Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

715 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Standpunt

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:202:2023:41 Hulpmiddelen en uitgaven voor specifieke zorgkosten

01-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) bepaalt in het kader van de uitgaven voor specifieke zorgkosten dat andere hulpmiddelen van een zodanige aard zijn dat…

KG:023:2023:5 Regeling voor aflopende deelneming na verkoop belang en verkrijging belang in zelfde vennootschap

30-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige houdt langer dan een jaar een aandelenbelang in Y waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Op enig moment verkoopt belastingplichtige dit aandelenbelang aan Y voor € 600.000 (inkoop van aandelen door Y).…

KG:207:2023:7 Betalingsregeling voor het op grond van het kwijtscheldingsbeleid te betalen bedrag

30-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De ontvanger kan in bepaalde gevallen kwijtschelding aan een particuliere belastingschuldige verlenen onder de voorwaarde dat een deel van de belastingschuld wordt betaald. Het te betalen deel van de belastingschuld is gebaseerd op de…

KG:207:2023:6 Problematische schuldensituatie en kwijtschelding

30-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In haar uitspraak van 31 juli 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:3232, wees de Rechtbank Overijssel een verzoek om een dwangakkoord af. De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake is van een problematische schuldensituatie. De schuldenaar…

KG:204:2023:22 Toepassing anoniementarief

27-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever heeft een werknemer in dienst die van plan is om de huur van zijn woning op te zeggen om vervolgens in een camper te gaan wonen zonder vaste verblijfplaats. Verdere informatie over…

KG:204:2023:21 Correctie bij onjuiste toepassing 30%-regeling

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever is met zijn werknemer voor toepassing van de 30%-regeling een addendum conform vraag 18 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 23 augustus 2013 overeengekomen. Dit betekent dat het oorspronkelijk…

KG:213:2023:5 Passiefpost Inframarginale elektriciteitsheffing

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Europese Unie heeft in oktober 2022 middels een Verordening besloten tot een verplicht plafond op marktinkomsten van bepaalde elektriciteitsproducenten. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Financiën hebben op…

KG:051:2023:16 Gevolgen mantelzorgwoning voor de eigenwoningregeling en box 3

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning. In zijn tuin hebben zijn ouders op eigen kosten een vrijstaande mantelzorgwoning geplaatst. De mantelzorgwoning: Er is geen recht van opstal voor de mantelzorgwoning gevestigd. Voor de huur…

KG:051:2023:15 Belastingheffing in box 3 over lidmaatschapsrecht coöperatie met recreatiewoningen

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige is een van de leden van een coöperatie die een recreatieterrein exploiteert. Het recreatieterrein is eigendom van de coöperatie. Het recreatieterrein bestaat uit de grond, gemeenschappelijke ruimtes en privéterreinen met (onroerende) recreatiewoningen.…

KG:051:2023:14 Belastingheffing in box 3 over recreatiewoning op gehuurde grond

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft (rechten ten aanzien van) een recreatiewoning op een recreatiepark. Er is feitelijk vastgesteld dat de recreatiewoning onroerend is. De grond en aanwezige centrumvoorzieningen, zoals zwembad, restaurant en dergelijke zijn eigendom van…

KG:051:2023:13 Waardering woning bij vervreemding door verhuur

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning en gaat deze woning verhuren. Dit is een gebeurtenis waardoor de woning niet langer als eigen woning wordt aangemerkt. Op grond van artikel 3.119aa, vierde lid, eerste zin,…

KG:051:2023:12 Moment realisatie eigenwoningreserve bij tijdelijke verhuur te koop staande woning

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning. Op 1 mei 2019 verhuist de belastingplichtige naar een ander adres. De woning staat vanaf dat moment leeg en te koop. Van 1 september 2019 tot 31 augustus…

KG:063:2023:40 BOR en verwerping, heffing artikel 30 SW 1956

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een erflater heeft in zijn testament bepaald dat zijn kind (enig) erfgenaam is. Het kind verwerpt de nalatenschap. Tot de nalatenschap behoort een onderneming en het verwerpende kind had een geslaagd beroep op de…

KG:040:2023:8 Verrekening van bronbelasting op huurbetalingen uit Polen, Tsjechië, Italië en Portugal inzake vorkheftrucks, vrachtwagens, containers en pallets

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV is in Nederland gevestigd en verhuurt vorkheftrucks, vrachtwagens, containers en pallets aan afnemers gevestigd in respectievelijk Polen, Tsjechië, Italië en Portugal. Hiervoor ontvangt X BV huurbetalingen. Door de desbetreffende buitenlandse belastingautoriteiten wordt…

KG:040:2023:7 Juridische fusie en discriminatieverbod Verdrag Nederland-India

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X Limited is opgericht naar het recht van India en aldaar gevestigd en heeft een vaste inrichting in Nederland. Y Limited is eveneens opgericht naar het recht van India, aldaar gevestigd en heeft eveneens…

KG:041:2023:15 Artikel 32bb Wet LB 1964, Excessieve vertrekvergoeding bij een in het buitenland wonende werknemer

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A werkt in dienstbetrekking bij een in Nederland gevestigde inhoudingsplichtige. A woont in Duitsland en verricht zijn werkzaamheden voor 60% in Nederland en 40% in Duitsland. Hij ontvangt een vertrekvergoeding in de zin van…

KG:041:2023:14 Artikel 32bb Wet LB 1964, excessieve vertrekvergoeding en verdragstoepassing bij een in het buitenland wonende bestuurder

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een persoon die niet in Nederland woont, verricht werkzaamheden in de functie van bestuurder van een in Nederland gevestigd lichaam. Hij verricht zijn werkzaamheden deels in Nederland en deels in zijn woonland. Hij is…

KG:041:2023:13 Artikel 32bb Wet LB 1964, excessieve vertrekvergoeding bij een in het buitenland wonende bestuurder

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een persoon die niet in Nederland woont, verricht werkzaamheden in de functie van bestuurder van een in Nederland gevestigd lichaam. Hij verricht zijn werkzaamheden deels in Nederland en deels in zijn woonland. Hij ontvangt…

KG:013:2023:11 Oldtimervrijstelling MRB voor vrachtauto’s en autobussen

23-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De houder van een vrachtauto of autobus maakt gebruik van het overgangsrecht oudere motorrijtuigen (hierna: OVR) van artikel 84a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (hierna: Wet MRB 1994). De houder heeft verklaard…

KG:207:2023:5 Vergoeding wettelijke rente over ambtshalve teruggaaf invorderingsrente of vervolgingskosten

23-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Als een al (deels) betaalde belastingaanslag wordt verminderd, dan betaalt de ontvanger evenredig te veel betaalde invorderingsrente en vervolgingskosten terug. De ontvanger doet dit ambtshalve. De Hoge Raad heeft op 18 augustus 2023, ECLI:NL:HR:2023:1121,…

KG:040:2023:6 Dubbele belastingheffing bij belang in GmbH & Co. KG

23-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV, gevestigd in Nederland, is commanditair vennoot in Y GmbH & Co. KG (hierna: Y), een in Duitsland gevestigde inkooporganisatie. Met het commanditaire aandeel deelt X BV voor 4% in de winst van…

KG:202:2023:40 Heffingvrij vermogen en heffingskorting bij navordering

21-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting 2017 uitsluitend box 3-bezittingen opgegeven ten bedrage van € 20.000. Deze bezittingen bestaan volledig uit binnenlandse vermogensbestanddelen. Omdat de waarde van de vermogensbestanddelen het heffingvrij vermogen (hier gesteld…

KG:202:2023:39 Periodieke gift met als ontbindende voorwaarde een onzekere gebeurtenis

21-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige besluit een schenking te doen aan een ANBI. Hij wil dit doen door middel van een periodieke gift. In de schenkingsovereenkomst wordt opgenomen dat hij jaarlijks € 200.000 zal overmaken aan de…

KG:202:2023:38 Ontbindende voorwaarde die door schenker kan worden ingeroepen in periodieke schenkingsovereenkomst

21-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Om het bestaan van het bedrijf en werkgelegenheid te garanderen en daarnaast de opbrengsten voor een goed doel te bestemmen, schenkt een kinderloze groot aandeelhouder (hierna: schenker) in vijf termijnen certificaten van aandelen aan…

KG:202:2023:37 Deelgerechtigdheid in een commanditaire vennootschap en box 3

21-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Meerdere belastingplichtigen beleggen samen in een besloten commanditaire vennootschap (hierna: cv). De vraag is hoe vennoten (natuurlijke personen/particuliere beleggers) hun aandeel in een besloten cv, die geen onderneming drijft in de zin van de…