Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

1374 resultaten

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:057:2022:4 Premie AWf in geval van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met (structureel) onbetaald verlof

12-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De arbeidsomvang is in de arbeidsovereenkomst vastgelegd en bedraagt een vast aantal uur per vier weken. De arbeidsovereenkomst bevat geen bepalingen waaruit blijkt of afgeleid…

Standpunt over bezwaar tegen invorderingsrente betalingsregeling coronaschulden gepubliceerd

22-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

In september 2022 hebben ondernemers met ‘coronaschulden’ een beschikking ontvangen waarin een betalingsregeling wordt toegekend. In de beschikking wordt een termijnbedrag genoemd. Door steeds tijdig dat bedrag te betalen lost de ondernemer zijn coronaschuld af…

KG:207:2022:1 Beschikking betalingsregeling corona, invorderingsrente

22-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In verband met de coronacrisis hebben veel ondernemers een belastingschuld opgebouwd. Over de openstaande schuld is de ondernemer, vanaf het moment dat de betalingstermijn van de belastingaanslag is overschreden, invorderingsrente verschuldigd. In verband met…

Standpunt over de vraag of een bezwaar tegen een nihilaangifte omzetbelasting of tegen de voldoening op aangifte omzetbelasting ertoe kan leiden dat meer belasting wordt teruggegeven dan eerder is voldaan gepubliceerd

20-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of een bezwaar tegen een nihilaangifte omzetbelasting of tegen de voldoening op aangifte omzetbelasting ertoe kan leiden dat meer belasting wordt teruggegeven dan eerder is voldaan.

KG:206:2022:2 Bezwaar tegen nihilaangifte omzetbelasting of tegen voldoening op aangifte omzetbelasting kan ertoe leiden dat meer belasting wordt teruggegeven dan eerder is voldaan

20-12-2022 -
Standpunt
 - 

Casus 1 Een belastingplichtige dient tijdig een nihilaangifte omzetbelasting in over het vierde kwartaal 2020. Enige tijd later komt belastingplichtige erachter dat hij over dat tijdvak recht heeft op een teruggaaf van € 20.000. Belastingplichtige…

Standpunt over losse doorschuifbeschikking en artikel 9.6 Wet IB 2001 gepubliceerd

20-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of een losse doorschuifbeschikking onder het bereik van artikel 9.6 Wet IB 2001 valt.

KG:206:2022:1 Doorschuifbeschikking in verhouding tot artikel 9.6 Wet IB 2001

20-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Op grond van artikel 26, eerste lid, van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (hierna: Bvdb 2001) stelt de inspecteur het bedrag van het naar een volgend jaar over te brengen buitenlands inkomen uit…

Standpunt over de vraag of een aanslag inkomstenbelasting in het jaar van overlijden kan worden opgelegd gepubliceerd

20-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of het ingeval van overlijden van belastingplichtige mogelijk is om de definitieve aanslag inkomstenbelasting over het overlijdensjaar vast te stellen voor het einde van dat jaar.

KG:206:2022:3 Definitieve aanslag inkomstenbelasting in het jaar van overlijden

20-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is op 1 maart 2021 overleden. Aan de erfgenamen van belastingplichtige is ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2021 een papieren F-Biljet uitgereikt. Dat biljet wordt op 1 juli 2021 ingestuurd naar de…

Standpunt over een standpunt van een kennisgroep en artikel 8:42 jo. artikel 8:29 van de Awb gepubliceerd

20-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord wanneer voor een standpunt van een kennisgroep dat kwalificeert als een op de zaak betrekking hebbend stuk in de zin van artikel 8:42 van de Awb, een…

KG:206:2022:4 Een standpunt van een kennisgroep en artikel 8:42 jo. artikel 8:29 van de Awb

20-12-2022 -
Standpunt
 - 

Vraag Wanneer wordt voor een standpunt van een kennisgroep dat kwalificeert als een op de zaak betrekking hebbend stuk in de zin van artikel 8:42 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), een beroep op…

Standpunt over de begrippen fout en kenbaarheid van artikel 16, tweede lid, onderdeel c, AWR gepubliceerd

20-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft vragen beantwoord over de begrippen fout en kenbaarheid van artikel 16, tweede lid, onderdeel c, AWR.

KG:206:2022:5 De begrippen fout en kenbaarheid van artikel 16, tweede lid, onderdeel c, AWR

20-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Indien een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of tot een te laag bedrag is vastgesteld, kan de inspecteur de te weinig geheven belasting onder voorwaarden navorderen. De voorwaarden waaronder navordering is toegestaan zijn…

Standpunt over de mogelijkheid om met toepassing van artikel 16, tweede lid, onderdeel c, AWR een conserverende navorderingsaanslag vast te stellen gepubliceerd

20-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of het mogelijk is om met toepassing van artikel 16, tweede lid, onderdeel c, van de AWR een conserverende navorderingsaanslag vast te stellen.

KG:206:2022:6 Conserverende navorderingsaanslag op grond van artikel 16, tweede lid, onderdeel c, AWR niet mogelijk, omdat niet is voldaan aan het kenbaarheidsvereiste

20-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van een ingediende aangifte inkomstenbelasting over het jaar van (e)migratie (een zogeheten M-biljet of M-aangifte), had naast een ”gewone” aanslag ook een conserverende aanslag moeten worden opgelegd. De inspecteur heeft wel een…

Standpunt over toepassing artikel 2.17b Besluit Wfsv na overgang van een onderneming gepubliceerd

15-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep premieheffing inhouding/Wtl heeft de vraag beantwoord of het overgangsrecht van artikel 2.17b Besluit Wfsv van toepassing is op de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van een publiek verzekerde werkgever die na 1…

Standpunt over toerekening WGA-uitkering met dagloonberekening inclusief een uitkering gepubliceerd

15-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep premieheffing inhouding/Wtl heeft de vraag beantwoord of een WGA-uitkering dient te worden toegerekend indien in het uitkeringsdagloon ook een WW-uitkering is opgenomen.

Standpunt over overbrenging van eigen goederen ten behoeve van klinische studies gepubliceerd

14-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft de vraag beantwoord of in casu het verzenden of vervoeren van de eigen geneesmiddelen voor bedrijfsdoeleinden, door of voor rekening van A, onder de uitzondering van artikel 3a, tweede lid,…

KG:210:2022:4 Overbrenging van eigen goederen ten behoeve van klinische studies

14-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende (hierna: A) is een winst beogend bedrijf dat geneesmiddelen ontwikkelt. Voordat deze geneesmiddelen op de markt mogen komen, dient A deze te testen op proefpersonen en onderzoek te doen naar de werking van…

Standpunt over ICV door vrijgestelde ondernemer gepubliceerd

14-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft de vraag beantwoord of een vrijgestelde ondernemer een ICV in Nederland verricht indien hij zijn btw-identificatienummer verstrekt aan de leverancier, ondanks dat hij jaarlijks voor minder dan € 10.000 aan…

[VERVALLEN] KG:210:2022:3 ICV door vrijgestelde ondernemer

14-12-2022 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Vervallen Dit standpunt is vervallen wegens opname in het besluit “Omzetbelasting. Toelichting Tabel II”, Post A.6 paragraaf 8.3, Besluit van 20 december 2023, Stcrt. 2023, 27807. Dit besluit treedt in werking op 1 april…

Standpunt over elektronisch onderwijs; onderwijsvrijstelling gepubliceerd

14-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft de vraag beantwoord of het feit dat bij onderwijs op afstand sprake is van een elektronische dienst in de zin van artikel 6h, eerste lid, onderdeel c, Wet OB 1968…

KG:210:2022:2 Elektronisch onderwijs; onderwijsvrijstelling

14-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is een beroepsvereniging die voor haar leden elektronische trainingen verzorgt. X staat ingeschreven in het register voor instellingen voor beroepsonderwijs bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. X verzorgt een e-learning module. De deelnemer…

Standpunt over triagist; medische vrijstelling gepubliceerd

14-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft de vraag beantwoord of de dienstverlening van de triagist met de opleiding mbo-4 verpleegkundige met de vervolgopleiding tot triagist is vrijgesteld op grond van artikel 11, eerste lid, aanhef en…

KG:210:2022:1 Triagist; medische vrijstelling

14-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Triagisten van een huisartsendienst verrichten werkzaamheden voor de spoedpost van een ziekenhuis in de zogenoemde ANW-uren (Avond, Nacht en Weekend). Tussen de huisartsendienst en het ziekenhuis zijn overeenkomsten van opdracht gesloten. Vastgesteld is dat…