Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

718 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Standpunt

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:023:2024:5 Toepassing deelnemingsvrijstelling op voordelen optierecht met geleidelijke uitoefeningsmogelijkheid

18-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige sluit met Y een optieovereenkomst af die recht geeft op een aandelenbelang van meer dan 5% in Y. De uitoefenprijs is vastgesteld op de waarde in het economische verkeer van de aandelen…

KG:013:2024:4 Kan er een naheffingsaanslag worden opgelegd bij het overtreden van de handelaarsregeling, terwijl het onderliggende motorrijtuig is vrijgesteld van belasting of het tarief aan belasting nihil is?

14-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Uitgangspunt is dat voor ieder motorrijtuig door de houder motorrijtuigenbelasting wordt betaald. Er is een fiscale faciliteit (handelaarsregeling) voor motorrijtuigen, die in een bedrijfsvoorraad staan (of bij een herstelbedrijf zijn voor het verrichten van…

KG:013:2024:3 Kan bij weggebruik van een geschorst motorrijtuig, waarvoor een vrijstelling of de OVR geldt, een naheffingsaanslag MRB worden opgelegd?

14-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vragen Antwoorden Beschouwing Voor een motorrijtuig kan een schorsing worden aangevraagd (als bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 6, van de Wegenverkeerswet 1994). Tijdens de schorsing mag het motorrijtuig geen gebruik maken van de openbare…

KG:212:2024:3 Toepassing van de tijdelijke willekeurige afschrijving 2023 bij een gebroken boekjaar

10-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Voor investeringen gedaan in het jaar 2023 is het, onder voorwaarden, mogelijk om eenmalig tot maximaal 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig af te schrijven. Naar aanleiding hiervan zijn vragen opgekomen die zien…

KG:052:2024:1 Kwalificeert een goederenrechtelijk beding in erfpachtvoorwaarden als een verkoopregulerend beding?

10-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Gemeente X converteert een tijdelijk recht van erfpacht in een eeuwigdurend recht met volledige afkoop van de canon. In de akte van vestiging en de conversie-akte zijn diverse vervreemdingsbeperkende en prijsregulerende bedingen opgenomen. Deze…

KG:207:2024:5 Betekening van de uniforme titel en artikel 4:122 Awb

10-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Op 5 november 2021 wees de Hoge Raad een arrest (ECLI:NL:HR:2021:1510) over de wijze waarop de betekeningskosten van een dwangbevel in rekening kunnen worden gebracht. Artikel 4:122, eerste lid, aanhef en letter d, van…

KG:911:2024:2 Invulling begrip non-profitorganisatie (voorwaarde b) binnen de Wet minimumbelasting 2024

06-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De in Nederland gevestigde stichting X drijft geen onderneming, maar kwalificeert wel als groepsentiteit in de zin van de Wet minimumbelasting 2024 (hierna: Wmb 2024). De vraag komt op of deze stichting aangemerkt kan…

KG:911:2024:1 Invulling begrip overheid binnen de Wet minimumbelasting 2024

06-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Over de invulling van het begrip overheid, zoals opgenomen in de definitie van entiteit in artikel 1.2, eerste lid, van de Wet minimumbelasting 2024 (hierna: Wmb 2024) zijn aan de Belastingdienst meerdere vragen gesteld,…

KG:070:2024:2 Afkoopmoment van een lijfrente

05-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige wil bij het afkopen van zijn lijfrente gebruikmaken van artikel 3.133, negende lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). Hij is langdurig arbeidsongeschikt en bereikt in december van jaar…

KG:070:2024:1 Lijfrentebedragen werknemer door werkgever rechtstreeks betaald aan lijfrente-aanbieder

04-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige (hierna: de werknemer) heeft een lijfrente in de zin van artikel 3.124, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). De werknemer heeft deze in privé afgesloten.…

KG:202:2024:21 Toerekening tussen fiscale partners wanneer aanvankelijk geen aangifte door partner is gedaan

04-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X en Y zijn fiscaal partner. X en Y delen voor de aangifte inkomstenbelasting over 2022 de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen volledig toe aan X en een klein deel van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen…

KG:202:2024:20 Schenking vrij van recht en goedkeuring box 3

29-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige (de begiftigde) ontvangt in 2023 een schenking waarbij de schenker de schenkbelasting voor zijn rekening neemt. Dit wordt ook wel aangeduid als een ‘schenking vrij van recht’. Belastingplichtige geeft deze schenking in oktober…

KG:202:2024:19 Kwalificatie verplichting schenker bij een schenking vrij van recht in box 3

29-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ouder (hierna: schenker) doet een schenking aan zijn drie kinderen (hierna: begiftigden). In de notariële schenkingsakte is onder meer bepaald dat de (eventueel) verschuldigde schenkbelasting ter zake van de schenking voor rekening van…

KG:202:2024:18 Vrijwillige storting in PGB van een kind aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten

28-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ouder woont samen met een 25-jarig kind. Het kind is ziek/gehandicapt en in verband hiermee is aan het kind een persoonsgebonden budget (hierna: PGB) toegekend. De ouder doet een extra vrijwillige storting aan…

KG:202:2024:17 Periodieke gift door bestuurder ANBI

28-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is bestuurder van een Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna: ANBI) en schenkt jaarlijks op basis van een schenkingsovereenkomst een vast bedrag aan deze ANBI. De schenking eindigt bij het overlijden van de belastingplichtige.…

KG:041:2024:16 Werkkostenregeling in de inkomstenbelasting

27-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werknemer woont buiten Nederland en is in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever. De werknemer werkt nagenoeg geheel buiten Nederland in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten. De werknemer is…

KG:204:2024:11 Reikwijdte afspraak kostenvergoeding

23-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De transportsector en de Belastingdienst hebben een afspraak[voetnoot 1] gemaakt over de toepassing van de gerichte vrijstelling voor de vaste verblijfskostenvergoedingen, zoals geregeld in artikel 40 van de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en…

KG:211:2024:9 Omgekeerd hybride lichaam en uitzondering alternatieve beleggingsinstelling

23-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een naar Nederlands recht opgerichte transparante commanditaire vennootschap (hierna: besloten cv) met een Nederlandse fondsbeheerder wordt als beleggingsvehikel gebruikt in een op te zetten fondsstructuur. De besloten cv kwalificeert als een alternatieve beleggingsinstelling als…

KG:063:2024:8 BOR, omzetting preferente aandelen, tijdstip toekennen gewone aandelen

23-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X bezit al jaren alle aandelen in X BV, die een onderneming drijft. De helft van de aandelen worden omgezet in preferente aandelen en enkele dagen later worden de resterende gewone aandelen in X…

KG:210:2024:6 Valpreventie; medische vrijstelling

17-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Fysiotherapeut X geeft een groepstraining die betrekking heeft op valpreventie. Het doel van de training is het voorkomen van valongevallen bij ouderen met een verhoogd valrisico door het herkennen van valgevaarlijke situaties, het verminderen…

KG:063:2024:7 Waardering vordering uit finaal verrekenbeding

15-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A en B zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden, daarbij ze elke vorm van een huwelijksgoederengemeenschap hebben uitgesloten. In hun huwelijkse voorwaarden zijn ze een wederkerig verplicht finaal verrekenbeding overeengekomen inhoudende dat als één van…

KG:202:2024:16 Partnerschapsfictie bij de inkomensafhankelijke combinatiekorting

15-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A is alleenstaand zonder kinderen en staat ingeschreven op een woonadres in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP). B komt tijdelijk samen met kind C bij A wonen. Zij wonen in een kalenderjaar gedurende ten…

KG:209:2024:1 Tarief drukmeetsets

13-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Ondernemer X levert drie soorten steriele medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik die CE-gecertificeerd zijn. Medisch hulpmiddel 1: meet de arteriële druk door middel van infusievloeistof. Het hulpmiddel is een steriele kit voor eenmalig gebruik…

KG:063:2024:6 Waardering en verkoopkosten

08-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A erft kunstvoorwerpen. Deze voorwerpen worden kort na de verkrijging via een veiling verkocht. De koopprijs ter veiling is 100. De door de erfgenamen gemaakte en door hen gedragen veilingkosten bedragen 5.  Vraag Wordt…

KG:202:2024:15 Fiscaal partnerschap bij gezamenlijke eigen woning in aanbouw

03-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Twee ongehuwde belastingplichtigen wonen samen in een huurwoning. Zij voldoen aan geen van de criteria van artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) of artikel 1.2, eerste lid, van de Wet…