Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

107 resultaten, gefilterd op

Belastingsoort: Loonbelasting (LB), Premieheffing (PH)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:204:2023:7 Opladen auto van de zaak

02-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Aan een werknemer is een elektrische auto ter beschikking gesteld. De werknemer laadt de auto bij zijn woning op. Voor het jaar 2023 geldt een prijsplafond voor alle huishoudens en andere afnemers met een…

[INGETROKKEN] KG:204:2023:3 Overlijdensuitkering en moment beëindiging dienstbetrekking

18-04-2023 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Ingetrokken Dit standpunt is op 19 december 2023 ingetrokken. Dit standpunt is vervangen door standpunt KG:204:2023:23. Aanleiding Op grond van een cao betaalt een werkgever in verband met het overlijden van een werknemer een overlijdensuitkering…

KG:204:2023:2 Premie sociaal fonds inhouden op brutoloon

18-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De cao Retail Non-Food kent een looptijd van 1 juli 2018 tot 1 januari 2021. Onderdeel van deze cao zijn de arbeidsvoorwaardelijke afspraken die zijn gemaakt inzake het sociaal fonds. In artikel 7 van…

KG:204:2023: 5 Renseigneringsverplichting leerlingenvervoer

18-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Gemeenten zijn onder voorwaarden verplicht vervoerskosten van en naar school te vergoeden aan ouders van in hun gemeente verblijvende leerlingen. De ouders organiseren het brengen en halen van hun kind dan zelf (bijvoorbeeld door…

KG:057:2023:1 Rechtsvormwijziging en 30%-herziening

13-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In een kalenderjaar kan een onderneming zijn rechtsvorm wijzigen, van bijvoorbeeld een eenmanszaak naar een besloten vennootschap. Vraag Hoe wordt de herziening van de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (premie AWf) op grond van artikel 2.3,…

KG:204:2023:4 Toekennen extra IKB-verlofuren

06-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In de cao Provinciale sector 2022-2023 is in paragraaf 4.5 een individueel keuzebudget (hierna: IKB) opgenomen. De werknemer kan het opgebouwde IKB inzetten voor (onder andere) het kopen van IKB-verlof. De werknemer kan maximaal…

KG:204:2022:34 Vragen en antwoorden over de arbovrijstelling anno 2022

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

1      Algemene beschouwing arbovrijstelling 2022 1.1     Algemene voorwaarden arbovrijstelling De arbovrijstelling is van toepassing voor zover een voorziening direct samenhangt met verplichtingen van de werkgever op grond van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet…

KG:204:2022:46 Premie WGA-hiaatverzekering inhouden op brutoloon

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De cao Grafimedia 2020-2022 verplicht een werkgever om zijn werknemers een WGA-hiaatverzekering aan te bieden (zie artikel 5.4 van de cao). Deze verzekering geeft werknemers, onder voorwaarden, recht op een aanvulling op een WGA-uitkering.…

KG:204:2022:42 Uitbetaling restant IKB over de jaargrens bij beëindiging dienstbetrekking

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In een cao is vastgelegd dat de werkgever bij de beëindiging van de dienstbetrekking met de werknemer, het nog beschikbare IKB (Individueel Keuze Budget) uitbetaalt in de maand volgend op de laatste salarisbetaling. Vraag…

KG:204:2022:38 Vergoeding vrijwillige brandweerman (vervolgvraag op KG:204:2022:3)

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Inmiddels is de oorspronkelijke casus (KG:204:2022:3) met een aantal nieuwe feiten en omstandigheden aangevuld. Het betreft hetgeen is opgenomen onder 3, 6, 7 en 10. Vraag Vormen de uitkeringen uit de ongevallenverzekering loon uit…

KG:204:2022:40 Opladen privéauto aan laadpaal werkgever

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever heeft twee laadpalen op de parkeerplaats staan. De parkeerplaats maakt onderdeel uit van de werkplek van de werknemers. Elke laadpaal heeft twee laadpunten. De werknemer kan de laadpunten alleen gebruiken met een…

KG:204:2022:39 Dubbele huisvestingskosten/ET-kosten

07-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in Nederland gevestigde werkgever stelt werknemers – die in Portugal door Portugese bemiddelaars zijn geworven – in het kader van hun dienstbetrekking ter beschikking aan zorginstellingen in Nederland. De werkgever verstrekt de werknemers…

KG:204:2023:1 Verduurzamingsmaatregelen als doel in cafetariaregeling opnemen

07-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever is voornemens om verduurzamingsmaatregelen voor de woning van de werknemer op te nemen als doel in een cafetariaregeling. In ruil voor het afzien van een deel van zijn brutoloon, krijgt de werknemer…

KG:204:2022:37 Vergoeding van materiële schade

07-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Werknemers van een zorginstelling hebben op grond van artikel 3.5 CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024 onder voorwaarden recht op onder andere vergoeding van materiële schade tot een maximum van € 3.000 per gebeurtenis. Het artikel luidt als…

KG:204:2022:45 Vergoeding financieel advies is loon

07-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werknemer die maximaal 6 jaar verwijderd is van zijn AOW-gerechtigde leeftijd mag eenmalig de kosten voor individueel financieel advies tot een bedrag van € 600 declareren bij zijn werkgever. Met het advies van…

KG:204:2022:35 Gebruik extra vrije ruimte 2023 mogelijk in 2022 via renteloze lening?

07-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Het Belastingplan 2023 voorziet in een verhoging van de vrije ruimte in 2023. Kan een werkgever vooruitlopend op deze extra vrije ruimte aan een werknemer een renteloze lening verstrekken die hij kan aflossen met…

KG:204:2022:44 Negatief loon en tariefverschil

07-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werknemer heeft op grond van een wettelijke bepaling de verplichting opgelegd gekregen om een in een eerder jaar ontvangen ontslaguitkering aan zijn werkgever terug te betalen. De werknemer brengt in het jaar van…

KG:204:2022:33 Verplichte cao-bijdrage werknemer aan tijdelijke RVU-regeling negatief loon?

07-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Cao-partijen Waterbouw hebben besloten dat er een mogelijkheid komt voor medewerkers om drie jaar eerder te kunnen stoppen met werken. Deze regeling gaat in op 1 april 2022 en is uitgewerkt in het Reglement…

KG:204:2022:43 Vergoeding kosten inschrijving beroepsregister GGZ-agoog is loon

07-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De GGZ-agoog is een gespecialiseerde maatschappelijk werker, SPH-er of Social Worker. Het beroep is beschreven in het beroepscompetentieprofiel GGZ-agoog en als zodanig door GGZ Nederland vastgesteld in overleg met de Beroepsvereniging van Professionals in…

KG:204:2022:36 Gerichte vrijstelling extraterritoriale kosten Oekraïense vluchteling

07-03-2023 -
Standpunt
 - 

Vraag Kan een werkgever de gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten (hierna: ET-kosten) toepassen voor een Oekraïense vluchteling die bij hem in dienstbetrekking is? Antwoord Nee, tenzij de werknemer naar Nederland is gekomen om werkzaamheden te…

KG:204:2022:41 Opbouwtermijn van het scholingsbudget

07-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever bouwt door middel van een periodieke bijdrage een scholingsbudget (ook genoemd: leerrekening, ontwikkelbudget of loopbaanbudget) op voor zijn werknemers. De werknemers kunnen het scholingsbudget opsparen en gebruiken voor een opleiding, cursus of…

KG:204:2022:31 Vergoeding laadkosten auto van de zaak

07-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Werknemers van een werkgever hebben een elektrische auto van de zaak. Bij hun woning heeft de werkgever een laadpaal laten plaatsen. De werknemers betalen de elektriciteitskosten voor het laden van de auto van de…

KG:204:2022:30 Dubbele huisvesting na afloop 30%-regeling

07-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inwoner van de UK heeft een salary split met Nederland. Hij werkt voor zijn werkgever 50% in de UK en 50% in Nederland. De kosten van zijn appartement in Nederland worden door zijn…

KG:204:2022:29 Preventief medisch onderzoek onbelast?

07-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever organiseert om de zoveel jaar voor al haar werknemers een preventief medisch onderzoek (hierna: PMO). De werknemer ontvangt een individueel advies en de werkgever krijgt een breed advies over waar er misschien…

KG:204:2022:28 Reiskosten- en thuiswerkvergoeding bij ouderschapsverlof

07-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 2 augustus 2022 wordt betaald ouderschapsverlof (voor een periode van 9 weken) een wettelijk recht. Een aantal werknemers van een werkgever wil gebruik maken van deze regeling. De werknemers ontvangen een…