Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

1457 resultaten

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

Standpunt over overbrenging van eigen goederen ten behoeve van klinische studies gepubliceerd

14-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft de vraag beantwoord of in casu het verzenden of vervoeren van de eigen geneesmiddelen voor bedrijfsdoeleinden, door of voor rekening van A, onder de uitzondering van artikel 3a, tweede lid,…

KG:210:2022:4 Overbrenging van eigen goederen ten behoeve van klinische studies

14-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende (hierna: A) is een winst beogend bedrijf dat geneesmiddelen ontwikkelt. Voordat deze geneesmiddelen op de markt mogen komen, dient A deze te testen op proefpersonen en onderzoek te doen naar de werking van…

Standpunt over ICV door vrijgestelde ondernemer gepubliceerd

14-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft de vraag beantwoord of een vrijgestelde ondernemer een ICV in Nederland verricht indien hij zijn btw-identificatienummer verstrekt aan de leverancier, ondanks dat hij jaarlijks voor minder dan € 10.000 aan…

[VERVALLEN] KG:210:2022:3 ICV door vrijgestelde ondernemer

14-12-2022 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Vervallen Dit standpunt is vervallen wegens opname in het besluit “Omzetbelasting. Toelichting Tabel II”, Post A.6 paragraaf 8.3, Besluit van 20 december 2023, Stcrt. 2023, 27807. Dit besluit treedt in werking op 1 april…

Standpunt over elektronisch onderwijs; onderwijsvrijstelling gepubliceerd

14-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft de vraag beantwoord of het feit dat bij onderwijs op afstand sprake is van een elektronische dienst in de zin van artikel 6h, eerste lid, onderdeel c, Wet OB 1968…

KG:210:2022:2 Elektronisch onderwijs; onderwijsvrijstelling

14-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is een beroepsvereniging die voor haar leden elektronische trainingen verzorgt. X staat ingeschreven in het register voor instellingen voor beroepsonderwijs bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. X verzorgt een e-learning module. De deelnemer…

Standpunt over triagist; medische vrijstelling gepubliceerd

14-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft de vraag beantwoord of de dienstverlening van de triagist met de opleiding mbo-4 verpleegkundige met de vervolgopleiding tot triagist is vrijgesteld op grond van artikel 11, eerste lid, aanhef en…

KG:210:2022:1 Triagist; medische vrijstelling

14-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Triagisten van een huisartsendienst verrichten werkzaamheden voor de spoedpost van een ziekenhuis in de zogenoemde ANW-uren (Avond, Nacht en Weekend). Tussen de huisartsendienst en het ziekenhuis zijn overeenkomsten van opdracht gesloten. Vastgesteld is dat…

Standpunt over niet-aftrekbare rentelasten en de tweede limiet gepubliceerd

12-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR vpb & winst heeft de vraag beantwoord of niet-aftrekbare rentelasten ook in mindering moeten worden gebracht op de voor de tweede limiet kwalificerende buitenlandse inkomsten.

KG:040:2022:1 Niet-aftrekbare rentelasten en de tweede limiet

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in Nederland gevestigde vennootschap ontvangt inkomsten uit Duitsland waarop Duitse bronbelasting is ingehouden. Met die inkomsten houden rentelasten verband die op grond van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna:…

KG:063:2022:5 Artikel 21, achtste lid SW. Quasi wettelijke verdeling en verhuurde woning aan kinderen.

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Moeder overlijdt in 2021. Vader en drie kinderen zijn erfgenamen, ieder voor 1/4de deel. Tot de nalatenschap behoren twee verhuurde woningen. De woningen worden verhuurd aan twee van de drie kinderen. De quasi-wettelijke verdeling…

Standpunt over Phantom Stocks en artikel 10-1-j Wet Vpb gepubliceerd

12-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen Vpb heeft de vraag beantwoord of de toekenning en waardeontwikkeling van bepaalde Phantom Stocks onder het bereik van artikel 10, lid 1, sub j, Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 valt.

KG:011:2022:4 Phantom Stock en artikel 10-1-j Wet Vpb 1969

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van artikel 10, eerste lid, onderdeel j, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb) is de vraag opgekomen of de toekenning en waardeontwikkeling van bepaalde Phantom Stocks onder het bereik…

Standpunt over werking verliesverrekeningstemporisering (carry-back na carry-forward) gepubliceerd

12-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen Vpb heeft de vraag beantwoord hoe de nieuwe verliestemporiseringsregels uitwerken in een specifieke situatie waarin een carry-forward van verliezen wordt gevolgd door een potentiële carry-back.

KG:011:2022:3 Werking verliesverrekeningstemporisering (carry-back na carry-forward)

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 2022 gelden de nieuwe verliestemporiseringsregels. Op basis van deze wetgeving vindt de verliesverrekening slechts plaats tot een bedrag van € 1.000.000 vermeerderd met 50% van de belastbare winst van dat jaar…

Standpunt over houdsterverliesregeling en werkzaamheden buitenlandse vaste inrichting gepubliceerd

12-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen Vpb heeft in het kader van de houdsterverliesregeling de vraag beantwoord of de werkzaamheden van een buitenlandse vaste inrichting meetellen voor de beoordeling van de feitelijke werkzaamheid.

KG:011:2022:2 Houdsterverliesregeling en werkzaamheden buitenlandse vaste inrichting

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van de houdsterverliesregeling is de vraag opgekomen of de werkzaamheden van een buitenlandse vaste inrichting meetellen voor de beoordeling van de feitelijke werkzaamheid. De feiten van de casus zijn als volgt:…

Standpunt over de inkoopfaciliteit van artikel 4c Wet DB en het doen van aangifte dividendbelasting gepubliceerd

12-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een inhoudingsplichtige verplicht is een aangifte dividendbelasting in te dienen indien door toepassing van de inkoopfaciliteit als bedoeld in artikel 4c van de Wet op…

KG:024:2022:13 Inkoopfaciliteit artikel 4c Wet DB en aangifte dividendbelasting

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inhoudingsplichtige heeft bij een inkoopprogramma gebruik gemaakt van de inkoopfaciliteit als bedoeld in artikel 4c van de Wet op de dividendbelasting (hierna: Wet DB). Als gevolg daarvan is de volledige inkoop vrijgesteld van…

Standpunt over de samenloop van een tax sparing credit en de dooruitdelingsfaciliteit van artikel 11 Wet DB gepubliceerd

12-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een tax sparing credit uit een belastingverdrag voor toepassing van de dooruitdelingsfaciliteit kan worden aangemerkt als op een winstuitkering ingehouden bronbelasting in de zin van…

KG:024:2022:12 Samenloop tax sparing credit en dooruitdelingsfaciliteit artikel 11 Wet DB

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een vennootschap ontvangt een dividend van een buitenlandse deelneming. De bronstaat houdt hierop geen bronbelasting in en het dividend valt voor de heffing van vennootschapsbelasting bij de vennootschap onder de deelnemingsvrijstelling. In het van…

Standpunt over een grensoverschrijdende fusie gepubliceerd

12-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een vennootschap, in het geval van een grensoverschrijdende fusie, in aanmerking komt voor de step-up zoals bedoeld in artikel 3a, vijfde lid, Wet op de…

KG:024:2022:10 Grensoverschrijdende fusie

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is een vennootschap opgericht naar Nederlands recht, die op grond van artikel 1, derde lid van de Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna: Wet DB) inhoudingsplichtig is voor de dividendbelasting. Y is opgericht…

Standpunt over de gevolgen van keuzedividend voor de heffing van dividendbelasting gepubliceerd

12-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of de keuze van een aandeelhouder tussen een uitdeling van winst of een terugbetaling van kapitaal gerespecteerd dient te worden voor toepassing van de Wet op…

KG:024:2022:8 Gevolgen keuzedividend voor heffing dividendbelasting

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Het bestuur van een vennootschap besluit aandeelhouders het recht te geven op een uitkering in de vorm van een winstuitdeling, of in plaats daarvan eenzelfde bedrag te ontvangen als terugbetaling van kapitaal. Op grond…