Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Dividend- en bronbelasting

Standpunt gepubliceerd over inkoop ter dekking converteerbare obligatie

09-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of aandelen die zijn ingekocht ter dekking van een eventuele leveringsverplichting uit hoofde van een converteerbare

Standpunt gepubliceerd over toepassing artikel 4, negende lid, Wet DB 1965 bij gestapelde hybride entiteiten

09-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of artikel 4, negende lid, Wet DB 1965 kan worden toegepast indien een belang in een inhoudingsplichtige wordt gehouden

Standpunt gepubliceerd over teruggaaf van kapitaal door een fonds voor gemene rekening

09-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of de in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, Wet DB 1965 opgenomen mogelijkheid tot onbelaste teruggaaf van kapitaal

Standpunt gepubliceerd over toepassing inhoudingsvrijstelling en criterium aldaar gevestigd

09-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of het voor de beoordeling of een opbrengstgerechtigde volgens de fiscale wetgeving van een verdragsstaat aldaar gevestigd

Standpunt gepubliceerd over teruggaaf dividendbelasting aangewezen internationale organisatie bij indirect belang in Nederlandse vennootschap

07-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een aangewezen internationale organisatie in de zin van artikel 2 Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 recht

Standpunt gepubliceerd over uiteindelijk gerechtigde en dividendstripping

07-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of op grond van artikel 4, zevende en achtste lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 kan worden gesteld dat een

Standpunt gepubliceerd over de peildatum bij toepassing van de afdrachtvermindering artikel 11a Wet DB 1965

26-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of de hoogte van de correctie op de afdrachtvermindering van artikel 11a, tweede lid, tweede volzin, Wet DB 1965 moet

Standpunt gepubliceerd over inhouding van dividendbelasting bij terugbetaling van agio

03-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of bij een terugbetaling van agio, zonder de agioreserve eerst om te zetten in nominaal aandelenkapitaal, dividendbelasting

Standpunt gepubliceerd over de inhoudingsvrijstelling binnen de fiscale eenheid

03-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of de inhoudingsvrijstelling van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de dividendbelasting 1965 van toepassing

Standpunt gepubliceerd over de gevolgen voor het gestorte kapitaal bij een inkoop van aandelen tegen een lagere prijs dan het gemiddeld gestorte kapitaal

03-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord wat de gevolgen zijn voor het gestorte kapitaal indien een vennootschap aandelen inkoopt tegen een prijs die lager is dan