Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

56 resultaten, gefilterd op

Belastingsoort: Bronbelasting (BB), Dividendbelasting (DB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:024:2024:2 Bijschrijving nominaal aandelenkapitaal ten laste van winstreserves of fiscaal erkend kapitaal?

19-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV heeft vanaf 2018 gestort kapitaal teruggegeven aan haar aandeelhouders ten laste van de agioreserve. Voor zover zuivere winst aanwezig was, is over deze teruggaven dividendbelasting ingehouden en afgedragen op grond van artikel…

KG:211:2024:5 Kwalificatie Variable Capital Company (Singapore)

15-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie vindt plaats in verband met de belastingheffing ten aanzien van een Nederlandse belastingplichtige met een belang in een (subfonds van een) Singaporese Variable Capital Company (hierna: VCC). Vragen Kwalificeert een VCC opgericht…

KG:040:2024:2 Nederland hoeft op grond van belastingverdragen geen vermindering van dividendbelasting te verlenen bij inkoop van aandelen

30-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De natuurlijke personen A en B, woonachtig in Duitsland en Zwitserland, hebben elk een aandelenbelang van minder dan 5% in X BV. X BV is een in Nederland gevestigde, niet-beursgenoteerde vennootschap. De aandelen worden…

KG:024:2024:1 Artikel 10a Wet DB 1965 en gedeeltelijke verrekening in woonstaat

04-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV koopt (eigen) aandelen in van meerdere, in het buitenland woonachtige, natuurlijke personen. De ingekochte aandelen betreffen belangen van minder dan 5%. Ter zake van de inkoop van aandelen houdt X BV dividendbelasting…

KG:206:2023:11 In bezwaar terugkomen op keuze om af te zien van toepassing facultatieve inhoudingsvrijstelling dividendbelasting

28-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inhoudingsplichtige heeft 15% dividendbelasting ingehouden en op aangifte afgedragen met betrekking tot een uitdeling die voor de opbrengstgerechtigde (de belastingplichtige voor de dividendbelasting) behoort tot een voordeel waarop de deelnemingsvrijstelling, als bedoeld in…

KG:024:2023:24 Op welke wijze kunnen verdragsvoordelen worden geclaimd ter zake van een inkoop van aandelen als het heffingsrecht over een inkoop niet aan Nederland is toegewezen op grond van het vermogenswinstartikel van dat verdrag

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV koopt aandelen in van een aantal in het buitenland wonende natuurlijke personen die een aanmerkelijk belang in de zin van artikel 4.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) houden…

KG:024:2023:23 Inkoop ter dekking converteerbare obligatie

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een vennootschap heeft een converteerbare obligatie uitgegeven. Op enig moment koopt de vennootschap aandelen in ter dekking van een eventuele leveringsverplichting uit hoofde van de conversieplicht. De vraag is of die inkoop kwalificeert als…

KG:024:2023:22 Toepassing artikel 4, negende lid, Wet DB 1965 bij gestapelde hybride entiteiten

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Het belang in X BV wordt gehouden middels meerdere gestapelde hybride entiteiten. X BV keert op enig moment dividend uit. Vraag Kan artikel 4, negende lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna:…

KG:024:2023:21 Teruggaaf van kapitaal door een fonds voor gemene rekening

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een fonds voor gemene rekening is voornemens kapitaal terug te storten op de bewijzen van deelgerechtigdheid. Daarbij komt de vraag op of deze teruggaaf van kapitaal belast of onbelast zal zijn. Vraag Is artikel…

KG:024:2023:20 Toepassing inhoudingsvrijstelling en criterium aldaar gevestigd

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Nederlandse vennootschap keert dividend uit aan een Amerikaanse vennootschap met de status van S-Corp. De S-Corp status heeft tot gevolg dat het inkomen van de S-Corp bij de aandeelhouders van de S-Corp in…

KG:024:2023:19 Teruggaaf dividendbelasting aangewezen internationale organisatie bij indirect belang in Nederlandse vennootschap

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een aangewezen internationale organisatie in de zin van artikel 2 van de Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 (hierna: Ub Divb 1965) houdt een direct belang in een buitenlandse hybride entiteit. Deze hybride entiteit is vanuit Nederlands…

KG:024:2023:18 Uiteindelijk gerechtigde en dividendstripping

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in het buitenland wonende natuurlijk persoon houdt rechtstreeks alle aandelen in een buitenlandse vennootschap die alle aandelen houdt in een Nederlandse vennootschap (Y). Hiernaast houdt deze natuurlijk persoon rechtsreeks alle aandelen in een…

KG:024:2023:17 Peildatum afdrachtvermindering art. 11a Wet DB 1965

26-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inhoudingsplichtige die voor de heffing van de vennootschapsbelasting is aangemerkt als beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet VPB 1969) mag op de af te…

KG:024:2023:16 Inhouding dividendbelasting bij terugbetaling van agio

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Nederlandse vennootschap betaalt agio terug aan haar aandeelhouders zonder dit om te zeten in nominaal aandelenkapitaal. De terugbetaling bedraagt meer dan de aanwezige zuivere winst. Vraag Is bij een terugbetaling van agio, zonder…

KG:024:2023:15 Inhoudingsvrijstelling binnen fiscale eenheid

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een beursgenoteerde vennootschap en haar dochtermaatschappij vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De dochtermaatschappij kent aan werknemers opties toe. Ter afdekking van haar verplichtingen uit hoofde van het optieplan koopt zij op de…

KG:024:2023:14 Gevolgen gestorte kapitaal bij inkoop aandelen tegen lagere prijs dan het gemiddeld gestorte kapitaal

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X heeft eigen aandelen ingekocht. Op het moment van de inkoop was de inkoopprijs per ingekocht aandeel lager dan het gemiddeld op de ingekochte aandelen gestorte kapitaal. De inkoop kwalificeert niet als een inkoop…

KG:024:2023:13 Pre-vbi winstreserves (artikel 1, vijfde lid, onderdeel b, Wet op de dividendbelasting 1965)

30-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een fonds voor gemene rekening dat regulier belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting beschikt over positieve winstreserves. Het fonds verzoekt op enig moment om als vrijgestelde beleggingsinstelling (hierna: vbi) te worden aangemerkt ingevolge artikel 6a…

KG:024:2023:12 Teruggaaf van kapitaal door een open commanditaire vennootschap

29-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een open commanditaire vennootschap is voornemens kapitaal terug te betalen aan de commanditaire vennoten. Daarbij komt de vraag op of deze teruggaaf van kapitaal belast of onbelast zal zijn. Vraag Kan een open commanditaire…

KG:024:2023:11 Artikel 11 Wet DB 1965, afdrachtvermindering en verdragstoepassing

29-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inhoudingsplichtige heeft een opbrengst aan haar aandeelhouders ter beschikking gesteld en daarop 15% dividendbelasting ingehouden. Hiervan is aangifte dividendbelasting gedaan. Als gevolg van de toepassing van de afdrachtvermindering van artikel 11 van de…

KG:024:2023:10 Overgang onder algemene titel als gevolg van juridische fusie

18-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vennootschap X fuseert met vennootschap Y, waarbij Y de verdwijnende rechtspersoon is en X de verkrijgende rechtspersoon. Vennootschap X neemt vervolgens contact op met de inspecteur over de gevolgen van de fusie voor de…

KG:024:2023:9 Inkoop van aandelen tegen onzekere toekomstige vergoeding

11-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X B.V. is een private equity fonds waarvan de beoogde looptijd reeds is verstreken. Naast aflopende deelnemingen heeft X B.V. nog recht op enkele earn-outbetalingen. Besloten is om de aandelen van de investeerders in…

KG:024:2023:8 Objectieve voorwaarde IB ondernemer, artikel 4, derde lid, onderdeel c, Wet op de dividendbelasting 1965

11-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een natuurlijk persoon woonachtig in Duitsland drijft, middels een fiscaal transparant lichaam, een materiële onderneming in Duitsland. Tot het ondernemingsvermogen behoren aandelen in een Duitse GmbH (opbrengstgerechtigde) die op haar beurt rechtstreeks 100% van…

KG:024:2023:7 Inhoudingsvrijstelling en notificatieplicht

04-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding BV X keert dividend uit aan een in een andere lidstaat gevestigde moedervennootschap. Op grond van artikel 4, tweede lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna: Wet DB) houdt BV X geen…

KG:211:2022:14 Kwalificatie Société Civile

22-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een aantal Franse institutionele investeerders houden elk een even groot belang in X SC X. SC is opgericht naar Frans recht en houdt kantoor in Frankrijk. De investeerders zijn Franse maatschappijen die deel uitmaken…

KG:024:2023:6 Inkoopoverschot en toepassing inhoudingsvrijstelling op de deelnemingsdividenden

22-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) maakt gebruik van de regeling van artikel 3, vierde lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna: Wet…