Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Dividend- en bronbelasting

Standpunt gepubliceerd over toepassing inhoudingsvrijstelling en criterium aldaar gevestigd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of het voor de beoordeling of een opbrengstgerechtigde volgens de fiscale wetgeving van een verdragsstaat aldaar gevestigd

Standpunt gepubliceerd over teruggaaf dividendbelasting aangewezen internationale organisatie bij indirect belang in Nederlandse vennootschap

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een aangewezen internationale organisatie in de zin van artikel 2 Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 recht

Standpunt gepubliceerd over uiteindelijk gerechtigde en dividendstripping

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of op grond van artikel 4, zevende en achtste lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 kan worden gesteld dat een

Standpunt gepubliceerd over de peildatum bij toepassing van de afdrachtvermindering artikel 11a Wet DB 1965

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of de hoogte van de correctie op de afdrachtvermindering van artikel 11a, tweede lid, tweede volzin, Wet DB 1965 moet

Standpunt gepubliceerd over inhouding van dividendbelasting bij terugbetaling van agio

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of bij een terugbetaling van agio, zonder de agioreserve eerst om te zetten in nominaal aandelenkapitaal, dividendbelasting

Standpunt gepubliceerd over de inhoudingsvrijstelling binnen de fiscale eenheid

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of de inhoudingsvrijstelling van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de dividendbelasting 1965 van toepassing

Standpunt gepubliceerd over de gevolgen voor het gestorte kapitaal bij een inkoop van aandelen tegen een lagere prijs dan het gemiddeld gestorte kapitaal

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord wat de gevolgen zijn voor het gestorte kapitaal indien een vennootschap aandelen inkoopt tegen een prijs die lager is dan

Standpunt over pre-vbi winstreserves (artikel 1, vijfde lid, onderdeel b, Wet op de dividendbelasting 1965) gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of inhouding van dividendbelasting achterwege mag blijven indien nog geen belaste opbrengst ter beschikking is gesteld ter

Standpunt over teruggaaf van kapitaal door een open commanditaire vennootschap gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een open commanditaire vennootschap een onbelaste teruggaaf van kapitaal kan doen indien er zuivere winst is.

Standpunt over artikel 11 Wet DB, afdrachtvermindering en verdragstoepassing gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of de hoogte van een teruggaaf van dividendbelasting onder een belastingverdrag afhankelijk is van de toepassing van een