Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

50 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Bronbelasting (BB), Dividendbelasting (DB)

KG:024:2023:23 Inkoop ter dekking converteerbare obligatie

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een vennootschap heeft een converteerbare obligatie uitgegeven. Op enig moment koopt de vennootschap aandelen in ter dekking van een eventuele leveringsverplichting uit hoofde van de conversieplicht. De vraag is of die inkoop kwalificeert als…

KG:024:2023:22 Toepassing artikel 4, negende lid, Wet DB 1965 bij gestapelde hybride entiteiten

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Het belang in X BV wordt gehouden middels meerdere gestapelde hybride entiteiten. X BV keert op enig moment dividend uit. Vraag Kan artikel 4, negende lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna:…

KG:024:2023:21 Teruggaaf van kapitaal door een fonds voor gemene rekening

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een fonds voor gemene rekening is voornemens kapitaal terug te storten op de bewijzen van deelgerechtigdheid. Daarbij komt de vraag op of deze teruggaaf van kapitaal belast of onbelast zal zijn. Vraag Is artikel…

KG:024:2023:20 Toepassing inhoudingsvrijstelling en criterium aldaar gevestigd

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Nederlandse vennootschap keert dividend uit aan een Amerikaanse vennootschap met de status van S-Corp. De S-Corp status heeft tot gevolg dat het inkomen van de S-Corp bij de aandeelhouders van de S-Corp in…

KG:024:2023:19 Teruggaaf dividendbelasting aangewezen internationale organisatie bij indirect belang in Nederlandse vennootschap

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een aangewezen internationale organisatie in de zin van artikel 2 van de Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 (hierna: Ub Divb 1965) houdt een direct belang in een buitenlandse hybride entiteit. Deze hybride entiteit is vanuit Nederlands…

KG:024:2023:18 Uiteindelijk gerechtigde en dividendstripping

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in het buitenland wonende natuurlijk persoon houdt rechtstreeks alle aandelen in een buitenlandse vennootschap die alle aandelen houdt in een Nederlandse vennootschap (Y). Hiernaast houdt deze natuurlijk persoon rechtsreeks alle aandelen in een…

KG:024:2023:17 Peildatum afdrachtvermindering art. 11a Wet DB 1965

26-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inhoudingsplichtige die voor de heffing van de vennootschapsbelasting is aangemerkt als beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet VPB 1969) mag op de af te…

KG:024:2023:16 Inhouding dividendbelasting bij terugbetaling van agio

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Nederlandse vennootschap betaalt agio terug aan haar aandeelhouders zonder dit om te zeten in nominaal aandelenkapitaal. De terugbetaling bedraagt meer dan de aanwezige zuivere winst. Vraag Is bij een terugbetaling van agio, zonder…

KG:024:2023:15 Inhoudingsvrijstelling binnen fiscale eenheid

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een beursgenoteerde vennootschap en haar dochtermaatschappij vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De dochtermaatschappij kent aan werknemers opties toe. Ter afdekking van haar verplichtingen uit hoofde van het optieplan koopt zij op de…

KG:024:2023:14 Gevolgen gestorte kapitaal bij inkoop aandelen tegen lagere prijs dan het gemiddeld gestorte kapitaal

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X heeft eigen aandelen ingekocht. Op het moment van de inkoop was de inkoopprijs per ingekocht aandeel lager dan het gemiddeld op de ingekochte aandelen gestorte kapitaal. De inkoop kwalificeert niet als een inkoop…

KG:024:2023:13 Pre-vbi winstreserves (artikel 1, vijfde lid, onderdeel b, Wet op de dividendbelasting 1965)

30-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een fonds voor gemene rekening dat regulier belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting beschikt over positieve winstreserves. Het fonds verzoekt op enig moment om als vrijgestelde beleggingsinstelling (hierna: vbi) te worden aangemerkt ingevolge artikel 6a…

KG:024:2023:12 Teruggaaf van kapitaal door een open commanditaire vennootschap

29-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een open commanditaire vennootschap is voornemens kapitaal terug te betalen aan de commanditaire vennoten. Daarbij komt de vraag op of deze teruggaaf van kapitaal belast of onbelast zal zijn. Vraag Kan een open commanditaire…

KG:024:2023:11 Artikel 11 Wet DB 1965, afdrachtvermindering en verdragstoepassing

29-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inhoudingsplichtige heeft een opbrengst aan haar aandeelhouders ter beschikking gesteld en daarop 15% dividendbelasting ingehouden. Hiervan is aangifte dividendbelasting gedaan. Als gevolg van de toepassing van de afdrachtvermindering van artikel 11 van de…

KG:024:2023:10 Overgang onder algemene titel als gevolg van juridische fusie

18-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vennootschap X fuseert met vennootschap Y, waarbij Y de verdwijnende rechtspersoon is en X de verkrijgende rechtspersoon. Vennootschap X neemt vervolgens contact op met de inspecteur over de gevolgen van de fusie voor de…

KG:024:2023:9 Inkoop van aandelen tegen onzekere toekomstige vergoeding

11-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X B.V. is een private equity fonds waarvan de beoogde looptijd reeds is verstreken. Naast aflopende deelnemingen heeft X B.V. nog recht op enkele earn-outbetalingen. Besloten is om de aandelen van de investeerders in…

KG:024:2023:8 Objectieve voorwaarde IB ondernemer, artikel 4, derde lid, onderdeel c, Wet op de dividendbelasting 1965

11-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een natuurlijk persoon woonachtig in Duitsland drijft, middels een fiscaal transparant lichaam, een materiële onderneming in Duitsland. Tot het ondernemingsvermogen behoren aandelen in een Duitse GmbH (opbrengstgerechtigde) die op haar beurt rechtstreeks 100% van…

KG:024:2023:7 Inhoudingsvrijstelling en notificatieplicht

04-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding BV X keert dividend uit aan een in een andere lidstaat gevestigde moedervennootschap. Op grond van artikel 4, tweede lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna: Wet DB) houdt BV X geen…

KG:211:2022:14 Kwalificatie Société Civile

22-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een aantal Franse institutionele investeerders houden elk een even groot belang in X SC X. SC is opgericht naar Frans recht en houdt kantoor in Frankrijk. De investeerders zijn Franse maatschappijen die deel uitmaken…

KG:024:2023:6 Inkoopoverschot en toepassing inhoudingsvrijstelling op de deelnemingsdividenden

22-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) maakt gebruik van de regeling van artikel 3, vierde lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna: Wet…

KG:040:2022:8 Afdrachtvermindering en in strijd met belastingverdrag geheven bronheffing

22-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In artikel 11a van de Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna: Wet DB) is de afdrachtvermindering voor fiscale beleggingsinstellingen opgenomen. Artikel 11a, tweede lid, Wet DB stelt hierbij voor buitenlandse bronheffing onder meer als…

KG:211:2022:10 Kwalificatie Société Civile de Placement Immobilier

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X, een Société Civile de Placement Immobilier (hierna: SCPI) naar het recht van Frankrijk, heeft volgens de statuten als doel om direct en indirect vastgoed te verwerven, beheren en exploiteren. Daarbij horen ten aanzien…

KG:211:2022:9 M Ltd Mauritius

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie vindt plaats naar aanleiding van de aanmelding als buitenlands belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting. Vraag Kwalificeert M, een private company limited by shares (hierna: M Ltd), opgericht naar het recht van Mauritius, voor…

KG:024:2023:5 Meegekocht dividend bij niet-ingezeten lichaam

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een niet-ingezeten lichaam verkrijgt Nederlandse aandelen inclusief meegekocht dividend. Op een later tijdstip ontvangt het niet-ingezeten lichaam op deze aandelen een liquidatie-uitkering onder inhouding van dividendbelasting. Het niet-ingezeten lichaam doet een beroep op de…

KG:024:2023:4 Kunstmatige constructie, duurzame reorganisatie en dividendstripping

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Nadat er een duurzame reorganisatie[voetnoot 1] heeft plaatsgevonden wordt er door een Nederlandse B.V. een dividend uitgekeerd aan een in het buitenland gevestigde vennootschap. Bij het beoordelen of aan de voorwaarden van de inhoudingsvrijstelling…

KG:024:2023:3 Overgangsregeling aanwijzing laagbelastende jurisdictie artikel 1.2, tweede lid, Wet bronbelasting 2021

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV betaalt in 2021 rente aan een gelieerde vennootschap, gevestigd op Barbados. Barbados kwalificeert in beginsel als laagbelastende jurisdictie, omdat Barbados vanaf 1 januari 2020 is opgenomen in de Regeling laagbelastende staten en…