Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

56 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Bronbelasting (BB), Dividendbelasting (DB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:040:2022:8 Afdrachtvermindering en in strijd met belastingverdrag geheven bronheffing

22-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In artikel 11a van de Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna: Wet DB) is de afdrachtvermindering voor fiscale beleggingsinstellingen opgenomen. Artikel 11a, tweede lid, Wet DB stelt hierbij voor buitenlandse bronheffing onder meer als…

KG:211:2022:10 Kwalificatie Société Civile de Placement Immobilier

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X, een Société Civile de Placement Immobilier (hierna: SCPI) naar het recht van Frankrijk, heeft volgens de statuten als doel om direct en indirect vastgoed te verwerven, beheren en exploiteren. Daarbij horen ten aanzien…

KG:211:2022:9 M Ltd Mauritius

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie vindt plaats naar aanleiding van de aanmelding als buitenlands belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting. Vraag Kwalificeert M, een private company limited by shares (hierna: M Ltd), opgericht naar het recht van Mauritius, voor…

KG:024:2023:5 Meegekocht dividend bij niet-ingezeten lichaam

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een niet-ingezeten lichaam verkrijgt Nederlandse aandelen inclusief meegekocht dividend. Op een later tijdstip ontvangt het niet-ingezeten lichaam op deze aandelen een liquidatie-uitkering onder inhouding van dividendbelasting. Het niet-ingezeten lichaam doet een beroep op de…

KG:024:2023:4 Kunstmatige constructie, duurzame reorganisatie en dividendstripping

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Nadat er een duurzame reorganisatie[voetnoot 1] heeft plaatsgevonden wordt er door een Nederlandse B.V. een dividend uitgekeerd aan een in het buitenland gevestigde vennootschap. Bij het beoordelen of aan de voorwaarden van de inhoudingsvrijstelling…

KG:024:2023:3 Overgangsregeling aanwijzing laagbelastende jurisdictie artikel 1.2, tweede lid, Wet bronbelasting 2021

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV betaalt in 2021 rente aan een gelieerde vennootschap, gevestigd op Barbados. Barbados kwalificeert in beginsel als laagbelastende jurisdictie, omdat Barbados vanaf 1 januari 2020 is opgenomen in de Regeling laagbelastende staten en…

KG:024:2022:16 Total Return om Equity Swaps (TRES), inkoop van eigen aandelen, artikel 3, eerste lid, onderdeel a, Wet DB

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Kwalificeert een TRES, afgesloten tussen een in Nederland gevestigde vennootschap en een niet-gelieerde financiële dienstverlener, als een inkoop van aandelen zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op…

KG:024:2023:2 Voordeelgerechtigde ander lichaam dan de verstrekker van de geldlening

07-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Nederlandse vennootschap, X B.V., heeft geld geleend van een gelieerde vennootschap (Y) die is gevestigd in een laagbelastende jurisdictie (hierna: LBJ 1). Ten aanzien van de rentebetalingen aan Y is bronbelasting verschuldigd. X B.V.…

KG:211:2022:8 X Società a responsabilità limitata a capitale ridotto

06-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De ‘Società a responsabilità limitata a capitale ridotto’ (hierna: S.r.l.c.r.) is een rechtsvorm (een specifieke uitwerking van de S.r.l.) die in 2012 (gepubliceerd in het Italiaanse Staatsblad van 26 juni 2012, nr. 147, SO)…

KG:211:2022:4 Partnership, Hong Kong

28-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In de Partnerships Ordinance van Hong Kong wordt de Partnership als volgt omschreven: "Definition of partnership Partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit."…

KG:211:2022:6 X Unternehmergesellschaft & Co. KG

27-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Compagnie Kommanditgesellschaft (hierna KG) is een samenwerkingsverband met één beherend vennoot (komplementär), X Unternehmergesellschaft (hierna: UG), en één commanditaire vennoot (kommanditist), natuurlijk persoon A. De beherend vennoot is persoonlijk aansprakelijk voor de schulden…

KG:211:2022:1 X MEPE, Griekenland

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X Monoprosoopi Etairia Periorismenès Efthinès (hierna: X MEPE), opgericht naar het recht van Griekenland MEPE is opgericht in [jaar]. Een MEPE wordt in het Engels vertaald als een Sole Shareholder Limited Company en betreft…

KG:211:2022:2 CH SA Zwitserland

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding CH Société Anonyme (hierna: CH SA) is opgericht in 2007. In verband met de toepassing van de deelnemingsvrijstelling is van belang of CH SA voor de Nederlandse belastingheffing kwalificeert als kapitaalvennootschap. Vraag Kwalificeert CH SA,…

KG:024:2023:1 Middellijke inkoop bij een verplichting tot uitgifte van aandelen

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vennootschappen X en Y zijn voornemens de krachten te bundelen. Daartoe richt vennootschap X een dochtervennootschap X-Y op. De aandeelhouders van X vervreemden hun aandelen X aan de dochtervennootschap X-Y. In ruil daarvoor…

KG:211:2022:3 P SA Portugal

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie vindt plaats naar aanleiding van de aanmelding als buitenlandse ondernemer voor de vennootschapsbelasting en de registratie voor de omzetbelasting. Vraag Kwalificeert P SA, opgericht naar het recht van Portugal, voor de Wet…

KG:211:2022:5 Vennootschap onder firma, België

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Belgische vennootschap onder firma is in 2002 gekwalificeerd als transparante personenvennootschap, maar in 2019 is in België het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking getreden. Daarom wordt deze rechtsvorm nu opnieuw…

KG:024:2022:15 Uitleg begrip contant dividend in de zin van artikel 4c Wet DB

26-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inhoudingsplichtige heeft bij een inkoopprogramma gebruik gemaakt van de inkoopfaciliteit als bedoeld in artikel 4c van de Wet op de dividendbelasting (hierna: Wet DB). Bij het bepalen van het gemiddeld contante dividend telt…

KG:024:2022:14 Toepassing dooruitdelingsfaciliteit van artikel 11 Wet DB op uitkeringen zonder inhouding

26-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Nederlandse moedervennootschap houdt middels een binnenlandse dochtervennootschap buitenlandse deelnemingen. Een buitenlandse dochtervennootschap keert verkapt winst uit aan de moedervennootschap. De binnenlandse tussenhoudster is hier niet bij betrokken. Zij heeft geen dividendbesluit genomen, geen…

KG:024:2022:7 Tijdstip inhouding beursfonds

26-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In de praktijk is er behoefte aan duidelijkheid over de vraag wanneer bij dividenduitkeringen door beursvennootschappen sprake is van ter beschikking stellen zoals bedoeld in artikel 7, derde lid, van de Wet op de…

KG:024:2022:9 Middellijke inkoop van aandelen bij aandelenruil

26-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een besloten vennootschap (hierna: BV X) en andere participanten houden participaties in een open fonds voor gemene rekening (hierna: FGR). Alle aandelen in BV X worden gehouden door [Y]. Aldus participeert [Y] indirect in…

KG:024:2022:11 Middellijke inkoop van aandelen

26-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is beursgenoteerd en houdt een meerderheidsbelang in Y. De overige aandelen van Y zijn tevens aan de beurs genoteerd. Op enig moment koopt de dochter Y op de beurs aandelen in X. Y…

KG:024:2022:13 Inkoopfaciliteit artikel 4c Wet DB en aangifte dividendbelasting

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inhoudingsplichtige heeft bij een inkoopprogramma gebruik gemaakt van de inkoopfaciliteit als bedoeld in artikel 4c van de Wet op de dividendbelasting (hierna: Wet DB). Als gevolg daarvan is de volledige inkoop vrijgesteld van…

KG:024:2022:12 Samenloop tax sparing credit en dooruitdelingsfaciliteit artikel 11 Wet DB

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een vennootschap ontvangt een dividend van een buitenlandse deelneming. De bronstaat houdt hierop geen bronbelasting in en het dividend valt voor de heffing van vennootschapsbelasting bij de vennootschap onder de deelnemingsvrijstelling. In het van…

KG:024:2022:10 Grensoverschrijdende fusie

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is een vennootschap opgericht naar Nederlands recht, die op grond van artikel 1, derde lid van de Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna: Wet DB) inhoudingsplichtig is voor de dividendbelasting. Y is opgericht…

KG:024:2022:8 Gevolgen keuzedividend voor heffing dividendbelasting

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Het bestuur van een vennootschap besluit aandeelhouders het recht te geven op een uitkering in de vorm van een winstuitdeling, of in plaats daarvan eenzelfde bedrag te ontvangen als terugbetaling van kapitaal. Op grond…