Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

100 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Vennootschapsbelasting (VPB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:211:2024:7 Kwalificatie Limited Liability Partnership Engeland en Wales

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van een bij de heffing van vennootschapsbelasting opgekomen vraag is beoordeeld of Z LLP (Limited Liability Partnership), opgericht naar het recht van Engeland en Wales (hierna ook aangeduid als het VK), kwalificeert…

KG:023:2024:4 Toepassing liquidatieverliesregeling bij liquidatie kleindochtervennootschap (tussenhoudsterregeling)

28-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige richt dochtervennootschap D op en stort daarin € 100 kapitaal. Met dit kapitaal verwerft D vervolgens van derden alle aandelen in KD voor een prijs van € 100. KD houdt op haar beurt alle…

KG:211:2024:6 Zorgvrijstelling VPB. Werkzaamheideneis. Kwalificatie activiteiten ambulancevervoer

27-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Gemeenschappelijke Regeling voor ambulancevervoer verricht de volgende activiteiten: Vraag Vallen de activiteiten 1 t/m 6 onder de reikwijdte van artikel 5, lid 1, onderdeel c, sub 1˚ van de Wet op de vennootschapsbelasting…

KG:032:2024:2 Reikwijdte indeplaatstreding bij splitsing van aandelenbelang (aflopende deelneming?)

25-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Is bij B BV en C BV de deelnemingsvrijstelling van toepassing op het voordeel uit hoofde van de verkoop van de aandelen in X BV aan D BV? Antwoord Ja, op het voordeel…

KG:023:2024:3 Goedkeuring onderdeel 1.7.4 Besluit Deelnemingsvrijstelling en voorgenomen kapitaalstorting

19-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige verwerft een deelneming die een andere functionele valuta hanteert dan belastingplichtige. Belastingplichtige heeft het voornemen om kapitaal te storten in de overgenomen deelneming, in de functionele valuta van deze deelneming. Aan dit…

KG:211:2024:5 Kwalificatie Variable Capital Company (Singapore)

15-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie vindt plaats in verband met de belastingheffing ten aanzien van een Nederlandse belastingplichtige met een belang in een (subfonds van een) Singaporese Variable Capital Company (hierna: VCC). Vragen Kwalificeert een VCC opgericht…

KG:023:2024:2 Proceskosten W&I-verzekering en aankoopkosten deelneming

14-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een deelneming verworven. Tegelijkertijd met de verwerving is door belastingplichtige een zogenoemde Warranty & Indemnity-verzekering (hierna: W&I-verzekering) afgesloten bij een externe verzekeraar. Deze koperspolis biedt de belastingplichtige dekking voor schade die…

KG:213:2024:5 Aftrek kosten en lasten in verband met geldboeten en dwangsommen

11-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft boetes en dwangsommen opgelegd gekregen. Belastingplichtige maakt in dat verband kosten voor de inhuur van advocaten en juridisch adviseurs. Daarnaast is er een juridische afdeling met eigen personeel dat zich onder meer…

KG:211:2024:3 Zorgvrijstelling VPB: monistisch bestuursmodel en kwalificerend aandeelhouderschap

28-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Om voor de zorgvrijstelling in aanmerking te komen, moet onder meer worden voldaan aan de winstbestemmingseis (artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting…

KG:213:2024:4 Samenloop kwijtscheldingswinstvrijstelling en renteaftrekbeperking

20-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen hoe in het kader van de winstbepaling moet worden omgegaan met de samenloop van de kwijtscheldingswinstvrijstelling ex. artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet…

KG:211:2024:2 Kwalificeert een fondsvermogen dat wordt beheerd door een buiten de EU/EER gevestigde rechtspersoon als doelvermogen?

13-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende, een buiten de EU/EER gevestigde rechtspersoon, beheert het fonds waarin de pensioengelden van de ambtenaren in haar vestigingsland zijn ondergebracht (hierna: het fonds). Bij de behandeling van een fiscaal vraagstuk is de vraag…

KG:032:2024:1 Kan op grond van artikel 15ai Wet Vpb 1969 een boekverlies worden genomen?

07-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Kan op grond van artikel 15ai Wet Vpb 1969 een verlies worden genomen als onmiddellijk voorafgaand aan het moment van ontvoeging van de overnemer of overdrager sprake is van een negatieve stille reserve?…

KG:023:2024:1 Resultaat valutatermijncontract en kostprijs/aankoopkosten deelneming

06-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een aandelenbelang in een vreemde-valuta-deelneming en berekent haar belastbare winst in een andere munteenheid dan de betreffende vreemde valuta. Op enig moment besluit belastingplichtige het aandelenbelang in haar deelneming uit te…

KG:011:2024:2 Gevolgen van goedkeuring voor de aandeelhoudersvereisten bij geen economisch belang voor de bestuurdersvereisten (fbi-regime)

30-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De casus is gestileerd weergegeven als volgt: Vraag Mag een bestuurder van het fonds bestuurder zijn van X NV, in afwijking van de tekst van artikel 28, tweede lid, onderdeel f, Wet Vpb 1969,…

KG:011:2024:1 De coöperatie en de toepassing van artikel 10-1-j Wet Vpb 1969

25-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen of artikel 10, eerste lid, onderdeel j, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: artikel 10-1-j Wet Vpb 1969) van toepassing is bij een toekenning van rechten op aandelen…

KG:211:2024:1 Kwalificatie Kommanditgesellschaft Oostenrijk

04-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van een bij de heffing van inkomstenbelasting opgekomen vraag is beoordeeld of een Kommanditgesellschaft naar het recht van Oostenrijk vergelijkbaar is met een Nederlandse commanditaire vennootschap. Vraag Is een Oostenrijkse Kommanditgesellschaft voor…

KG:213:2024:1 Interest Rate Swap met mandatory breakclausule

04-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vragen Antwoorden Beschouwing vraag 1 Zie KG:213:2023:3, waarin mutual break clausules gedurende de looptijd van de renteswaps werden vervangen door mandatory break clausules. De enkele aanwezigheid van een mandatory breakclausule vanaf de ingangsdatum van…

KG:206:2023:10 Bezwaarfase ook voor herstel van fouten gemaakt door belanghebbende bij verzoek tot aangaan of beëindigen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting

28-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Drie casus: Vraag Kan in bezwaar een beschikking tot het aangaan of beëindigen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, die volledig tegemoetkomt aan het verzoek van belanghebbende, worden herroepen of aangepast? Antwoord Ja, op grond…

KG:040:2023:9 Tijdstip aftrek stakingsverlies vaste inrichting als tegemoetkoming verliezen pas na stakingsjaar komt vast te staan

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A BV is in Nederland gevestigd en maakt deel uit van het A-concern. A BV heeft een vaste inrichting in B-land. De daarmee behaalde resultaten vallen bij A BV onder de objectvrijstelling. In jaar…

KG:032:2023:5 Toepassing artikel 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969 (voeging) na artikel 15aj, tweede lid, Wet Vpb 1969 (ontvoeging)?

19-12-2023 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Toepassing hardheidsclausule Onder toepassing van artikel 63 Algemene wet inzake rijksbelastingen (hardheidsclausule) is in casu in april 2024 de volgende goedkeuring verleend. Bij de winstbepaling van D BV mag de afwaardering van de schuld,…

KG:011:2023:15 Inkoop en doorlevering om niet (10-1-j en 10c Wet Vpb 1969)

05-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Aan de Kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb is een vraag gesteld over de aftrekbaarheid van kosten die voortvloeien uit een certificaatspaarplan voor werknemers, waarbij een belastingplichtige toegezegde certificaten inkoopt op de beurs en sommige pas…

KG:023:2023:5 Regeling voor aflopende deelneming na verkoop belang en verkrijging belang in zelfde vennootschap

30-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige houdt langer dan een jaar een aandelenbelang in Y waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Op enig moment verkoopt belastingplichtige dit aandelenbelang aan Y voor € 600.000 (inkoop van aandelen door Y).…

KG:213:2023:5 Passiefpost Inframarginale elektriciteitsheffing

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Europese Unie heeft in oktober 2022 middels een Verordening besloten tot een verplicht plafond op marktinkomsten van bepaalde elektriciteitsproducenten. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Financiën hebben op…

KG:011:2023:14 Achterwaartse verrekening van verlies 2022 met winst 2021 (na voorwaartse verliesverrekening)

14-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Aan de kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb is een vraag gesteld over de achterwaartse verrekening van een verlies uit 2022 met een winst over 2021 en de temporiseringsregels die per 1 januari 2022 zijn opgenomen…

KG:032:2023:4 Bedrijfsfusiefaciliteit – geeft beschikking met voorwaarden ook zekerheid over de ontgaanstoets?

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In de praktijk bestaat onduidelijkheid over de reikwijdte van een beschikking die – met voorwaarden – is afgegeven op grond van artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet…