Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

718 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Standpunt

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:003:2024:11 Beoordelingskader preferente aandelen

22-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Kennisgroep aanmerkelijk belang en de Kennisgroep successiewet hebben de vraag gekregen welke uitleg wordt gebruikt bij de beoordeling of een aandeel een preferent aandeel is, zoals bedoeld in de doorschuifregeling aanmerkelijk belang in…

KG:040:2024:5 Polen mag geen belasting heffen over huurvergoedingen voor vrachtwagens betaald door Poolse deelneming aan Nederlandse moedermaatschappij

16-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige X BV heeft een 100% deelneming gevestigd in Polen. X BV verhuurt vrachtwagens aan de Poolse deelneming en ontvangt daarvoor huurvergoedingen.  Uit KG:040:2023:8 volgt dat huurvergoedingen voor het gebruik van vrachtwagens kwalificeren als…

KG:040:2024:4 Toepassing Verdrag Nederland-Mexico op een buiten beschouwing blijvende vaste inrichting

16-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV is gevestigd in Nederland. Naast haar activiteiten in Nederland drijft X BV een onderneming in Mexico. Voor de toepassing van zowel het Verdrag Nederland-Mexico 1993 (hierna: het Verdrag) als artikel 15e, tweede…

KG:210:2024:7 BCF; laadpaal

11-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een provincie koopt een elektrische dienstauto en een laadpaal aan om de auto op te kunnen laden. Deze laadpaal wordt bij een werknemer van de provincie geplaatst op diens thuisadres. De werknemer is uitsluitend…

KG:209:2024:2 Tarief eetbare rietjes

11-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X verkoopt eetbare rietjes met verschillende smaken, zoals aardbei en chocola. De rietjes zijn gemaakt van ingrediënten die zijn bestemd voor menselijke consumptie en hebben een voedingswaarde. De verpakking vermeldt ook deze voedingswaarde, de…

KG:059:2024:4 Fiscale transparantie en middellijk gehouden lucratief belang

11-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X woont in Nederland en is manager. Hij participeert via een persoonlijke houdstervennootschap X BV in een in Luxemburg gevestigde SCSp. De aandelen in X BV vormen voor X een aanmerkelijk belang. De SCSp…

KG:059:2024:3 Overgangsrecht Wet kwalificatiebeleid rechtsvormen en open cv vormt middellijk gehouden lucratief belang

11-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X woont in Nederland en is manager. X houdt aandelen in een in Luxemburg gevestigde Sarl. De aandelen in de Sarl vormen voor hem een aanmerkelijk belang. De Sarl houdt een belang in een…

KG:059:2024:2 Overgangsrecht Wet kwalificatiebeleid rechtsvormen, open cv vormt houdster bij middellijk gehouden lucratief belang

11-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X woont in Nederland en is manager. X houdt een belang in een in Luxemburg gevestigde SCSp Holding. De SCSp is een buitenlandse rechtsvorm die vergelijkbaar is met een open commanditaire vennootschap (hierna: cv).…

KG:059:2024:1 Middellijk lucratief belang

11-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X woont in Nederland en is manager. X houdt 100% van de aandelen X BV. X BV houdt een belang in een in Luxemburg gevestigde SCSp. Dit is een buitenlandse rechtsfiguur vergelijkbaar met een…

KG:070:2024:4 Revisierenteregeling bij afkoop van in lijfrente omgezette oudedagsverplichting

10-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige directeur-grootaandeelhouder heeft vanaf 1 januari 2001 pensioen in eigen beheer (hierna: PEB) opgebouwd. Op 1 juli 2017 heeft de belastingplichtige zijn PEB met een fiscale balanswaarde van € 103.938 omgezet in een…

KG:070:2024:3 Vragen en antwoorden over de jaarruimteberekening en de opbouw van pensioenaanspraken

10-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Dit standpunt bevat vragen en antwoorden over de jaarruimteberekening en de wijze waarop rekening gehouden moet worden met de opbouw van pensioenaanspraken. Deze vragen zien op de wetgeving die gewijzigd is door de Wet…

KG:202:2024:24 Private leasovereenkomst en box 3

10-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Volgens enkele aanbieders van private leaseovereenkomsten met betrekking tot auto’s zijn de uit de private leaseovereenkomst voortvloeiende verplichtingen aan te merken als een schuld in box 3 van de inkomstenbelasting en kunnen deze verplichtingen…

KG:051:2024:11 Moment niet voldoen aan kamerverhuurvrijstelling

10-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een eigen woning. Vanaf 1 februari 2023 verhuurt de belastingplichtige in die woning voor langere tijd een kamer aan een student. De student laat zich op het adres van de woning…

KG:063:2024:9 Gift, bevoordeling bij verstrekken onzakelijke lening aan een bv

10-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is enig aandeelhouder van X BV. Y is het kind van X en houdt alle aandelen in Y BV. X BV verstrekt een niet-direct opeisbare geldlening van 5 miljoen aan Y BV, tegen…

KG:202:2024:23 Inkomsten van een religieuze en giftenaftrek

05-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige is religieus en woont in een kloostergemeenschap. Deze kloostergemeenschap is een Algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI). Om tot de kloostergemeenschap te kunnen worden toegelaten, is door de belastingplichtige onder meer de…

KG:204:2024:12 Concernregeling

03-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Als het loon uit vroegere dienstbetrekking meer dan 10% van de loonsom bedraagt, moet bij de berekening van de vrije ruimte de loonsom worden verminderd met het loon uit vroegere dienstbetrekking (artikel 31a, vijftiende…

KG:023:2024:8 Toepassing artikel 13d, zevende lid, Wet Vpb 1969 bij tussentijdse kapitaalstorting

28-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige richt dochtervennootschap TH op en stort daarin € 100 kapitaal. Met dit kapitaal verwerft TH vervolgens van derden alle aandelen in KD voor een prijs van € 100. KD is de enige bezitting van…

KG:202:2024:22 Notariële samenwoonovereenkomst en fiscaal partnerschap

28-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige (> 27 jaar) en haar vader besluiten vanwege zijn mogelijke toekomstige zorgbehoefte te gaan samenwonen. Zij wensen allebei zo veel mogelijk een zelfstandig leven te behouden. In dit kader zijn zij per 18…

KG:023:2024:7 Nagekomen rente op een onzakelijke lening

28-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een zogenoemde onzakelijke lening verstrekt aan haar deelneming ter grootte van € 1.000. De overeengekomen rente bedraagt 5% (€ 50) per jaar en wordt schuldig gebleven. De rente is jaarlijks aan…

KG:211:2024:10 Duitse Pensionstreuhand

27-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Duitse werkgever (een GmbH naar Duits recht) heeft ten behoeve van het beheer en de uitvoering van pensioenregelingen van (voormalige) werknemers van de werkgever een Pensionstreuhand ingesteld. De Pensionstreuhand is ingesteld bij een…

KG:041:2024:18 Verdrag NL – DEU, pensioenartikel, Erwerbsminderungsrente

25-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inwoner van Nederland ontvangt een Erwerbsminderungsrente vanuit Duitsland. Deze uitkering wordt betaald door de Deutsche Rentenversicherung. Vraag Is de Erwerbsminderungsrente een socialezekerheidsuitkering waarop artikel 17, derde lid, van het verdrag Nederland-Duitsland (hierna: Verdrag)…

KG:041:2024:17 Verdrag NL – BEL, arbeidsartikel, exploitatie van een schip

25-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Verschillende schepen van een in België gevestigde onderneming worden in Nederland ingezet voor het uitbaggeren van wateren alsmede daaraan gerelateerde werkzaamheden zoals het afvoeren van het opgebaggerde materiaal. Een deel van de schepen is…

KG:003:2024:10 Excessief lenen en artikel 10a.23 Wet IB 2001

25-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is aanmerkelijkbelanghouder van X BV. Op 31 december 2022 heeft X een eigenwoningschuld van € 400.000 bij X BV. Dit is een aflossingsvrije schuld die X is aangegaan op 1 december 2012. Voor…

KG:003:2024:9 Zogenoemde BOR-advieskosten geen ten laste van vervreemder komende kosten  

21-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X woont in Nederland en heeft een aanmerkelijk belang in A BV. Na intensief overleg met zijn adviseur heeft X besloten  zijn aandelen in A BV te schenken aan Y, waarbij X en Y…

KG:023:2024:6 Beschikking artikel 13, zevende lid, Wet Vpb 1969 en non-deliverable valutatermijncontract

18-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige houdt diverse buitenlandse deelnemingen in vreemde valuta. Deze belastingplichtige heeft meerdere ‘non-deliverable’ valutatermijncontracten afgesloten om het valutarisico af te dekken dat zij loopt met haar deelnemingen. Ten aanzien van deze non-deliverable valutatermijncontracten…