Ga direct naar de inhoud Go directly to footer

479 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Standpunt

KG:041:2023:8 Non-domiciled resident (Verenigd Koninkrijk) en verdragsinwonerschap

03-10-2023 -  - 

Aanleiding Een werknemer heeft gedurende zijn inwonerschap in Nederland vermogensbestanddelen verworven in een Nederlandse entiteit. Deze vermogensbestanddelen kwalificeren als lucratief belang ex artikel 3.92b van de Wet inkomstenbelasting 2001. De werknemer is verhuisd naar het…

KG:063:2023:38 Verrekening schenkbelasting artikel 7 SW 1956 bij schenking-vrij-van-recht

03-10-2023 -  - 

Aanleiding A schenkt vrij-van-recht in het jaar 2010 aan B (afstammeling in de rechte lijn) de bloot eigendom van een boomgaard en behoudt zelf het vruchtgebruik. De blooteigendomswaarde van de boomgaard is € 100.000. Vanwege…

KG:063:2023:37 Premiesplitsingsbesluit, verzekeringsnemer, collectieve verzekering

03-10-2023 -  - 

Aanleiding In de praktijk bestaat onduidelijkheid over enkele vragen betreffende het premiesplitsingsbesluit (besluit Erfbelasting. Fictieve verkrijging. Levensverzekering en derdenbeding. Premiesplitsing, 14 december 2010, Stcrt 2010, 20508). Deze vragen zien op de volgende casus: X verzoekt…

KG:063:2023:36 BOR, bezitseis op uitbreidingen, arresten HR 29 mei 2020

03-10-2023 -  - 

Aanleiding De Hoge Raad heeft op 29 mei 2020 twee arresten gewezen. HR 29 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:867 gaat over de aankoop van een onderneming door een concern. Hierbij werden de activa en passiva van een…

KG:204:2023:18 Persoonlijk pensioenadvies

03-10-2023 -  - 

Aanleiding Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioen (hierna: Wtp) per 1 juli 2023 zijn pensioenuitvoerders op grond van artikel 48a van de Pensioenwet[Voetnoot 1] (hierna: PW) verplicht deelnemers te begeleiden bij hun pensioenkeuzes.…

KG:024:2023:16 Inhouding dividendbelasting bij terugbetaling van agio

03-10-2023 -  - 

Aanleiding Een Nederlandse vennootschap betaalt agio terug aan haar aandeelhouders zonder dit om te zeten in nominaal aandelenkapitaal. De terugbetaling bedraagt meer dan de aanwezige zuivere winst. Vraag Is bij een terugbetaling van agio, zonder…

KG:024:2023:15 Inhoudingsvrijstelling binnen fiscale eenheid

03-10-2023 -  - 

Aanleiding Een beursgenoteerde vennootschap en haar dochtermaatschappij vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De dochtermaatschappij kent aan werknemers opties toe. Ter afdekking van haar verplichtingen uit hoofde van het optieplan koopt zij op de…

KG:024:2023:14 Gevolgen gestorte kapitaal bij inkoop aandelen tegen lagere prijs dan het gemiddeld gestorte kapitaal

03-10-2023 -  - 

Aanleiding X heeft eigen aandelen ingekocht. Op het moment van de inkoop was de inkoopprijs per ingekocht aandeel lager dan het gemiddeld op de ingekochte aandelen gestorte kapitaal. De inkoop kwalificeert niet als een inkoop…

KG:032:2023:3 Omzettingen naar rechtsvorm van niet-verdragsland en fiscale eenheid

29-09-2023 -  - 

Aanleiding In het kader van een reorganisatie vindt een aantal omzettingen plaats die er uiteindelijk in resulteren dat vennootschappen zijn omgezet in een rechtsvorm van een land buiten het Caribisch deel van het Koninkrijk en…

KG:202:2023:32 Derdenrekening notaris in het rechtsherstel box 3

28-09-2023 -  - 

Aanleiding Naar aanleiding van de invoering van de Wet rechtsherstel box 3 en de Overbruggingswet box 3 met betrekking tot hoofdstuk 5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001), ook wel bekend als…

KG:202:2023:31 Aandeel in een reservefonds van een Vereniging van Eigenaars in het rechtsherstel box 3

28-09-2023 -  - 

Aanleiding Naar aanleiding van de invoering van de Wet rechtsherstel box 3 en de Overbruggingswet box 3 met betrekking tot hoofdstuk 5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001), ook wel bekend als…

KG:063:2023:35 Toepassing artikel 13a SW 1956 bij koude uitsluiting en finaal verrekenbeding

28-09-2023 -  - 

Aanleiding Het echtpaar A - B is getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, waarin het ontstaan van een huwelijksgoederengemeenschap wordt uitgesloten (zogenoemde koude uitsluiting). In die voorwaarden is een wederkerig verplicht finaal verrekenbeding opgenomen waardoor -als het…

KG:204:2023:17 Eerder uitkeren stamrecht

26-09-2023 -  - 

Aanleiding Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling vervallen. Voor stamrechten die uiterlijk 31 december 2013 zijn toegekend, blijft via het overgangsrecht van artikel 39f van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB…

KG:202:2023:30 Alleenstaande ouderenkorting als AOW voor ongehuwden niet is aangevraagd

26-09-2023 -  - 

Aanleiding Belastingplichtige en zijn echtgenote ontvangen een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (hierna: AOW) voor gehuwde pensioengerechtigden. Om medische redenen kunnen zij niet meer samenwonen. Eén van de echtgenoten verhuist. Er wordt verzuimd…

KG:003:2023:10 Forfaitair voordeel – blooteigenaar en vruchtgebruiker

26-09-2023 -  - 

Aanleiding X heeft de blote eigendom van alle aandelen in A BV. Y heeft het vruchtgebruik van deze aandelen. De waarde in het economisch verkeer (hierna: wev) van de blote eigendom van de aandelen in A…

KG:204:2023:16 Salderingsregeling bij opvolgende arbeidsovereenkomsten

26-09-2023 -  - 

Aanleiding Een werknemer werkt op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023 bij een werkgever. Vanaf 1 juli 2023 gaat hij een nieuwe arbeidsovereenkomst aan met dezelfde werkgever voor…

KG:063:2023:34 Premiesplitsingsbesluit en digitale vastleggingen

26-09-2023 -  - 

Aanleiding Een verzekeraar heeft vragen gesteld over de vastlegging in het kader van het premiesplitsingsbesluit (besluit van 14 december 2010 (Stcrt. 2010, 20508)) in het digitale tijdperk. Vragen Antwoorden Beschouwing vraag 1 Beschouwing vraag 2

KG:212:2023:7 Realisatie milieubedrijfsmiddel van een hogere categorie dan oorspronkelijk gemeld bij RVO

26-09-2023 -  - 

Aanleiding In 2020 wordt een tijdige melding bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) gedaan voor een duurzame melkveestal, Milieulijst 2020 code A 2210; de investering bedraagt € 1 miljoen. De hierbij passende milieu-investeringsaftrek…

KG:003:2023:9 Certificering van lidmaatschapsrechten in een coöperatie

26-09-2023 -  - 

Aanleiding X bezit 25% van de lidmaatschapsrechten in een coöperatie en heeft daardoor een aanmerkelijk belang in deze coöperatie. Op enig moment wil X zijn lidmaatschapsrechten certificeren door overdracht van deze lidmaatschapsrechten aan een stichting…

KG:003:2023:8 Omzetting verlies uit aanmerkelijk belang in een belastingkorting

26-09-2023 -  - 

Aanleiding X heeft een aanmerkelijk belang in X BV. In 2016 wordt deze bv geliquideerd. Als gevolg hiervan is voor X in 2016 sprake van een verlies uit aanmerkelijk belang. In de jaren 2017 tot…

KG:003:2023:7 Overgangsbepaling vereisten hypotheekrecht bij oversluiten eigenwoningschuld naar eigen vennootschap

26-09-2023 -  - 

Aanleiding X is op 1 januari 2019 een schuld aangegaan bij een bank ter financiering van zijn eigen woning. Op 1 januari 2023 besluit hij deze schuld te herfinancieren bij zijn eigen vennootschap. De schuld…

KG:204:2023:15 Personeelslening thuisaccu of laadbox

25-09-2023 -  - 

Aanleiding Een werkgever verstrekt aan een werknemer met een elektrische auto een personeelslening voor de aanschaf van een thuisaccu en/of een laadpaal. De werknemer betaalt minder rente aan de werkgever voor deze lening dan bij…

KG:202:2023:29 Fiscaal partnerschap bij opname in een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten

14-09-2023 -  - 

Aanleiding Bij belastingplichtige is de ziekte van Parkinson vastgesteld. Op een gegeven moment is haar gezondheid zodanig verslechterd dat ze niet langer thuis kan wonen. Ze krijgt een indicatie op grond van de Wet langdurige…

KG:202:2023:28 Bruikleen en leasing van een hulpmiddel en uitgaven voor specifieke zorgkosten

12-09-2023 -  - 

Aanleiding                                             Sommige verzekeraars sluiten contracten af met audiciens voor gehoorapparaten in bruikleen. Men biedt aan de verzekerde aan dat als deze akkoord gaat met bruikleen van een gehoorapparaat, deze niet te maken krijgt met een…

KG:051:2023:10 Aflossingsachterstand en renteaftrek

12-09-2023 -  - 

Aanleiding De belastingplichtige is op 2 januari 2013 een eigenwoningschuld van € 200.000 aangegaan, waarop ten minste annuïtair wordt afgelost. De maximale looptijd van de eigenwoningschuld is 360 maanden en eindigt in beginsel uiterlijk 31…