Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

107 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Loonbelasting (LB), Premieheffing (PH)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:204:2024:12 Concernregeling

03-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Als het loon uit vroegere dienstbetrekking meer dan 10% van de loonsom bedraagt, moet bij de berekening van de vrije ruimte de loonsom worden verminderd met het loon uit vroegere dienstbetrekking (artikel 31a, vijftiende…

KG:204:2024:11 Reikwijdte afspraak kostenvergoeding

23-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De transportsector en de Belastingdienst hebben een afspraak[voetnoot 1] gemaakt over de toepassing van de gerichte vrijstelling voor de vaste verblijfskostenvergoedingen, zoals geregeld in artikel 40 van de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en…

KG:041:2024:13 30%-regeling, overgangsregelingen, corrigeren

23-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2024 en 1 januari 2025 gelden er wijzigingen ten aanzien van de 30%-regeling. Het betreft per 1 januari 2024: de aftopping en de versobering (artikel 31a, achtste lid, van…

KG:204:2024:10 Aansluiting cao Rijk

17-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever[voetnoot 1] kan onder voorwaarden dezelfde gericht vrijgestelde bedragen toepassen als die mogen worden toegepast voor werknemers die onder de cao Rijk vallen. In het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 21…

KG:041:2024:11 30%-regeling, overgangsregelingen, vergoeding genoten

17-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2024 en 1 januari 2025 gelden er wijzigingen ten aanzien van de 30%-regeling. Het betreft per 1 januari 2024: de aftopping en de versobering (artikel 31a, achtste lid, van…

KG:041:2024:12 30%-regeling, jaarlijkse keuze, keuzemoment en herziening

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A voldoet aan de voorwaarden om aangemerkt te worden als ingekomen werknemer. De aanvang van de tewerkstelling vond plaats op 1 januari 2023. Het verzoek om toepassing van de bewijsregel is gedaan op 1…

KG:204:2024:9 cafetariaregeling, (on)mogelijkheid verhaal eindheffing

03-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Feiten en omstandigheden Rekenvoorbeeld Een werknemer wil graag een vergoeding ontvangen van € 600 voor het leasen van zonnepanelen. De werkgever verrekent eindheffing (80%) en premies werknemersverzekeringen (stel:  10%) over € 200 (€ 600 -/- € 400). Dit…

KG:204:2024:8 aanpassen vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding

13-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft op 7 maart 2023 een standpunt gepubliceerd over de vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding bij ouderschapsverlof. Dit standpunt geeft een concrete invulling aan het begrip ‘in de regel’, zoals opgenomen…

KG:204:2024:7 Waardering koffiebekers

05-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In verband met duurzaamheid en de wetgeving rondom het terugdringen van plastic afval mag een werkgever met ingang van 1 januari 2024 geen wegwerpbekers meer faciliteren bij koffieautomaten op kantoor. Een werkgever verwacht van…

KG:041:2024:8 Zeevarende die volledig buiten Nederland werkt

27-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inwoner van België is werkzaam als zeevarende in het internationaal verkeer. Hij werkt voor een Nederlandse inhoudingsplichtige en vervult zijn dienstbetrekking geheel buiten Nederland. Artikel 15, derde lid van het belastingverdrag Nederland –…

KG:204:2024:6 Reiskosten bij tijdelijk verblijf

20-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Casus 1 Een werknemer verblijft in het voorjaar (mei t/m juni) elk weekend op de camping. Hij reist vrijdag van kantoor naar de camping en maandag van de camping weer naar kantoor. De rest…

KG:041:2024:6 30%-regeling, overgangsregelingen, onderbreking

13-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2024 en 1 januari 2025 zijn er wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de 30%-regeling. Het betreft per 1 januari 2024: de aftopping en de versobering (artikel 31a, achtste lid,…

KG:041:2024:5  Artikel 6, zesde lid, Wet LB 1964. Verleggingsregeling voor de premies werknemersverzekeringen

13-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Werkgever A is een buiten Nederland gevestigd concernonderdeel. Onderdeel van het concern is de Nederlandse inhoudingsplichtige B. De buitenlandse werkgever A heeft een werknemer in dienst die in Nederland sociaal verzekerd is. Werkgever A…

KG:204:2024:5 Bijzondere invaliditeitsverhoging

06-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Militairen hebben onder voorwaarden recht op een militair invaliditeitspensioen (hierna: MIP).[voetnoot 1] Dit is het geval als sprake is van invaliditeit van 10% of hoger door een dienstongeval.[voetnoot 2] Het MIP komt pas na…

KG:041:2024:4 30%-regeling, versobering, wisseling van inhoudingsplichtige

01-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2024 wordt bij de toepassing van de 30%-regeling na 20 maanden de 30%-vergoeding gemaximeerd tot een 20%-vergoeding en na de volgende 20 maanden een 10%-vergoeding. Als de werknemer van…

KG:041:2024:3 30%-regeling, versobering, verlaging maximale vergoeding in loontijdvak

01-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2024 wordt bij de toepassing van de 30%-regeling na 20 maanden de 30%-vergoeding gemaximeerd tot een 20%-vergoeding en na de volgende 20 maanden een 10%-vergoeding. Als de 30%-beschikking een…

KG:041:2024:2 30%-regeling, versobering, kortingsregeling

01-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2024 is de 30%-regeling versoberd door middel van een 30-20-10 regel (artikel 31a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, hierna: Wet LB 1964). Voor een periode…

KG:204:2024:4 gebruikelijk loon bij commissaris-bv

01-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een commissaris-bv ontvangt een beloning van € 35.000 op jaarbasis voor het uitvoeren van een commissariaat. De directeur/enig aandeelhouder van de bv (hierna: de dga) die de werkzaamheden als commissaris feitelijk verricht, besteedt maximaal vier…

KG:204:2024:3 A1-verklaring

16-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De A1-verklaring is een verklaring over de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving. Een A1-verklaring uit Nederland is een bewijs dat een werknemer in Nederland verzekerd blijft ook al werkt de werknemer tijdelijk buiten Nederland. Een A1-verklaring…

KG:204:2024:2 Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid

16-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (hierna: GVVA) ofwel Single Permit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, EER en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te…

KG:204:2024:1 Tewerkstellingsvergunning

16-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning (hierna: TWV) voor een werknemer met een niet EER[voetnoot 1]-nationaliteit of Zwitserse nationaliteit is een wettelijke verplichting voor de werkgever.[voetnoot 2] Artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid…

KG:204:2023:25 Aanwijzen vergoeding huisvestingskosten

28-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever[voetnoot 1] vergoedt aan ingekomen werknemers eerste en dubbele huisvestingskosten en wil de vergoedingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de zin van artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting…

KG:204:2023:24 Medische keuring chauffeurskaart

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De chauffeurskaart is een aan de bestuurder afgegeven boordcomputerkaart waarmee de boordcomputer de identiteit van de desbetreffende bestuurder kan vaststellen en waarop gegevens kunnen worden opgeslagen.[voetnoot 1] Een bestuurder van een auto waarmee taxivervoer…

KG:204:2023:23 Overlijdensuitkering

19-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) geniet pensioen van zijn eigen pensioen-bv. Hij is niet in echte of fictieve dienstbetrekking bij deze bv. De partner[voetnoot 1] van de dga ontvangt na diens overlijden een eenmalige overlijdensuitkering…

KG:204:2023:22 Toepassing anoniementarief

27-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever heeft een werknemer in dienst die van plan is om de huur van zijn woning op te zeggen om vervolgens in een camper te gaan wonen zonder vaste verblijfplaats. Verdere informatie over…