Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

1374 resultaten

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:024:2024:2 Bijschrijving nominaal aandelenkapitaal ten laste van winstreserves of fiscaal erkend kapitaal?

19-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV heeft vanaf 2018 gestort kapitaal teruggegeven aan haar aandeelhouders ten laste van de agioreserve. Voor zover zuivere winst aanwezig was, is over deze teruggaven dividendbelasting ingehouden en afgedragen op grond van artikel…

Standpunt gepubliceerd over aansluiting cao Rijk

17-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over aansluiting bij de gerichte vrijstelling voor verblijfskostenvergoedingen op grond van de cao Rijk.

KG:204:2024:10 Aansluiting cao Rijk

17-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever[voetnoot 1] kan onder voorwaarden dezelfde gericht vrijgestelde bedragen toepassen als die mogen worden toegepast voor werknemers die onder de cao Rijk vallen. In het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 21…

Standpunt gepubliceerd over de 30%-regeling, overgangsregelingen, vergoeding genoten

17-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de verschillende overgangsregelingen behorende bij de 30%-regeling. Meer specifiek over de vraag wanneer sprake is van het genieten van een vergoeding waarop (kortweg) de…

KG:041:2024:11 30%-regeling, overgangsregelingen, vergoeding genoten

17-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2024 en 1 januari 2025 gelden er wijzigingen ten aanzien van de 30%-regeling. Het betreft per 1 januari 2024: de aftopping en de versobering (artikel 31a, achtste lid, van…

Standpunt gepubliceerd over de vraag of de verhuisregeling geldt voor een buitenlandse woning

17-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of de verhuisregeling van artikel 3.111, tweede lid, Wet IB 2001 van toepassing is op een buitenlandse woning.

KG:051:2024:10 Verhuisregeling voor woning in buitenland bij immigratie naar Nederland

17-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige is in 2022 geïmmigreerd naar Nederland. Voor die tijd had de belastingplichtige zijn hoofdverblijf in een eigen woning in het buitenland. Voor de verwerving van die eigen woning is hij vóór 1…

Standpunt gewijzigd over artikel 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969

12-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep reorganisatiefaciliteiten en fiscale eenheden heeft bij het standpunt over de samenloop tussen artikel 15aj, tweede lid en 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969 (ontvoeging gevolgd door voeging) bovenaan een signalering opgenomen over de…

Standpunt gepubliceerd over extra salaris- en verblijfkosten verplegend personeel tijdens vakantie en uitgaven voor specifieke zorgkosten

12-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of de kosten van het verplegend en verzorgend personeel tijdens de collectieve bewonersvakantie, zoals salaris- en verblijfskosten, aftrekbaar zijn als uitgaven voor specifieke zorgkosten.

KG:202:2024:10 Extra salaris- en verblijfkosten verplegend personeel tijdens vakantie en uitgaven voor specifieke zorgkosten

12-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is meervoudig complex gehandicapt. Belastingplichtige heeft een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz) en verblijft op basis hiervan in een Wlz-instelling. De verpleging en verzorging in de Wlz-instelling vinden…

Standpunt gepubliceerd over gezinshulp als uitgaven voor specifieke zorgkosten

12-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of uitgaven voor ‘slaapwacht’, ‘24-uurszorg slaapwacht’ en ‘waaknacht’ kwalificeren als uitgaven voor extra gezinshulp als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomstenbelasting…

KG:202:2024:9 Gezinshulp als uitgaven voor specifieke zorgkosten

12-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige ontvangt 24-uurszorg in verband met ziekte. Deze zorg omvat volgens belastingplichtige zowel huishoudelijke taken als persoonlijke verzorging en daarnaast licht medische handelingen. Belastingplichtige heeft de uitgaven voor deze zorg in zijn aangifte…

Standpunt gepubliceerd over bekendmaking belastingaanslag aan een vof die is opgehouden te bestaan

10-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft de vraag beantwoord of de ontvanger de alternatieve wijze van bekendmaking van belastingaanslagen van artikel 8, tweede lid, Iw 1990 kan gebruiken als er sprake is van een…

KG:207:2024:4 Bekendmaking belastingaanslag ten name van vof die is opgehouden te bestaan

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In zijn arrest van 18 augustus 2023, ECLI:NL:HR:2023:1097, oordeelt de Hoge Raad dat bekendmaking van een belastingaanslag ten name van een vof die niet meer bestaat tot 1 januari 2019 niet mogelijk was. Per…

Standpunt gepubliceerd over box 3 en geruisloze terugstorting te veel betaalde lijfrentepremies en/of -inleg

10-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord op welke wijze het bedrag van de geruisloze terugstorting van te veel betaalde premies voor een lijfrente, die dient ter compensatie van een pensioentekort, in aanmerking wordt…

KG:202:2024:8 Box 3 en geruisloze terugstorting te veel betaalde lijfrentepremies en/of -inleg

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van de invoering van de herstelwetgeving (Wet rechtsherstel box 3) en de overbruggingswetgeving met betrekking tot hoofdstuk 5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) komen diverse vragen op over…

Standpunt gepubliceerd over dieetaftrek bij overlappende dieettyperingen

10-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord welk forfaitair bedrag aan dieetaftrek kwalificeert als uitgaven voor specifieke zorgkosten bij overlappende dieettyperingen.

KG:202:2024:7 Dieetaftrek bij overlappende dieettyperingen

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige volgt in 2021 een aantal diëten. Ter onderbouwing van de aftrekpost uitgaven voor specifieke zorgkosten heeft belastingplichtige een door een bevoegde arts of diëtist ondertekende dieetbevestiging overgelegd. Deze dieetbevestiging is als volgt: Vraag…

Standpunt gepubliceerd over 30%-regeling, jaarlijkse keuze, keuzemoment en herziening

10-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de jaarlijkse keuze tussen toepassen van de 30%-regeling en de vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten (artikel 31a, zeventiende lid, van de Wet op…

KG:041:2024:12 30%-regeling, jaarlijkse keuze, keuzemoment en herziening

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A voldoet aan de voorwaarden om aangemerkt te worden als ingekomen werknemer. De aanvang van de tewerkstelling vond plaats op 1 januari 2023. Het verzoek om toepassing van de bewijsregel is gedaan op 1…

Standpunt gepubliceerd over de kwalificatie van een Limited Liability Partnership (Engeland en Wales)

10-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen heeft een Limited Liability Partnership, opgericht naar het recht van Engeland en Wales, gekwalificeerd. Deze kwalificatie is van toepassing op de heffing van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting en bronbelasting.

KG:211:2024:7 Kwalificatie Limited Liability Partnership Engeland en Wales

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van een bij de heffing van vennootschapsbelasting opgekomen vraag is beoordeeld of Z LLP (Limited Liability Partnership), opgericht naar het recht van Engeland en Wales (hierna ook aangeduid als het VK), kwalificeert…

Standpunt gepubliceerd over de kwalificatie van een motorrijtuig met een lepelsysteem als zwaar motorrijtuig voor de Wet BZM

09-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of de in casu beschreven bergingsvoertuigen met een lepelsysteem een laadfunctie hebben en als zodanig kunnen kwalificeren als een zwaar motorrijtuig voor de Wet BZM.

KG:013:2024:2 Heeft een motorrijtuig met een lepelsysteem een laadfunctie en kan het daarmee een zwaar motorrijtuig voor de Wet BZM zijn?

09-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Motorrijtuigen die worden gebruikt voor het ‘slepen’ of ‘bergen’ (bergingsvoertuigen) van personenauto’s, bestelauto’s, autobussen of zware motorrijtuigen, maken voor het uitvoeren van hun werkzaamheden regelmatig gebruik van de autosnelweg. Bepaalde bergingsvoertuigen hebben een ‘lepelsysteem’…

Standpunt gewijzigd over herleven fiscaal partnerschap bij een niet-ontvankelijk echtscheidingsverzoek

05-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft het standpunt over het (opnieuw) ontstaan van fiscaal partnerschap na een niet-ontvankelijk echtscheidingsverzoek aangepast. De kennisgroep is van mening dat in dit geval rekening moet worden gehouden met de termijn…