Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

109 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Vennootschapsbelasting (VPB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:023:2024:8 Toepassing artikel 13d, zevende lid, Wet Vpb 1969 bij tussentijdse kapitaalstorting

28-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige richt dochtervennootschap TH op en stort daarin € 100 kapitaal. Met dit kapitaal verwerft TH vervolgens van derden alle aandelen in KD voor een prijs van € 100. KD is de enige bezitting van…

KG:023:2024:7 Nagekomen rente op een onzakelijke lening

28-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een zogenoemde onzakelijke lening verstrekt aan haar deelneming ter grootte van € 1.000. De overeengekomen rente bedraagt 5% (€ 50) per jaar en wordt schuldig gebleven. De rente is jaarlijks aan…

KG:211:2024:10 Duitse Pensionstreuhand

27-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Duitse werkgever (een GmbH naar Duits recht) heeft ten behoeve van het beheer en de uitvoering van pensioenregelingen van (voormalige) werknemers van de werkgever een Pensionstreuhand ingesteld. De Pensionstreuhand is ingesteld bij een…

KG:023:2024:6 Beschikking artikel 13, zevende lid, Wet Vpb 1969 en non-deliverable valutatermijncontract

18-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige houdt diverse buitenlandse deelnemingen in vreemde valuta. Deze belastingplichtige heeft meerdere ‘non-deliverable’ valutatermijncontracten afgesloten om het valutarisico af te dekken dat zij loopt met haar deelnemingen. Ten aanzien van deze non-deliverable valutatermijncontracten…

KG:023:2024:5 Toepassing deelnemingsvrijstelling op voordelen optierecht met geleidelijke uitoefeningsmogelijkheid

18-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige sluit met Y een optieovereenkomst af die recht geeft op een aandelenbelang van meer dan 5% in Y. De uitoefenprijs is vastgesteld op de waarde in het economische verkeer van de aandelen…

KG:911:2024:2 Invulling begrip non-profitorganisatie (voorwaarde b) binnen de Wet minimumbelasting 2024

06-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De in Nederland gevestigde stichting X drijft geen onderneming, maar kwalificeert wel als groepsentiteit in de zin van de Wet minimumbelasting 2024 (hierna: Wmb 2024). De vraag komt op of deze stichting aangemerkt kan…

KG:911:2024:1 Invulling begrip overheid binnen de Wet minimumbelasting 2024

06-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Over de invulling van het begrip overheid, zoals opgenomen in de definitie van entiteit in artikel 1.2, eerste lid, van de Wet minimumbelasting 2024 (hierna: Wmb 2024) zijn aan de Belastingdienst meerdere vragen gesteld,…

KG:211:2024:9 Omgekeerd hybride lichaam en uitzondering alternatieve beleggingsinstelling

23-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een naar Nederlands recht opgerichte transparante commanditaire vennootschap (hierna: besloten cv) met een Nederlandse fondsbeheerder wordt als beleggingsvehikel gebruikt in een op te zetten fondsstructuur. De besloten cv kwalificeert als een alternatieve beleggingsinstelling als…

KG:211:2024:8 Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) valt onder vrijstelling van artikel 5, eerste lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969

24-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbenden, zijnde Nederlandse stichtingen, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Regeling voor Vervroegde Uittreding (hierna: RVU) voor een volledige bedrijfstak. Bij de beoordeling van de belastingplicht van deze stichtingen is de vraag naar…

KG:211:2024:7 Kwalificatie Limited Liability Partnership Engeland en Wales

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van een bij de heffing van vennootschapsbelasting opgekomen vraag is beoordeeld of Z LLP (Limited Liability Partnership), opgericht naar het recht van Engeland en Wales (hierna ook aangeduid als het VK), kwalificeert…

KG:023:2024:4 Toepassing liquidatieverliesregeling bij liquidatie kleindochtervennootschap (tussenhoudsterregeling)

28-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige richt dochtervennootschap D op en stort daarin € 100 kapitaal. Met dit kapitaal verwerft D vervolgens van derden alle aandelen in KD voor een prijs van € 100. KD houdt op haar beurt alle…

KG:211:2024:6 Zorgvrijstelling VPB. Werkzaamheideneis. Kwalificatie activiteiten ambulancevervoer

27-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Gemeenschappelijke Regeling voor ambulancevervoer verricht de volgende activiteiten: Vraag Vallen de activiteiten 1 t/m 6 onder de reikwijdte van artikel 5, lid 1, onderdeel c, sub 1˚ van de Wet op de vennootschapsbelasting…

KG:032:2024:2 Reikwijdte indeplaatstreding bij splitsing van aandelenbelang (aflopende deelneming?)

25-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Is bij B BV en C BV de deelnemingsvrijstelling van toepassing op het voordeel uit hoofde van de verkoop van de aandelen in X BV aan D BV? Antwoord Ja, op het voordeel…

KG:023:2024:3 Goedkeuring onderdeel 1.7.4 Besluit Deelnemingsvrijstelling en voorgenomen kapitaalstorting

19-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige verwerft een deelneming die een andere functionele valuta hanteert dan belastingplichtige. Belastingplichtige heeft het voornemen om kapitaal te storten in de overgenomen deelneming, in de functionele valuta van deze deelneming. Aan dit…

KG:211:2024:5 Kwalificatie Variable Capital Company (Singapore)

15-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie vindt plaats in verband met de belastingheffing ten aanzien van een Nederlandse belastingplichtige met een belang in een (subfonds van een) Singaporese Variable Capital Company (hierna: VCC). Vragen Kwalificeert een VCC opgericht…

KG:023:2024:2 Proceskosten W&I-verzekering en aankoopkosten deelneming

14-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een deelneming verworven. Tegelijkertijd met de verwerving is door belastingplichtige een zogenoemde Warranty & Indemnity-verzekering (hierna: W&I-verzekering) afgesloten bij een externe verzekeraar. Deze koperspolis biedt de belastingplichtige dekking voor schade die…

KG:213:2024:5 Aftrek kosten en lasten in verband met geldboeten en dwangsommen

11-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft boetes en dwangsommen opgelegd gekregen. Belastingplichtige maakt in dat verband kosten voor de inhuur van advocaten en juridisch adviseurs. Daarnaast is er een juridische afdeling met eigen personeel dat zich onder meer…

KG:211:2024:3 Zorgvrijstelling VPB: monistisch bestuursmodel en kwalificerend aandeelhouderschap

28-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Om voor de zorgvrijstelling in aanmerking te komen, moet onder meer worden voldaan aan de winstbestemmingseis (artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting…

KG:213:2024:4 Samenloop kwijtscheldingswinstvrijstelling en renteaftrekbeperking

20-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen hoe in het kader van de winstbepaling moet worden omgegaan met de samenloop van de kwijtscheldingswinstvrijstelling ex. artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet…

KG:211:2024:2 Kwalificeert een fondsvermogen dat wordt beheerd door een buiten de EU/EER gevestigde rechtspersoon als doelvermogen?

13-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende, een buiten de EU/EER gevestigde rechtspersoon, beheert het fonds waarin de pensioengelden van de ambtenaren in haar vestigingsland zijn ondergebracht (hierna: het fonds). Bij de behandeling van een fiscaal vraagstuk is de vraag…

KG:032:2024:1 Kan op grond van artikel 15ai Wet Vpb 1969 een boekverlies worden genomen?

07-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Kan op grond van artikel 15ai Wet Vpb 1969 een verlies worden genomen als onmiddellijk voorafgaand aan het moment van ontvoeging van de overnemer of overdrager sprake is van een negatieve stille reserve?…

KG:023:2024:1 Resultaat valutatermijncontract en kostprijs/aankoopkosten deelneming

06-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een aandelenbelang in een vreemde-valuta-deelneming en berekent haar belastbare winst in een andere munteenheid dan de betreffende vreemde valuta. Op enig moment besluit belastingplichtige het aandelenbelang in haar deelneming uit te…

KG:011:2024:2 Gevolgen van goedkeuring voor de aandeelhoudersvereisten bij geen economisch belang voor de bestuurdersvereisten (fbi-regime)

30-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De casus is gestileerd weergegeven als volgt: Vraag Mag een bestuurder van het fonds bestuurder zijn van X NV, in afwijking van de tekst van artikel 28, tweede lid, onderdeel f, Wet Vpb 1969,…

KG:011:2024:1 De coöperatie en de toepassing van artikel 10-1-j Wet Vpb 1969

25-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen of artikel 10, eerste lid, onderdeel j, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: artikel 10-1-j Wet Vpb 1969) van toepassing is bij een toekenning van rechten op aandelen…

KG:211:2024:1 Kwalificatie Kommanditgesellschaft Oostenrijk

04-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van een bij de heffing van inkomstenbelasting opgekomen vraag is beoordeeld of een Kommanditgesellschaft naar het recht van Oostenrijk vergelijkbaar is met een Nederlandse commanditaire vennootschap. Vraag Is een Oostenrijkse Kommanditgesellschaft voor…