Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

264 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Inkomstenbelasting (IB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:202:2023:38 Ontbindende voorwaarde die door schenker kan worden ingeroepen in periodieke schenkingsovereenkomst

21-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Om het bestaan van het bedrijf en werkgelegenheid te garanderen en daarnaast de opbrengsten voor een goed doel te bestemmen, schenkt een kinderloze groot aandeelhouder (hierna: schenker) in vijf termijnen de certificaten van aandelen…

KG:202:2023:37 Deelgerechtigdheid in een commanditaire vennootschap en box 3

21-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Meerdere belastingplichtigen beleggen samen in een besloten commanditaire vennootschap (hierna: cv). De vraag is hoe vennoten (natuurlijke personen/particuliere beleggers) hun aandeel in een besloten cv, die geen onderneming drijft in de zin van de…

KG:202:2023:36 Fiscaal partnerschap bij drie meerderjarige belastingplichtigen op een woonadres

14-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A woont samen met B en C. A was gehuwd met B, maar in 2021 zijn zij gescheiden. A heeft in 2015 een kind gekregen met B. In 2022 heeft A een kind gekregen…

KG:202:2023:35 Vervallen restant persoonsgebonden aftrek als in een volgend jaar geen aangifte inkomstenbelasting wordt ingediend

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Voor een belastingplichtige is bij beschikking in het jaar 2014 een restant persoonsgebonden aftrek (hierna: restant) vastgesteld van € 90.000. Over het jaar 2015 doet belastingplichtige aangifte waarin hij zijn inkomen deels verrekent met…

KG:206:2023:9 Verrekenen restant persoonsgebonden aftrek

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Bij belastingplichtige is over 2015 (in de vorm van een aparte vermelding op de aanslag inkomstenbelasting 2015) een beschikking restant persoonsgebonden aftrek vastgesteld als bedoeld in artikel 6.2a van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna:…

KG:213:2023:4 Afboeken heffingsvermindering verhuurderheffing na HR 8 juli 2022

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De verhuurderheffing is sinds invoering in 2013 een belasting op sociale huurwoningen van verhuurders die meer dan 50 sociale huurwoningen bezitten. Een verhuurder die meer dan 50 sociale huurwoningen bezit komt eventueel in aanmerking…

KG:202:2023:34 Kosten van terugplaatsen cryo-embryo en uitgaven voor specifieke zorgkosten

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een 43-jarige vrouw ondergaat in verband met verminderde vruchtbaarheid een in-vitro-fertilisatie (hierna: IVF) behandeling. Bij deze IVF-behandeling zijn de embryo’s ingevroren die niet zijn gebruikt. Dit worden cryo-embryo’s genoemd. Op enig moment krijgt de…

KG:070:2023:20 Omzetting Pre-BHW lijfrente en toepassing overgangsrecht artikel 10a.1 en artikel 10a.12 Wet IB 2001

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige wil het kapitaal van een Pre-Brede Herwaarderingslijfrente overdragen naar een lijfrenterekening. Op grond van het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten hanteren financiële instellingen in dat verband een overdrachtsformulier. De bank wil dat de verzekeraar…

KG:070:2023:19 Verhogen van het overeengekomen gegarandeerde kapitaal van een kapitaalverzekering eigen woning na een eerdere verlaging

27-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een kapitaalverzekering eigen woning (hierna: KEW) waarvan het overeengekomen gegarandeerde kapitaal op 31 december 2012 € 177.000 was. Nadien is het overeengekomen gegarandeerde kapitaal meerdere malen verlaagd. Begin 2023 is het gegarandeerde…

KG:059:2023:2 Indirecte terbeschikkingstelling

24-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is horecaondernemer en houdt 100% van de aandelen in X BV. X is eigenaar van pand A. Het pand wordt verhuurd aan X BV. X is ook eigenaar van pand C dat eveneens…

KG:202:2023:33 Recht op alleenstaande ouderenkorting bij AIO uitkering

13-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding                                             Een alleenstaande belastingplichtige ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank een aanvullende inkomensvoorziening ouderen uitkering (hierna: AIO-uitkering). Dit is een uitkering die is bedoeld voor iemand die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft, maar die geen of geen…

KG:051:2023:11 Aflossingseis na verkrijging economische eigendom woning bij echtscheiding

05-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige en zijn partner hebben vóór 2013 samen een woning gekocht (beiden voor 50%), waarvoor zij een aflossingsvrije lening zijn aangegaan. Na 2013 gaan de belastingplichtige en zijn partner scheiden. Volgens het echtscheidingsconvenant…

KG:202:2023:32 Derdenrekening notaris in het rechtsherstel box 3

28-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van de invoering van de Wet rechtsherstel box 3 en de Overbruggingswet box 3 met betrekking tot hoofdstuk 5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001), ook wel bekend als…

KG:202:2023:31 Aandeel in een reservefonds van een Vereniging van Eigenaars in het rechtsherstel box 3

28-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van de invoering van de Wet rechtsherstel box 3 en de Overbruggingswet box 3 met betrekking tot hoofdstuk 5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001), ook wel bekend als…

KG:202:2023:30 Alleenstaande ouderenkorting als AOW voor ongehuwden niet is aangevraagd

26-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige en zijn echtgenote ontvangen een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (hierna: AOW) voor gehuwde pensioengerechtigden. Om medische redenen kunnen zij niet meer samenwonen. Eén van de echtgenoten verhuist. Er wordt verzuimd…

KG:003:2023:10 Forfaitair voordeel – blooteigenaar en vruchtgebruiker

26-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X heeft de blote eigendom van alle aandelen in A BV. Y heeft het vruchtgebruik van deze aandelen. De waarde in het economisch verkeer (hierna: wev) van de blote eigendom van de aandelen in A…

KG:212:2023:7 Realisatie milieubedrijfsmiddel van een hogere categorie dan oorspronkelijk gemeld bij RVO

26-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In 2020 wordt een tijdige melding bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) gedaan voor een duurzame melkveestal, Milieulijst 2020 code A 2210; de investering bedraagt € 1 miljoen. De hierbij passende milieu-investeringsaftrek…

KG:003:2023:9 Certificering van lidmaatschapsrechten in een coöperatie

26-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X bezit 25% van de lidmaatschapsrechten in een coöperatie en heeft daardoor een aanmerkelijk belang in deze coöperatie. Op enig moment wil X zijn lidmaatschapsrechten certificeren door overdracht van deze lidmaatschapsrechten aan een stichting…

KG:003:2023:8 Omzetting verlies uit aanmerkelijk belang in een belastingkorting

26-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X heeft een aanmerkelijk belang in X BV. In 2016 wordt deze bv geliquideerd. Als gevolg hiervan is voor X in 2016 sprake van een verlies uit aanmerkelijk belang. In de jaren 2017 tot…

KG:003:2023:7 Overgangsbepaling vereisten hypotheekrecht bij oversluiten eigenwoningschuld naar eigen vennootschap

26-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is op 1 januari 2019 een schuld aangegaan bij een bank ter financiering van zijn eigen woning. Op 1 januari 2023 besluit hij deze schuld te herfinancieren bij zijn eigen vennootschap. De schuld…

KG:202:2023:29 Fiscaal partnerschap bij opname in een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten

14-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Bij belastingplichtige is de ziekte van Parkinson vastgesteld. Op een gegeven moment is haar gezondheid zodanig verslechterd dat ze niet langer thuis kan wonen. Ze krijgt een indicatie op grond van de Wet langdurige…

KG:202:2023:28 Bruikleen en leasing van een hulpmiddel en uitgaven voor specifieke zorgkosten

12-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding                                             Sommige verzekeraars sluiten contracten af met audiciens voor gehoorapparaten in bruikleen. Men biedt aan de verzekerde aan dat als deze akkoord gaat met bruikleen van een gehoorapparaat, deze niet te maken krijgt met een…

KG:051:2023:10 Aflossingsachterstand en renteaftrek

12-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige is op 2 januari 2013 een eigenwoningschuld van € 200.000 aangegaan, waarop ten minste annuïtair wordt afgelost. De maximale looptijd van de eigenwoningschuld is 360 maanden en eindigt in beginsel uiterlijk 31…

KG:051:2023:9 Schuld aangegaan bij de fiscale partner en herfinanciering bij een bank

24-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige en zijn fiscale partner kopen samen hun eerste woning. De belastingplichtige gaat voor de aankoop van zijn eigendomsaandeel in de woning een lening aan bij de fiscale partner. Na verloop van tijd…

KG:051:2023:8 Herkwalificatie box 3-schuld tot eigenwoningschuld

24-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft voor het eerst een eigen woning gekocht. Hiervoor heeft hij een aflossingsvrije lening gesloten. De belastingplichtige heeft geen recht op het overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschulden, waardoor deze lening op grond van…