres in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP). B komt tijdelijk samen met kind C bij A wonen. Zij wonen in een kalenderjaar gedurende ten…

KG:202:2024:15 Fiscaal partnerschap bij gezamenlijke eigen woning in aanbouw

03-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Twee ongehuwde belastingplichtigen wonen samen in een huurwoning. Zij voldoen aan geen van de criteria van artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) of artikel 1.2, eerste lid, van de Wet…

KG:202:2024:14 Fiscaal partnerschap bij mede-eigendom woning

03-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vader en moeder (gehuwd en hierna; ouders) willen samen met hun twee zoons een gebouw kopen om in te gaan wonen. In het gebouw komen drie woonruimten, één voor de ouders en de zonen…

KG:202:2024:13 Fiscaal partnerschap op grond van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel d, Wet IB 2001 en woning

03-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Op grond van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) wordt onder een partner mede verstaan degene die op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige staat ingeschreven…

KG:003:2024:8 Overgangsrecht Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen met betrekking tot de open cv-achtige gevestigd in het buitenland en zonder Nederlands inkomen

02-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Y is een naar het recht van land X opgerichte en in land X gevestigde cv-achtige. Naar huidig fiscaal recht (2024) kwalificeert Y voor Nederland als open cv (niet-transparant). Y geniet geen Nederlands inkomen.…

KG:003:2024:7 Aanvang achtjaarstermijn artikel 4.18 Wet IB 2001 bij partieel buitenlandse belastingplicht

02-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X woont in het buitenland en bezit alle aandelen in een niet in Nederland gevestigde vennootschap. X gaat in 2013 in Nederland wonen en kiest vanaf dat moment op grond van artikel 2.6 van…

KG:003:2024:6 Excessief lenen en immigratie van een verbonden persoon

02-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X woont in België en heeft een aanmerkelijk belang in A BV, een in Nederland gevestigde vennootschap. X schenkt in 2020 zijn aandelen in A BV aan zijn in Nederland wonend kind Y. In…

KG:202:2024:12 Verzend- en douanekosten verbonden aan de import van voedingssupplementen en uitgaven voor specifieke zorgkosten

30-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige bestelt voedingssupplementen die vanuit een ander continent worden opgestuurd naar Nederland. Hierdoor betaalt belastingplichtige verzend-, douane-, en administratiekosten in verband met de bestelling van de voedingssupplementen. Vragen Antwoorden Beschouwing Farmaceutisch hulpmiddel Op…

KG:202:2024:11 Vervoerskosten in verband met aanschaf van een hulpmiddel en uitgaven voor specifieke zorgkosten

26-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft in verband met een handicap orthopedisch schoeisel nodig. Orthopedisch schoeisel kan worden aangemerkt als ‘ander’ hulpmiddel als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna:…

KG:051:2024:10 Verhuisregeling voor woning in buitenland bij immigratie naar Nederland

17-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige is in 2022 geïmmigreerd naar Nederland. Voor die tijd had de belastingplichtige zijn hoofdverblijf in een eigen woning in het buitenland. Voor de verwerving van die eigen woning is hij vóór 1…

KG:202:2024:10 Extra salaris- en verblijfkosten verplegend personeel tijdens vakantie en uitgaven voor specifieke zorgkosten

12-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is meervoudig complex gehandicapt. Belastingplichtige heeft een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz) en verblijft op basis hiervan in een Wlz-instelling. De verpleging en verzorging in de Wlz-instelling vinden…

KG:202:2024:9 Gezinshulp als uitgaven voor specifieke zorgkosten

12-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige ontvangt 24-uurszorg in verband met ziekte. Deze zorg omvat volgens belastingplichtige zowel huishoudelijke taken als persoonlijke verzorging en daarnaast licht medische handelingen. Belastingplichtige heeft de uitgaven voor deze zorg in zijn aangifte…

KG:202:2024:8 Box 3 en geruisloze terugstorting te veel betaalde lijfrentepremies en/of -inleg

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van de invoering van de herstelwetgeving (Wet rechtsherstel box 3) en de overbruggingswetgeving met betrekking tot hoofdstuk 5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) komen diverse vragen op over…

KG:202:2024:7 Dieetaftrek bij overlappende dieettyperingen

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige volgt in 2021 een aantal diëten. Ter onderbouwing van de aftrekpost uitgaven voor specifieke zorgkosten heeft belastingplichtige een door een bevoegde arts of diëtist ondertekende dieetbevestiging overgelegd. Deze dieetbevestiging is als volgt: Vraag…

KG:003:2024:5 Belastingkorting artikel 4.53 Wet IB 2001 en fiscaal partnerschap in het voorafgaande jaar

04-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X en Y zijn gehuwd buiten gemeenschap van goederen. X is enig aandeelhouder van X BV en Y is enig aandeelhouder van Y BV. X BV wordt in 2021 ontbonden. Ook de vereffening wordt…

KG:003:2024:4 Omvorming in tracking stocks vervreemding

03-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Leidt de omzetting van gewone aandelen in tracking stocks tot een vervreemding als bedoeld in artikel 4.12, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) in geval van meerdere aandeelhouders?…

KG:003:2024:3 ‘Rechtens dan wel in feite direct of indirect’ en de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

03-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is enig aandeelhouder van A BV. X heeft in 2023 in totaal € 900.000 geleend van A BV. Dit is € 200.000 hoger dan het maximumbedrag van € 700.000 zoals bepaald in artikel 4.14a,…

KG:212:2024:2 Objectieve onderneming, één of meer ondernemingen, voortzettingsvereiste en bezitsvereiste in de bedrijfsopvolgingsregeling

22-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De activiteiten van X BV omvatten het inkopen en verkopen van bepaalde producten en laat zich onderscheiden in detailhandel en groothandel. De beide onderdelen verschillen onder andere door: In 2016 is erflater overleden waardoor…

KG:211:2024:5 Kwalificatie Variable Capital Company (Singapore)

15-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie vindt plaats in verband met de belastingheffing ten aanzien van een Nederlandse belastingplichtige met een belang in een (subfonds van een) Singaporese Variable Capital Company (hierna: VCC). Vragen Kwalificeert een VCC opgericht…

KG:051:2024:9 Overeenkomst van geldlening met nieuwbouw- of verbouwingsdepot, waarin is bepaald dat de eerste 24 maanden niet wordt afgelost

14-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige is kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Hij gaat een annuïtaire schuld bij een buitenlandse bank aan voor de bouw van een nieuwbouwwoning dan wel voor de verbouwing van een bestaande woning. Het gehele bedrag…

KG:051:2024:8 Overeenkomst van geldlening ten behoeve van aankoop bestaande woning in buitenland, waarin is overeengekomen dat aflossing van de schuld pas plaatsvindt vanaf het moment dat de woning juridisch is geleverd

14-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige is kwalificerende buitenlandse belastingplichtige en heeft op 1 maart een woning in zijn woonland gekocht. De juridische levering van de woning, de eigendomsoverdracht, is pas op 1 juni. Op 1 maart komt…

KG:213:2024:5 Aftrek kosten en lasten in verband met geldboeten en dwangsommen

11-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft boetes en dwangsommen opgelegd gekregen. Belastingplichtige maakt in dat verband kosten voor de inhuur van advocaten en juridisch adviseurs. Daarnaast is er een juridische afdeling met eigen personeel dat zich onder meer…

KG:202:2024:6 Individuele en buitensporige last in box 3

11-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Hoge Raad heeft zich meerdere keren uitgelaten over de individuele en buitensporige last voor wat betreft de box 3-heffing, zie onder andere HR 6 april 2018 (ECLI:NL:HR:2018:511), HR 14 juni 2019 (ECLI:NL:HR:2019:816), HR…

KG:051:2024:7 Eigenwoningschuld en gevolgen aflossingsstand en  renteaftrekverleden in de periode 2001 tot en met 2012

11-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In 2001 gaat de belastingplichtige een schuld aan in verband met de verwerving van zijn eerste eigen woning. De schuld bedraagt € 60.000 en is een eigenwoningschuld. In 2011 is de schuld volledig afgelost.…

KG:051:2024:6 Gedeeltelijk aflossen bestaande eigenwoningschuld, oversluiten bestaande eigenwoningschuld en eigenwoningschuld en aangaan nieuwe schuld voor verbouwing

11-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft in 2010 zijn eerste eigen woning gekocht voor € 200.000 en is hiervoor een lening aangegaan. In 2015 heeft hij vervolgens € 30.000 geleend voor een verbouwing. De verbouwingslening voldoet aan de voorwaarden…