Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

101 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Vennootschapsbelasting (VPB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:213:2022:2 Contante waarde renteloze vierjaars lening

28-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding BV X koopt einde jaar 1 van een derde een deelneming en hoeft pas over 4 jaar de koopsom te betalen. Er wordt overeengekomen dat dit uitstel van betaling renteloos geschiedt, omdat de verkoper…

KG:023:2022:7 Aftrekbaarheid advieskosten in verband met prijsaanpassingsclausule

27-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige verkoopt haar deelneming. In de verkoopovereenkomst is een prijsaanpassingsclausule in de vorm van een balansgarantie opgenomen. Op grond hiervan is de belastingplichtige als verkoper aansprakelijk voor eventuele belastingschulden van de deelneming die…

KG:032:2022:6 Verliesverrekening na fusie met toepassing van artikel 14b, derde lid, Wet Vpb 1969

27-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding M BV houdt alle aandelen in BV 1 en BV 2. BV 1 en BV 2 bezitten ieder een pand voor de verhuur aan derden. Beide BV’s hebben verliezen. Beide BV’s fuseren met een…

KG:032:2022:5 Verzoek artikel 14b, derde lid, Wet Vpb 1969 nadat aanslag onherroepelijk vaststaat

27-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In 2017 vindt een juridische fusie plaats tussen M BV (verkrijger) en D BV (verdwijner). D BV beschikte ten tijde van de juridische fusie over voorwaarts te verrekenen verliezen. In de ingediende aangiftes is…

KG:032:2022:4 Fiscale eenheid en meerdere malen tariefopstapje

27-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De casus is als volgt. Vraag Kan deze structurering in combinatie met de voegingen worden bestreden? Antwoord Ja, deze structurering in combinatie met de voegingen kan worden bestreden met fraus legis. De doorslaggevende beweegreden…

KG:011:2022:11 Prevaleert eerste keuzemoment scheepvaartmoeder bij voeging scheepvaartdochters met wachttermijn?

24-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Aan de Kennisgroep bijzondere winstbepaling vpb is een vraag voorgelegd over de samenloop tussen de tonnageregeling en de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting in een voegingssituatie. De casus is als volgt. Twee vennootschappen binnen…

KG:023:2022:6 Toepassing earn-outregeling op vordering als gevolg van verkoop deelneming

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige verkoopt haar deelneming aan een derde. De koper, die ten tijde van de overname is opgericht en waarin nagenoeg geen kapitaal is gestort, blijft de verkoopprijs voor een deel schuldig. Daarnaast is…

KG:211:2022:15 ANBI – commerciële tarieven

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Bij de beoordeling van een verzoek om als algemeen nut beogende instelling (anbi) te worden aangemerkt, is de vraag opgekomen of de activiteiten van de instelling – die op zich passen binnen haar algemeen…

KG:011:2022:13 Artikel 10-1-j Wet Vpb 1969 en toekennen cashbonus met verplichting tot aandelenkoop

22-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van artikel 10, eerste lid, onderdeel j, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb) is de vraag opgekomen of de toekenning van een cashbonus aan een werknemer, met de verplichting…

KG:211:2022:14 Kwalificatie Société Civile

22-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een aantal Franse institutionele investeerders houden elk een even groot belang in X SC X. SC is opgericht naar Frans recht en houdt kantoor in Frankrijk. De investeerders zijn Franse maatschappijen die deel uitmaken…

KG:011:2022:12 Giftenaftrek - funding eigen ANBI vanuit eigen onderneming (MVO)

22-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van de giftenaftrek van artikel 16, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb) is de vraag opgekomen hoe giften van een BV aan een door haar aandeelhouder-natuurlijk persoon opgerichte ANBI-stichting…

KG:024:2023:6 Inkoopoverschot en toepassing inhoudingsvrijstelling op de deelnemingsdividenden

22-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) maakt gebruik van de regeling van artikel 3, vierde lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna: Wet…

KG:023:2022:4 Toepassing deelnemingsvrijstelling op premies en uitkering verzekering waardevermindering deelneming

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige houdt deelnemingen die een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Bepaalde deelnemingen hebben een lagere dekking dan andere deelnemingen. Belastingplichtige heeft daarom een additionele verzekeringspolis afgesloten om de financiële risico’s met betrekking tot deze deelnemingen af…

KG:032:2022:2 Meegeven van voortgewentelde 15b-rente op grond van artikel 15ahb Wet Vpb 1969

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding M is moeder van een fiscale eenheid met als dochters A t/m Z. De fiscale eenheid is op 30 september 2019 verbroken. Uit de aangifte volgt dat over het jaar 2019 € 900.000 aan rente voortgewenteld…

KG:211:2022:13 Subsidiebesluit – afsplitsing activiteiten

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een stichting verricht activiteiten waarvoor zij subsidies van gemeenten ontvangt. Naast subsidies ontvangt de stichting eigen bijdragen van degenen voor wie de stichting deze activiteiten verricht. De stichting verricht daarnaast ook niet-gesubsidieerde activiteiten. Hiervoor…

KG:011:2022:10 Kwalificatie geldverstrekking – profit participation rights (PPR)

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen of een bepaalde geldverstrekking fiscaal kwalificeert als kapitaal. De casus is als volgt. Y heeft in totaal 15 miljoen profit participation rights (hierna: PPR’s) uitgegeven. Belastingplichtige heeft 5,25 miljoen aan…

KG:211:2022:12 Voorschoolse educatie en onderwijsvrijstelling

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een BV verzorgt binnen een gemeente kinderopvang in de vorm van dag- en peuteropvang alsook naschoolse opvang. Onderdeel hiervan is voorschoolse educatie. Voorschoolse educatieprogramma’s worden gegeven aan 2,5 tot 4-jarigen bij wie een risico…

KG:211:2022:11 Zorgvrijstelling. Niet voldaan aan winstbestemmingsvereiste

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In de statuten van een bv, die werkzaamheden verricht als genoemd in artikel 5, eerste lid, onderdeel c, ten eerste, Wet Vpb 1969 (hierna zorg-bv) is opgenomen dat een aandeelhouder waarop de zorgvrijstelling (artikel…

KG:211:2022:10 Kwalificatie Société Civile de Placement Immobilier

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X, een Société Civile de Placement Immobilier (hierna: SCPI) naar het recht van Frankrijk, heeft volgens de statuten als doel om direct en indirect vastgoed te verwerven, beheren en exploiteren. Daarbij horen ten aanzien…

KG:023:2022:5 Liquidatieverliesregeling en compartimenteringsleer

19-03-2023 -
Standpunt
 - 

Een belastingplichtige heeft een deelneming in Y waarop op grond van het overgangsrecht bij de Wet werken aan winst tot en met 2009 de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Het voor Y opgeofferde bedrag bedraagt €…

KG:023:2023:3 Voltooide vereffening bij liquidatie buitenlandse deelneming

14-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een binnenlands belastingplichtige besluit haar buitenlandse deelneming te liquideren. Ten tijde van het liquidatietraject loopt er een discussie over een schuld van de deelneming die ultimo 2020 niet is beslecht. Vraag Is ultimo 2020…

KG:023:2022:1 Earn-out en beschikking artikel 13, zevende lid, Wet Vpb 1969

14-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige verkoopt haar deelneming met als tegenprestatie (onder andere) een earn-outvordering in de zin van artikel 13, zesde lid, eerste volzin, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969). De…

KG:023:2023:4 Toepassing deelnemingsvrijstelling op Locked Box Compensation

14-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een overeenkomst onder opschortende voorwaarden gesloten voor de verkoop van haar deelneming. De resultaten van de deelneming komen vanaf een datum die vóór de overeenkomstdatum ligt (hierna: effectieve datum) toe aan…

KG:023:2023:2 Bedongen vergoeding bij aankoop deelneming

14-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige bedingt bij de aankoop van een deelneming het recht op een vergoeding van de deelneming. De door de belastingplichtige bedongen vergoeding is substantieel hoger dan hetgeen een derde partij heeft bedongen voor…

KG:023:2023:1 Duitse Formwechsel en voltooide vereffening in het kader van de liquidatieverliesregeling

14-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft haar activiteiten in Duitsland gestaakt en wil haar Duitse deelneming Y GmbH ontbinden en vereffenen. Om het liquidatietraject te bespoedigen wordt in het jaar 2020 besloten om Y GmbH via een…