Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

92 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Vennootschapsbelasting (VPB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:211:2024:3 Zorgvrijstelling VPB: monistisch bestuursmodel en kwalificerend aandeelhouderschap

28-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Om voor de zorgvrijstelling in aanmerking te komen, moet onder meer worden voldaan aan de winstbestemmingseis (artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting…

KG:213:2024:4 Samenloop kwijtscheldingswinstvrijstelling en renteaftrekbeperking

20-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen hoe in het kader van de winstbepaling moet worden omgegaan met de samenloop van de kwijtscheldingswinstvrijstelling ex. artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet…

KG:211:2024:2 Kwalificeert een fondsvermogen dat wordt beheerd door een buiten de EU/EER gevestigde rechtspersoon als doelvermogen?

13-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende, een buiten de EU/EER gevestigde rechtspersoon, beheert het fonds waarin de pensioengelden van de ambtenaren in haar vestigingsland zijn ondergebracht (hierna: het fonds). Bij de behandeling van een fiscaal vraagstuk is de vraag…

KG:032:2024:1 Kan op grond van artikel 15ai Wet Vpb 1969 een boekverlies worden genomen?

07-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Kan op grond van artikel 15ai Wet Vpb 1969 een verlies worden genomen als onmiddellijk voorafgaand aan het moment van ontvoeging van de overnemer of overdrager sprake is van een negatieve stille reserve?…

KG:023:2024:1 Resultaat valutatermijncontract en kostprijs/aankoopkosten deelneming

06-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een aandelenbelang in een vreemde-valuta-deelneming en berekent haar belastbare winst in een andere munteenheid dan de betreffende vreemde valuta. Op enig moment besluit belastingplichtige het aandelenbelang in haar deelneming uit te…

KG:011:2024:2 Gevolgen van goedkeuring voor de aandeelhoudersvereisten bij geen economisch belang voor de bestuurdersvereisten (fbi-regime)

30-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De casus is gestileerd weergegeven als volgt: Vraag Mag een bestuurder van het fonds bestuurder zijn van X NV, in afwijking van de tekst van artikel 28, tweede lid, onderdeel f, Wet Vpb 1969,…

KG:011:2024:1 De coöperatie en de toepassing van artikel 10-1-j Wet Vpb 1969

25-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen of artikel 10, eerste lid, onderdeel j, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: artikel 10-1-j Wet Vpb 1969) van toepassing is bij een toekenning van rechten op aandelen…

KG:211:2024:1 Kwalificatie Kommanditgesellschaft Oostenrijk

04-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van een bij de heffing van inkomstenbelasting opgekomen vraag is beoordeeld of een Kommanditgesellschaft naar het recht van Oostenrijk vergelijkbaar is met een Nederlandse commanditaire vennootschap. Vraag Is een Oostenrijkse Kommanditgesellschaft voor…

KG:213:2024:1 Interest Rate Swap met mandatory breakclausule

04-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vragen Antwoorden Beschouwing vraag 1 Zie KG:213:2023:3, waarin mutual break clausules gedurende de looptijd van de renteswaps werden vervangen door mandatory break clausules. De enkele aanwezigheid van een mandatory breakclausule vanaf de ingangsdatum van…

KG:206:2023:10 Bezwaarfase ook voor herstel van fouten gemaakt door belanghebbende bij verzoek tot aangaan of beëindigen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting

28-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Drie casus: Vraag Kan in bezwaar een beschikking tot het aangaan of beëindigen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, die volledig tegemoetkomt aan het verzoek van belanghebbende, worden herroepen of aangepast? Antwoord Ja, op grond…

KG:040:2023:9 Tijdstip aftrek stakingsverlies vaste inrichting als tegemoetkoming verliezen pas na stakingsjaar komt vast te staan

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A BV is in Nederland gevestigd en maakt deel uit van het A-concern. A BV heeft een vaste inrichting in B-land. De daarmee behaalde resultaten vallen bij A BV onder de objectvrijstelling. In jaar…

KG:032:2023:5 Toepassing artikel 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969 (voeging) na artikel 15aj, tweede lid, Wet Vpb 1969 (ontvoeging)?

19-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Kan artikel 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969 bij een voeging buiten toepassing blijven ten aanzien van een interne schuldverhouding in de situatie dat zich enige jaren eerder een ontvoeging heeft voorgedaan, waarbij…

KG:011:2023:15 Inkoop en doorlevering om niet (10-1-j en 10c Wet Vpb 1969)

05-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Aan de Kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb is een vraag gesteld over de aftrekbaarheid van kosten die voortvloeien uit een certificaatspaarplan voor werknemers, waarbij een belastingplichtige toegezegde certificaten inkoopt op de beurs en sommige pas…

KG:023:2023:5 Regeling voor aflopende deelneming na verkoop belang en verkrijging belang in zelfde vennootschap

30-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige houdt langer dan een jaar een aandelenbelang in Y waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Op enig moment verkoopt belastingplichtige dit aandelenbelang aan Y voor € 600.000 (inkoop van aandelen door Y).…

KG:213:2023:5 Passiefpost Inframarginale elektriciteitsheffing

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Europese Unie heeft in oktober 2022 middels een Verordening besloten tot een verplicht plafond op marktinkomsten van bepaalde elektriciteitsproducenten. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Financiën hebben op…

KG:011:2023:14 Achterwaartse verrekening van verlies 2022 met winst 2021 (na voorwaartse verliesverrekening)

14-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Aan de kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb is een vraag gesteld over de achterwaartse verrekening van een verlies uit 2022 met een winst over 2021 en de temporiseringsregels die per 1 januari 2022 zijn opgenomen…

KG:032:2023:4 Bedrijfsfusiefaciliteit – geeft beschikking met voorwaarden ook zekerheid over de ontgaanstoets?

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In de praktijk bestaat onduidelijkheid over de reikwijdte van een beschikking die – met voorwaarden – is afgegeven op grond van artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet…

KG:011:2023:13 Giftenaftrek bij de bv met als enig aandeelhouder een vereniging

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van het eerdere kennisgroepstandpunt KG:011:2022:12 is de vraag opgekomen hoe de gift van een bv aan een ANBI kan kwalificeren als de aandeelhouder van de bv een vereniging is. De feiten van…

KG:213:2023:4 Afboeken heffingsvermindering verhuurderheffing na HR 8 juli 2022

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De verhuurderheffing is sinds invoering in 2013 een belasting op sociale huurwoningen van verhuurders die meer dan 50 sociale huurwoningen bezitten. Een verhuurder die meer dan 50 sociale huurwoningen bezit komt eventueel in aanmerking…

KG:211:2023:3 Voldoet een in een andere EU-lidstaat gevestigd pensioenfonds aan de vereisten voor toepassing van de Nederlandse subjectieve vrijstelling voor pensioenlichamen?

26-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende, een in een andere EU-lidstaat gevestigd bij wet ingesteld lichaam, voert aldaar onder meer werkzaamheden uit die bestaan uit het verstrekken van pensioen aan werknemers en gewezen werknemers, hun partners en hun kinderen.…

KG:211:2023:2 Kwalificatie Albanese rechtsvorm ‘Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar’

12-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie vond plaats naar aanleiding van de aanmelding van een lichaam met deze rechtsvorm als buitenlands belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting. Vraag Kwalificeert een ‘Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar’ (hierna: SH.P.K), opgericht naar het…

KG:032:2023:3 Omzettingen naar rechtsvorm van niet-verdragsland en fiscale eenheid

29-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van een reorganisatie vindt een aantal omzettingen plaats die er uiteindelijk in resulteren dat vennootschappen zijn omgezet in een rechtsvorm van een land buiten het Caribisch deel van het Koninkrijk en…

KG:032:2023:2 Artikel 18a BFE 2003 en overgaan aandelenbezit bij een fusie met een dochtermaatschappij als verkrijgende rechtspersoon

07-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Is sprake van een overgang van een onmiddellijk en/of middellijk aandelenbezit als bedoeld in artikel 18a, eerste lid, onderdeel a, BFE 2003, in de situatie dat de verdwijnende rechtspersoon vóór de fusie de…

KG:011:2023:12 Artikel 12a, tweede lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969 - uiteindelijke belang van een natuurlijke persoon of rechtspersoon

07-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Er is een vraag opgekomen over het begrip uiteindelijke belang van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 12a, tweede lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969. De feiten van de casus zijn als volgt: De…

KG:011:2023:11 Artikel 20a, tweede lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969 - uiteindelijke belang van een rechtspersoon en de open CV

07-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen welke rechtspersoon het uiteindelijke belang houdt als bedoeld in artikel 20a, tweede lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969, in een situatie waarin een open CV onderdeel is van de concernstructuur.…