Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

255 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Inkomstenbelasting (IB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:202:2023:46 APV en aandelenfusie

14-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Twee natuurlijke personen (X en Y) hebben ieder een Curaçaose Stichting Particulier Fonds (hierna: SPF) opgericht. De SPF’en kwalificeren als afgezonderde particuliere vermogens (hierna: APV’s), als bedoeld in artikel 2.14a van de Wet inkomstenbelasting…

KG:202:2023:45 Kosten voor niet-klinisch verblijf en uitgaven voor specifieke zorgkosten

12-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende wordt vanwege een ernstige depressie opgenomen in een kliniek voor mensen met psychische aandoeningen. Deze opname heeft plaatsgevonden op verwijzing van de huisarts. Aan het verblijf in de kliniek zijn kosten verbonden. Hieronder…

KG:051:2023:19 Uitzendregeling en twee hoofdverblijven bij fiscale partners

07-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtigen X en Y zijn gehuwde fiscale partners en hebben een eigen woning in Nederland. X wordt uitgezonden naar het buitenland, maar wordt tijdens de duur van zijn uitzending voor de Nederlandse inkomstenbelasting geacht…

KG:051:2023:18 Fiscale partners die niet duurzaam gescheiden leven en twee woningen als hoofdverblijf hebben

07-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Fiscale partners X en Y leven niet duurzaam gescheiden en hebben twee woningen in eigendom. X heeft feitelijk zijn hoofdverblijf in de ene woning en Y heeft feitelijk zijn hoofdverblijf in de andere woning.…

KG:051:2023:17 Stuiten 30-jaarstermijn bij aflossen leningdeel dat behoort tot de bestaande eigenwoningschuld

07-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is voorgelegd hoe artikel 10bis.10, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) moet worden uitgelegd. Daartoe is ter illustratie het volgende fictieve voorbeeld gegeven. Op 1 januari 2002…

KG:202:2023:44 Toerekening rendementsgrondslag minderjarig kind in jaar van emigratie

05-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is minderjarig en woont bij haar ouders in Nederland. Halverwege het jaar verhuist ze naar het buitenland. Op de peildatum van box 3 in het jaar van emigratie is belastingplichtige nog geen 18…

KG:202:2023:43 Fiscaal partnerschap in geval van een pensioenregeling met partner zonder NAW gegevens

01-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever kan ervoor kiezen het nabestaandenpensioen voor zijn werknemers te baseren op het zogenoemde bepaalde of onbepaalde partnersysteem. Een bepaald partnersysteem wil zeggen dat alleen voor de werknemers met een partner een nabestaandenpensioen…

KG:202:2023:42 Voorlopige verliesverrekening en onherroepelijk vaststaande aanslag

01-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft in 2021 in box 1 een verlies geleden en wil dit verrekenen met het in 2020 behaalde positieve box 1 inkomen (‘carry back’). Over 2020 is een aanslag vastgesteld. Over het verliesjaar…

KG:202:2023:41 Hulpmiddelen en uitgaven voor specifieke zorgkosten

01-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) bepaalt in het kader van de uitgaven voor specifieke zorgkosten dat andere hulpmiddelen van een zodanige aard zijn dat…

KG:051:2023:16 Gevolgen mantelzorgwoning voor de eigenwoningregeling en box 3

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning. In zijn tuin hebben zijn ouders op eigen kosten een vrijstaande mantelzorgwoning geplaatst. De mantelzorgwoning: Er is geen recht van opstal voor de mantelzorgwoning gevestigd. Voor de huur…

KG:051:2023:15 Belastingheffing in box 3 over lidmaatschapsrecht coöperatie met recreatiewoningen

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige is een van de leden van een coöperatie die een recreatieterrein exploiteert. Het recreatieterrein is eigendom van de coöperatie. Het recreatieterrein bestaat uit de grond, gemeenschappelijke ruimtes en privéterreinen met (onroerende) recreatiewoningen.…

KG:051:2023:14 Belastingheffing in box 3 over recreatiewoning op gehuurde grond

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft (rechten ten aanzien van) een recreatiewoning op een recreatiepark. Er is feitelijk vastgesteld dat de recreatiewoning onroerend is. De grond en aanwezige centrumvoorzieningen, zoals zwembad, restaurant en dergelijke zijn eigendom van…

KG:051:2023:13 Waardering woning bij vervreemding door verhuur

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning en gaat deze woning verhuren. Dit is een gebeurtenis waardoor de woning niet langer als eigen woning wordt aangemerkt. Op grond van artikel 3.119aa, vierde lid, eerste zin,…

KG:051:2023:12 Moment realisatie eigenwoningreserve bij tijdelijke verhuur te koop staande woning

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning. Op 1 mei 2019 verhuist de belastingplichtige naar een ander adres. De woning staat vanaf dat moment leeg en te koop. Van 1 september 2019 tot 31 augustus…

KG:202:2023:40 Heffingvrij vermogen en heffingskorting bij navordering

21-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting 2017 uitsluitend box 3-bezittingen opgegeven ten bedrage van € 20.000. Deze bezittingen bestaan volledig uit binnenlandse vermogensbestanddelen. Omdat de waarde van de vermogensbestanddelen het heffingvrij vermogen (hier gesteld…

KG:202:2023:39 Periodieke gift met als ontbindende voorwaarde een onzekere gebeurtenis

21-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige besluit een schenking te doen aan een ANBI. Hij wil dit doen door middel van een periodieke gift. In de schenkingsovereenkomst wordt opgenomen dat hij jaarlijks € 200.000 zal overmaken aan de…

KG:202:2023:38 Ontbindende voorwaarde die door schenker kan worden ingeroepen in periodieke schenkingsovereenkomst

21-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Om het bestaan van het bedrijf en werkgelegenheid te garanderen en daarnaast de opbrengsten voor een goed doel te bestemmen, schenkt een kinderloze groot aandeelhouder (hierna: schenker) in vijf termijnen de certificaten van aandelen…

KG:202:2023:37 Deelgerechtigdheid in een commanditaire vennootschap en box 3

21-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Meerdere belastingplichtigen beleggen samen in een besloten commanditaire vennootschap (hierna: cv). De vraag is hoe vennoten (natuurlijke personen/particuliere beleggers) hun aandeel in een besloten cv, die geen onderneming drijft in de zin van de…

KG:202:2023:36 Fiscaal partnerschap bij drie meerderjarige belastingplichtigen op een woonadres

14-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A woont samen met B en C. A was gehuwd met B, maar in 2021 zijn zij gescheiden. A heeft in 2015 een kind gekregen met B. In 2022 heeft A een kind gekregen…

KG:202:2023:35 Vervallen restant persoonsgebonden aftrek als in een volgend jaar geen aangifte inkomstenbelasting wordt ingediend

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Voor een belastingplichtige is bij beschikking in het jaar 2014 een restant persoonsgebonden aftrek (hierna: restant) vastgesteld van € 90.000. Over het jaar 2015 doet belastingplichtige aangifte waarin hij zijn inkomen deels verrekent met…

KG:206:2023:9 Verrekenen restant persoonsgebonden aftrek

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Bij belastingplichtige is over 2015 (in de vorm van een aparte vermelding op de aanslag inkomstenbelasting 2015) een beschikking restant persoonsgebonden aftrek vastgesteld als bedoeld in artikel 6.2a van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna:…

KG:213:2023:4 Afboeken heffingsvermindering verhuurderheffing na HR 8 juli 2022

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De verhuurderheffing is sinds invoering in 2013 een belasting op sociale huurwoningen van verhuurders die meer dan 50 sociale huurwoningen bezitten. Een verhuurder die meer dan 50 sociale huurwoningen bezit komt eventueel in aanmerking…

KG:202:2023:34 Kosten van terugplaatsen cryo-embryo en uitgaven voor specifieke zorgkosten

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een 43-jarige vrouw ondergaat in verband met verminderde vruchtbaarheid een in-vitro-fertilisatie (hierna: IVF) behandeling. Bij deze IVF-behandeling zijn de embryo’s ingevroren die niet zijn gebruikt. Dit worden cryo-embryo’s genoemd. Op enig moment krijgt de…

KG:070:2023:20 Omzetting Pre-BHW lijfrente en toepassing overgangsrecht artikel 10a.1 en artikel 10a.12 Wet IB 2001

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige wil het kapitaal van een Pre-Brede Herwaarderingslijfrente overdragen naar een lijfrenterekening. Op grond van het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten hanteren financiële instellingen in dat verband een overdrachtsformulier. De bank wil dat de verzekeraar…

KG:070:2023:19 Verhogen van het overeengekomen gegarandeerde kapitaal van een kapitaalverzekering eigen woning na een eerdere verlaging

27-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een kapitaalverzekering eigen woning (hierna: KEW) waarvan het overeengekomen gegarandeerde kapitaal op 31 december 2012 € 177.000 was. Nadien is het overeengekomen gegarandeerde kapitaal meerdere malen verlaagd. Begin 2023 is het gegarandeerde…