Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

647 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Standpunt

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:051:2024:8 Overeenkomst van geldlening ten behoeve van aankoop bestaande woning in buitenland, waarin is overeengekomen dat aflossing van de schuld pas plaatsvindt vanaf het moment dat de woning juridisch is geleverd

14-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige is kwalificerende buitenlandse belastingplichtige en heeft op 1 maart een woning in zijn woonland gekocht. De juridische levering van de woning, de eigendomsoverdracht, is pas op 1 juni. Op 1 maart komt…

KG:204:2024:8 aanpassen vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding

13-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft op 7 maart 2023 een standpunt gepubliceerd over de vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding bij ouderschapsverlof. Dit standpunt geeft een concrete invulling aan het begrip ‘in de regel’, zoals opgenomen…

KG:213:2024:5 Aftrek kosten en lasten in verband met geldboeten en dwangsommen

11-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft boetes en dwangsommen opgelegd gekregen. Belastingplichtige maakt in dat verband kosten voor de inhuur van advocaten en juridisch adviseurs. Daarnaast is er een juridische afdeling met eigen personeel dat zich onder meer…

KG:202:2024:6 Individuele en buitensporige last in box 3

11-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Hoge Raad heeft zich meerdere keren uitgelaten over de individuele en buitensporige last voor wat betreft de box 3-heffing, zie onder andere HR 6 april 2018 (ECLI:NL:HR:2018:511), HR 14 juni 2019 (ECLI:NL:HR:2019:816), HR…

KG:051:2024:7 Eigenwoningschuld en gevolgen aflossingsstand en  renteaftrekverleden in de periode 2001 tot en met 2012

11-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In 2001 gaat de belastingplichtige een schuld aan in verband met de verwerving van zijn eerste eigen woning. De schuld bedraagt € 60.000 en is een eigenwoningschuld. In 2011 is de schuld volledig afgelost.…

KG:051:2024:6 Gedeeltelijk aflossen bestaande eigenwoningschuld, oversluiten bestaande eigenwoningschuld en eigenwoningschuld en aangaan nieuwe schuld voor verbouwing

11-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft in 2010 zijn eerste eigen woning gekocht voor € 200.000 en is hiervoor een lening aangegaan. In 2015 heeft hij vervolgens € 30.000 geleend voor een verbouwing. De verbouwingslening voldoet aan de voorwaarden…

KG:202:2024:5 Biologische sondevoeding en uitgaven voor specifieke zorgkosten

11-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een kind van belastingplichtige heeft verschillende medische aandoeningen. Hierdoor kan het kind niet op normale wijze eten en is het volledig afhankelijk van sondevoeding. Daarnaast moet het kind zich volgens een door de huisarts…

KG:051:2024:5 Geen aftrek advieskosten als lening niet wordt afgesloten of aangepast

06-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een adviseur heeft advieskosten in rekening gebracht voor een lening die tot een eigenwoningschuld zou moeten leiden. Of de advieskosten worden in rekening gebracht voor aanpassing van een lening die al als eigenwoningschuld kwalificeert.…

KG:204:2024:7 Waardering koffiebekers

05-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In verband met duurzaamheid en de wetgeving rondom het terugdringen van plastic afval mag een werkgever met ingang van 1 januari 2024 geen wegwerpbekers meer faciliteren bij koffieautomaten op kantoor. Een werkgever verwacht van…

KG:211:2024:4 Combinatie van activiteiten steunstichting (ANBI)

05-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vanuit het ANBI-team is in het kader van de behandeling van een individuele casus de volgende vraag opgekomen. Vraag Kan een steunstichting als bedoeld in artikel 5b, derde lid, onderdeel m, van de Algemene…

KG:051:2024:4 Aftrek advies- en afsluitkosten bij afsluiten of aanpassen rentecontract

01-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning en een eigenwoningschuld. De belastingplichtige wil een reguliere dan wel tussentijdse renteaanpassing doen, waarvoor de geldverstrekker hem een aanbod voor een nieuw rentecontract doet. De belastingplichtige sluit op…

KG:051:2024:3 Geen aftrekbare kosten eigen woning als bij verstrijken rentevastperiode wordt gekozen voor langere rentevastperiode dan resterende looptijd

01-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een aflossingsvrije lening met een daaraan gekoppelde kapitaalverzekering eigen woning (hierna: KEW), waarmee de lening aan het einde van de looptijd wordt afgelost. De lening kwalificeert als eigenwoningschuld. Omdat de rentevastperiode…

KG:051:2024:2 Zesmaandsgoedkeuring voor verbouwingsdepot, maar niet voor nieuwbouwdepot

01-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige sluit een koop/aanneemovereenkomst voor de bouw van een nieuwbouwwoning en gaat hiervoor een schuld aan bij een bank. De schuld kwalificeert als eigenwoningschuld. Het geleende bedrag wordt volledig op een nieuwbouwdepot gestort.…

KG:051:2024:1 Aftrekbare kosten eigen woning verplicht in aanmerking nemen

01-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning en een eigenwoningschuld. De rente is op grond van artikel 3.120, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) aftrekbaar. De belastingplichtige wil…

KG:212:2024:1 Overdracht firma-aandeel tijdens voorperiode geruisloze inbreng bv

01-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Ouder en kind zijn samen firmant in een vof. Het kind heeft op 20 september 2022 een intentieverklaring tot oprichting van een bv geregistreerd. In de intentieverklaring is opgenomen dat het kind voornemens is…

KG:211:2024:3 Zorgvrijstelling VPB: monistisch bestuursmodel en kwalificerend aandeelhouderschap

28-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Om voor de zorgvrijstelling in aanmerking te komen, moet onder meer worden voldaan aan de winstbestemmingseis (artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting…

KG:041:2024:8 Zeevarende die volledig buiten Nederland werkt

27-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inwoner van België is werkzaam als zeevarende in het internationaal verkeer. Hij werkt voor een Nederlandse inhoudingsplichtige en vervult zijn dienstbetrekking geheel buiten Nederland. Artikel 15, derde lid van het belastingverdrag Nederland –…

KG:207:2024:3 Verlenging van de verjaring door uitstel verleend aan de aansprakelijk gestelde

27-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 28 november 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2936, beschikkingen aansprakelijkstelling vernietigd, omdat volgens het hof het recht op dwanginvordering van de onderliggende belastingschuld is verjaard. Het recht op dwanginvordering van de aansprakelijkheidsschuld eindigt…

KG:210:2024:2 Tarief goederenvervoer derde landen

21-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in Nederland gevestigde logistiek dienstverlener verricht een goederenvervoersdienst aan een in Nederland gevestigde ondernemer. De vervoersdienst betreft het vervoer van goederen vanuit een derde land naar een ander derde land. Vraag Geldt het…

KG:204:2024:6 Reiskosten bij tijdelijk verblijf

20-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Casus 1 Een werknemer verblijft in het voorjaar (mei t/m juni) elk weekend op de camping. Hij reist vrijdag van kantoor naar de camping en maandag van de camping weer naar kantoor. De rest…

KG:041:2024:7 Non habitual resident regime (Portugal) en verdragsinwonerschap

20-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende woont in Portugal en wordt daar als zogeheten residente não habitual of non-habitual resident (hierna: NHR) aangemerkt. Belanghebbende is enig aandeelhouder van de in Nederland gevestigde A BV. Deze vennootschap heeft in 2023…

KG:213:2024:4 Samenloop kwijtscheldingswinstvrijstelling en renteaftrekbeperking

20-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen hoe in het kader van de winstbepaling moet worden omgegaan met de samenloop van de kwijtscheldingswinstvrijstelling ex. artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet…

KG:003:2024:2 Doorschuifregeling en tracking stocks

15-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV bezit de volledige eigendom van alle aandelen in Y BV. Daarnaast bezit X BV een pand dat in gebruik is bij de onderneming van Y BV. Het aandelenkapitaal van X BV bestaat…

KG:202:2024:4 Waardering lidmaatschapsrecht in een VvE en box 3

14-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De voorzitter van een Vereniging van Eigenaars (hierna: VvE) heeft aan het einde van het kalenderjaar - na instemming van de VvE - een opdracht voor onderhoudswerkzaamheden aan een aannemer verstrekt voor een bedrag…

KG:041:2024:6 30%-regeling, overgangsregelingen, onderbreking

13-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2024 en 1 januari 2025 zijn er wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de 30%-regeling. Het betreft per 1 januari 2024: de aftopping en de versobering (artikel 31a, achtste lid,…