Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

541 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Standpunt

KG:202:2023:38 Ontbindende voorwaarde die door schenker kan worden ingeroepen in periodieke schenkingsovereenkomst

21-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Om het bestaan van het bedrijf en werkgelegenheid te garanderen en daarnaast de opbrengsten voor een goed doel te bestemmen, schenkt een kinderloze groot aandeelhouder (hierna: schenker) in vijf termijnen de certificaten van aandelen…

KG:202:2023:37 Deelgerechtigdheid in een commanditaire vennootschap en box 3

21-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Meerdere belastingplichtigen beleggen samen in een besloten commanditaire vennootschap (hierna: cv). De vraag is hoe vennoten (natuurlijke personen/particuliere beleggers) hun aandeel in een besloten cv, die geen onderneming drijft in de zin van de…

KG:041:2023:12 Vergoeding schoolgelden internationale school gevestigd buiten Nederland

21-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een extraterritoriale werknemer maakt kosten omdat zijn kinderen naar een internationale school gaan. De school is gevestigd buiten Nederland. De werkgever wil de kosten vergoeden. Vragen Antwoorden Beschouwing vraag 1 Indien een extraterritoriale werknemer…

KG:013:2023:10 Discriminatie in de BPM bij gebruik van de afschrijvingstabel per 1 juli 2023?

20-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende doet na inwerkingtreding van de nieuwe afschrijvingstabel van artikel 8 Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (hierna: UR BPM 1992) per 1 juli 2023 aangifte voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen…

KG:013:2023:9 Inrichtingseisen bestelauto en opgeplakte zijruiten

20-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Per 1 januari 2002 mag de laadruimte van een kleine bestelauto of een bestelauto met een dubbele cabine voorzien zijn van één zijruit aan de rechterzijde van de laadruimte. Indien de laadruimte van fabriekswege…

KG:011:2023:14 Achterwaartse verrekening van verlies 2022 met winst 2021 (na voorwaartse verliesverrekening)

14-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Aan de kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb is een vraag gesteld over de achterwaartse verrekening van een verlies uit 2022 met een winst over 2021 en de temporiseringsregels die per 1 januari 2022 zijn opgenomen…

KG:202:2023:36 Fiscaal partnerschap bij drie meerderjarige belastingplichtigen op een woonadres

14-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A woont samen met B en C. A was gehuwd met B, maar in 2021 zijn zij gescheiden. A heeft in 2015 een kind gekregen met B. In 2022 heeft A een kind gekregen…

KG:041:2023:10 Verdrag NL – VK, art. 17, Pensioenartikel en het begrip 'belastingjaar’

10-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inwoner van het Verenigd Koninkrijk ontvangt een pensioen uit Nederland. De hoofdregel in het pensioenartikel (artikel 17, eerste lid) in het belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk 2008 (hierna: Verdrag NL-VK) is dat het…

KG:024:2023:23 Inkoop ter dekking converteerbare obligatie

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een vennootschap heeft een converteerbare obligatie uitgegeven. Op enig moment koopt de vennootschap aandelen in ter dekking van een eventuele leveringsverplichting uit hoofde van de conversieplicht. De vraag is of die inkoop kwalificeert als…

KG:024:2023:22 Toepassing artikel 4, negende lid, Wet DB 1965 bij gestapelde hybride entiteiten

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Het belang in X BV wordt gehouden middels meerdere gestapelde hybride entiteiten. X BV keert op enig moment dividend uit. Vraag Kan artikel 4, negende lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna:…

KG:024:2023:21 Teruggaaf van kapitaal door een fonds voor gemene rekening

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een fonds voor gemene rekening is voornemens kapitaal terug te storten op de bewijzen van deelgerechtigdheid. Daarbij komt de vraag op of deze teruggaaf van kapitaal belast of onbelast zal zijn. Vraag Is artikel…

KG:024:2023:20 Toepassing inhoudingsvrijstelling en criterium aldaar gevestigd

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Nederlandse vennootschap keert dividend uit aan een Amerikaanse vennootschap met de status van S-Corp. De S-Corp status heeft tot gevolg dat het inkomen van de S-Corp bij de aandeelhouders van de S-Corp in…

KG:063:2023:39 Werking van artikel 7 SW 1956, verrekening van opgeofferde bedragen, belasting en rente.

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Op 1 januari jaar 1 is door A een woning aan diens kind B verkocht en geleverd, onder voorbehoud van het recht van gebruik en bewoning. De waarde van de woning bedroeg toen €…

KG:032:2023:4 Bedrijfsfusiefaciliteit – geeft beschikking met voorwaarden ook zekerheid over de ontgaanstoets?

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In de praktijk bestaat onduidelijkheid over de reikwijdte van een beschikking die – met voorwaarden – is afgegeven op grond van artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet…

KG:202:2023:35 Vervallen restant persoonsgebonden aftrek als in een volgend jaar geen aangifte inkomstenbelasting wordt ingediend

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Voor een belastingplichtige is bij beschikking in het jaar 2014 een restant persoonsgebonden aftrek (hierna: restant) vastgesteld van € 90.000. Over het jaar 2015 doet belastingplichtige aangifte waarin hij zijn inkomen deels verrekent met…

KG:206:2023:9 Verrekenen restant persoonsgebonden aftrek

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Bij belastingplichtige is over 2015 (in de vorm van een aparte vermelding op de aanslag inkomstenbelasting 2015) een beschikking restant persoonsgebonden aftrek vastgesteld als bedoeld in artikel 6.2a van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna:…

KG:011:2023:13 Giftenaftrek bij de bv met als enig aandeelhouder een vereniging

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van het eerdere kennisgroepstandpunt KG:011:2022:12 is de vraag opgekomen hoe de gift van een bv aan een ANBI kan kwalificeren als de aandeelhouder van de bv een vereniging is. De feiten van…

KG:213:2023:4 Afboeken heffingsvermindering verhuurderheffing na HR 8 juli 2022

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De verhuurderheffing is sinds invoering in 2013 een belasting op sociale huurwoningen van verhuurders die meer dan 50 sociale huurwoningen bezitten. Een verhuurder die meer dan 50 sociale huurwoningen bezit komt eventueel in aanmerking…

KG:206:2023:8 Begrip "nieuwe jurisprudentie"

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 8 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1036, voor de heffing van vennootschapsbelasting geoordeeld dat de heffingsvermindering van de verhuurderheffing naar haar aard en strekking een objectsubsidie is die moet…

KG:202:2023:34 Kosten van terugplaatsen cryo-embryo en uitgaven voor specifieke zorgkosten

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een 43-jarige vrouw ondergaat in verband met verminderde vruchtbaarheid een in-vitro-fertilisatie (hierna: IVF) behandeling. Bij deze IVF-behandeling zijn de embryo’s ingevroren die niet zijn gebruikt. Dit worden cryo-embryo’s genoemd. Op enig moment krijgt de…

KG:070:2023:20 Omzetting Pre-BHW lijfrente en toepassing overgangsrecht artikel 10a.1 en artikel 10a.12 Wet IB 2001

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige wil het kapitaal van een Pre-Brede Herwaarderingslijfrente overdragen naar een lijfrenterekening. Op grond van het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten hanteren financiële instellingen in dat verband een overdrachtsformulier. De bank wil dat de verzekeraar…

KG:024:2023:19 Teruggaaf dividendbelasting aangewezen internationale organisatie bij indirect belang in Nederlandse vennootschap

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een aangewezen internationale organisatie in de zin van artikel 2 van de Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 (hierna: Ub Divb 1965) houdt een direct belang in een buitenlandse hybride entiteit. Deze hybride entiteit is vanuit Nederlands…

KG:024:2023:18 Uiteindelijk gerechtigde en dividendstripping

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in het buitenland wonende natuurlijk persoon houdt rechtstreeks alle aandelen in een buitenlandse vennootschap die alle aandelen houdt in een Nederlandse vennootschap (Y). Hiernaast houdt deze natuurlijk persoon rechtsreeks alle aandelen in een…

KG:206:2023:7 Een verzoek in het kader van artikel 5.5 Woo en artikel 67 AWR

03-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Artikel 5.5 van de Wet open overheid (hierna: Woo) biedt aan een natuurlijke of rechtspersoon de mogelijkheid om te verzoeken om verstrekking van op hemzelf betrekking hebbende informatie. Als een verzoek gehonoreerd wordt, dan…

KG:070:2023:19 Verhogen van het overeengekomen gegarandeerde kapitaal van een kapitaalverzekering eigen woning na een eerdere verlaging

27-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een kapitaalverzekering eigen woning (hierna: KEW) waarvan het overeengekomen gegarandeerde kapitaal op 31 december 2012 € 177.000 was. Nadien is het overeengekomen gegarandeerde kapitaal meerdere malen verlaagd. Begin 2023 is het gegarandeerde…