Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

647 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Standpunt

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:202:2024:10 Extra salaris- en verblijfkosten verplegend personeel tijdens vakantie en uitgaven voor specifieke zorgkosten

12-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is meervoudig complex gehandicapt. Belastingplichtige heeft een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz) en verblijft op basis hiervan in een Wlz-instelling. De verpleging en verzorging in de Wlz-instelling vinden…

KG:202:2024:9 Gezinshulp als uitgaven voor specifieke zorgkosten

12-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige ontvangt 24-uurszorg in verband met ziekte. Deze zorg omvat volgens belastingplichtige zowel huishoudelijke taken als persoonlijke verzorging en daarnaast licht medische handelingen. Belastingplichtige heeft de uitgaven voor deze zorg in zijn aangifte…

KG:207:2024:4 Bekendmaking belastingaanslag aan vof die is opgehouden te bestaan

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In zijn arrest van 18 augustus 2023, ECLI:NL:HR:2023:1097, oordeelt de Hoge Raad dat bekendmaking van een belastingaanslag aan een vof die niet meer bestaat tot 1 januari 2019 niet mogelijk was. Per 1 januari…

KG:202:2024:8 Box 3 en geruisloze terugstorting te veel betaalde lijfrentepremies en/of -inleg

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van de invoering van de herstelwetgeving (Wet rechtsherstel box 3) en de overbruggingswetgeving met betrekking tot hoofdstuk 5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) komen diverse vragen op over…

KG:202:2024:7 Dieetaftrek bij overlappende dieettyperingen

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige volgt in 2021 een aantal diëten. Ter onderbouwing van de aftrekpost uitgaven voor specifieke zorgkosten heeft belastingplichtige een door een bevoegde arts of diëtist ondertekende dieetbevestiging overgelegd. Deze dieetbevestiging is als volgt: Vraag…

KG:041:2024:12 30%-regeling, jaarlijkse keuze, keuzemoment en herziening

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A voldoet aan de voorwaarden om aangemerkt te worden als ingekomen werknemer. De aanvang van de tewerkstelling vond plaats op 1 januari 2023. Het verzoek om toepassing van de bewijsregel is gedaan op 1…

KG:211:2024:7 Kwalificatie Limited Liability Partnership Engeland en Wales

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van een bij de heffing van vennootschapsbelasting opgekomen vraag is beoordeeld of Z LLP (Limited Liability Partnership), opgericht naar het recht van Engeland en Wales (hierna ook aangeduid als het VK), kwalificeert…

KG:013:2024:2 Heeft een motorrijtuig met een lepelsysteem een laadfunctie en kan het daarmee een zwaar motorrijtuig voor de Wet BZM zijn?

09-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Motorrijtuigen die worden gebruikt voor het ‘slepen’ of ‘bergen’ (bergingsvoertuigen) van personenauto’s, bestelauto’s, autobussen of zware motorrijtuigen, maken voor het uitvoeren van hun werkzaamheden regelmatig gebruik van de autosnelweg. Bepaalde bergingsvoertuigen hebben een ‘lepelsysteem’…

KG:003:2024:5 Belastingkorting artikel 4.53 Wet IB 2001 en fiscaal partnerschap in het voorafgaande jaar

04-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X en Y zijn gehuwd buiten gemeenschap van goederen. X is enig aandeelhouder van X BV en Y is enig aandeelhouder van Y BV. X BV wordt in 2021 ontbonden. Ook de vereffening wordt…

KG:003:2024:4 Omvorming in tracking stocks vervreemding

03-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Leidt de omzetting van gewone aandelen in tracking stocks tot een vervreemding als bedoeld in artikel 4.12, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) in geval van meerdere aandeelhouders?…

KG:003:2024:3 ‘Rechtens dan wel in feite direct of indirect’ en de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

03-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is enig aandeelhouder van A BV. X heeft in 2023 in totaal € 900.000 geleend van A BV. Dit is € 200.000 hoger dan het maximumbedrag van € 700.000 zoals bepaald in artikel 4.14a,…

KG:204:2024:9 cafetariaregeling, (on)mogelijkheid verhaal eindheffing

03-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Feiten en omstandigheden Rekenvoorbeeld Een werknemer wil graag een vergoeding ontvangen van € 600 voor het leasen van zonnepanelen. De werkgever verrekent eindheffing (80%) en premies werknemersverzekeringen (stel:  10%) over € 200 (€ 600 -/- € 400). Dit…

KG:023:2024:4 Toepassing liquidatieverliesregeling bij liquidatie kleindochtervennootschap (tussenhoudsterregeling)

28-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige richt dochtervennootschap D op en stort daarin € 100 kapitaal. Met dit kapitaal verwerft D vervolgens van derden alle aandelen in KD voor een prijs van € 100. KD houdt op haar beurt alle…

KG:211:2024:6 Zorgvrijstelling VPB. Werkzaamheideneis. Kwalificatie activiteiten ambulancevervoer

27-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Gemeenschappelijke Regeling voor ambulancevervoer verricht de volgende activiteiten: Vraag Vallen de activiteiten 1 t/m 6 onder de reikwijdte van artikel 5, lid 1, onderdeel c, sub 1˚ van de Wet op de vennootschapsbelasting…

KG:210:2024:4 Gebitsbescherming

26-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Tandtechnicus X vervaardigt op maat gemaakte gebitsbeschermers voor sporters en levert deze als zodanig. Deze gebitsbeschermers hebben het enkele doel het gebit van de gebruiker te beschermen in sportsituaties. X krijgt voor de vervaardiging…

KG:032:2024:2 Reikwijdte indeplaatstreding bij splitsing van aandelenbelang (aflopende deelneming?)

25-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Is bij B BV en C BV de deelnemingsvrijstelling van toepassing op het voordeel uit hoofde van de verkoop van de aandelen in X BV aan D BV? Antwoord Ja, op het voordeel…

KG:041:2024:10  Belastingverdrag Nederland-België: reikwijdte toepassing artikel 24 – werkzaamheden buitengaats – verwijderen mijnbouwinstallaties

25-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in België gevestigde onderneming voert in opdracht van de exploitant van een buiten bedrijf gestelde mijnbouwinstallatie diverse werkzaamheden uit op het Nederlandse deel van het continentaal plat. De werkzaamheden bestaan uit het van…

KG:212:2024:2 Objectieve onderneming, één of meer ondernemingen, voortzettingsvereiste en bezitsvereiste in de bedrijfsopvolgingsregeling

22-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De activiteiten van X BV omvatten het inkopen en verkopen van bepaalde producten en laat zich onderscheiden in detailhandel en groothandel. De beide onderdelen verschillen onder andere door: In 2016 is erflater overleden waardoor…

KG:013:2024:1 Is een lesvrachtauto ‘bestemd of wordt deze gebruikt’ voor goederenvervoer over de weg?

20-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het besluit Toepassing Wet Belasting zware motorrijtuigen (regeling vervallen per: 1-10-2023) waren lesvrachtauto’s - mits de lesbestemming bleek uit de dubbele bediening en er feitelijk geen goederen mee worden vervoerd anders dan als…

KG:041:2024:9 Verdrag NL-DEU, art. 18, heffingsrecht bij detachering experts door publiekrechtelijke instelling

20-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Nederlandse publiekrechtelijke instelling (hierna: Nederlandse instelling) heeft voor verschillende specialistische functies samenwerkingsverbanden gesloten met een in Duitsland gevestigde publiekrechtelijke instelling (hierna: Duitse instelling). In dit kader worden verschillende in Nederland woonachtige experts voor…

KG:023:2024:3 Goedkeuring onderdeel 1.7.4 Besluit Deelnemingsvrijstelling en voorgenomen kapitaalstorting

19-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige verwerft een deelneming die een andere functionele valuta hanteert dan belastingplichtige. Belastingplichtige heeft het voornemen om kapitaal te storten in de overgenomen deelneming, in de functionele valuta van deze deelneming. Aan dit…

KG:211:2024:5 Kwalificatie Variable Capital Company (Singapore)

15-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie vindt plaats in verband met de belastingheffing ten aanzien van een Nederlandse belastingplichtige met een belang in een (subfonds van een) Singaporese Variable Capital Company (hierna: VCC). Vragen Kwalificeert een VCC opgericht…

KG:023:2024:2 Proceskosten W&I-verzekering en aankoopkosten deelneming

14-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een deelneming verworven. Tegelijkertijd met de verwerving is door belastingplichtige een zogenoemde Warranty & Indemnity-verzekering (hierna: W&I-verzekering) afgesloten bij een externe verzekeraar. Deze koperspolis biedt de belastingplichtige dekking voor schade die…

KG:210:2024:3 Vereenvoudigde ABC; levering in keten

14-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A Polen Sp.z.o.o. (hierna: A) is gevestigd in Polen. B Nederland BV (hierna: B) is gevestigd in Nederland en beschikt over een Nederlands btw-identificatienummer. C Frankrijk SA (hierna C) en D Frankrijk SA (hierna…

KG:051:2024:9 Overeenkomst van geldlening met nieuwbouw- of verbouwingsdepot, waarin is bepaald dat de eerste 24 maanden niet wordt afgelost

14-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige is kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Hij gaat een annuïtaire schuld bij een buitenlandse bank aan voor de bouw van een nieuwbouwwoning dan wel voor de verbouwing van een bestaande woning. Het gehele bedrag…