Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Standpunten gepubliceerd over restant persoonsgebonden aftrek

09-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroepen formeel recht en inkomstenbelasting niet-winst hebben twee vragen beantwoord over de verrekening van restant persoonsgebonden aftrek. De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag

Standpunten gepubliceerd over de vermindering verhuurderheffing

07-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroepen formeel recht en winstbepaling hebben elk een vraag beantwoord in verband met het arrest van de Hoge Raad van 8 juli 2022,da ECLI:NL:HR:2022:1036 inzake de vermindering

Standpunt gepubliceerd over verhouding artikel 5.5 Woo en artikel 67 AWR

03-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of een verzoek op grond van artikel 5.5 van de Wet open overheid af moet stuiten op de geheimhoudingsbepaling van artikel 67 van de Algemene wet

Standpunt over de bevoegdheid tot het stellen van zuivere boetevragen gepubliceerd

01-09-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of de inspecteur bevoegd is om zuivere boetevragen te stellen.

Standpunt gepubliceerd over kwalificatie verzoek om uitstel voor het doen van aangifte

08-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of een verzoek om uitstel voor het doen van aangifte kwalificeert als een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Algemene wet

Standpunt over heffen schenkbelasting van de begiftigde bij intrekking ANBI-status schenker met terugwerkende kracht gepubliceerd

16-05-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of de inspecteur alsnog schenkbelasting kan heffen van de begiftigde vanwege het achteraf vervallen van de vrijstelling van artikel 33, sub 10,

Standpunt over omkering en verzwaring van de bewijslast naar aanleiding van arrest HR 27 mei 2022, ECLI:NL:2022:767 gepubliceerd

28-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of de Hoge Raad met zijn arrest van 27 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:767 is teruggekomen van zijn arresten HR 24 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1083 en

Standpunt over heffen schenkbelasting van de begiftigde bij intrekking ANBI-status schenker met terugwerkende kracht

27-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of de inspecteur alsnog schenkbelasting kan heffen van de begiftigde vanwege het achteraf vervallen van de vrijstelling van artikel 33, sub 10

Standpunt gepubliceerd over het begrip 'commerciële tarieven' in relatie tot anbi's.

23-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen heeft een aantal vragen beantwoord rondom het begrip ‘commerciële tarieven’ in relatie tot algemeen nut beogende instellingen

Standpunt over verzoek om toepassing artikel 4.12a Wet IB 2001 en ambtshalve vermindering aanslag

09-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of het feit dat een verzoek om toepassing van artikel 4.12a Wet IB 2001 is gedaan na het onherroepelijk worden van de aanslag aan ambtshalve