Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

20 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Overdrachtsbelasting (WBR)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:052:2024:1 Kwalificeert een goederenrechtelijk beding in erfpachtvoorwaarden als een verkoopregulerend beding?

10-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Gemeente X converteert een tijdelijk recht van erfpacht in een eeuwigdurend recht met volledige afkoop van de canon. In de akte van vestiging en de conversie-akte zijn diverse vervreemdingsbeperkende en prijsregulerende bedingen opgenomen. Deze…

KG:052:2023:7 Overdrachtsbelasting bij vestiging opstalrecht waarvoor geen retributie is verschuldigd

19-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A BV verhuurt zonnepanelen aan X (de huurder). Daarbij verbindt A BV zich mede tot het plaatsen van de zonnepanelen op of aan een perceel grond en/of een pand van X, die daarvoor een…

KG:052:2023:6 Samenloopvrijstelling bij verkrijging van aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon met betrekking tot het bezit van een beperkt recht

26-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Tot de bezittingen van een onroerendezaakrechtspersoon (hierna: ozr) behoort een beperkt recht (bijvoorbeeld een erfpachtrecht of een opstalrecht) dat voor bepaalde tijd is gevestigd op een nog niet als bedrijfsmiddel in gebruik genomen onroerende…

KG:052:2023:5 Terugkomen op geclaimde startersvrijstelling

01-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Natuurlijk persoon A heeft in 2022 een woning verkregen en daarbij de startersvrijstelling geclaimd. Bij de toepassing van de vrijstelling is aan alle vier de cumulatieve voorwaarden van artikel 15, eerste lid, onderdeel p,…

KG:052:2023:4 Toepassing tarief overdrachtsbelasting bij verhuur onzelfstandige woonruimte in woning

02-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een natuurlijk persoon verkrijgt een woning met een totale oppervlakte van 120 vierkante meter die als hoofdverblijf gebruikt zal worden. De verkrijger gaat één van de kamers met een oppervlak van 15 vierkante meters…

KG:052:2023:2 Deelname Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen en de toepassing van artikel 15, eerste lid, onderdeel e, ten tweede, WBR (voortzettingseis)

11-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Wordt voor de overdrachtsbelasting voldaan aan het voortzettingsvereiste van artikel 15, eerste lid, onderdeel e, ten tweede, WBR in samenhang met artikel 5, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer (hierna: UBBR)?…

KG:052:2023:3 Toepassing art. 15, eerste lid, onderdeel b, WBR

06-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Moeder heeft een 100% belang in een onroerendezaakrechtspersoon (hierna: OZR). Zij schenkt alle OZR-aandelen aan haar dochter. De OZR drijft zelf geen materiële onderneming, maar heeft, direct of indirect: OZR heeft zelf geen materiële…

KG:052:2022:4 Kwalificatie Luxemburgse Société en Commandite Spéciale voor de Overdrachtsbelasting

16-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding 1 Een Luxemburgse Société en Commandite SpécialeSCSp (hierna: SCSp) verwerft alle aandelen in het kapitaal van een onroerendezaakrechtspersoon. Aanleiding 2 Iemand verkrijgt een belang in een SCSp. Vraag 1 Wie is/zijn voor de heffing…

KG:052:2022:5 Openbare universiteit, openbaar lichaam, artikel 15 lid 1, onderdeel c WBR

16-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een openbare universiteit in Nederland heeft van de gemeente percelen grond verkregen. In de akte heeft de verkrijger (de universiteit) een beroep gedaan op de vrijstelling overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15, lid 1,…

KG:052:2022:10 Stichting Particulier Fonds, top van een concern, interne reorganisatie vrijstelling overdrachtsbelasting

09-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X heeft het voornemen een aantal onroerende zaken over te dragen aan een nieuw op te richten vennootschap waarvan hij direct of indirect de aandelen houdt. Ten einde mogelijke dubbele heffing van overdrachtsbelasting te…

KG:052:2023:1  Samenloopvrijstelling en artikel 37d Wet op de omzetbelasting 1968

26-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A draagt diverse ‘nieuwe’ woonappartementen over aan B. De appartementen zijn op dat moment  al langer dan zes maanden btw-vrijgesteld verhuurd, maar de levering vindt wel plaats binnen de tweejaarstermijn van art. 11, eerste…

KG:052:2022:11 Reikwijdte artikel 15, lid 1, onderdeel b van de Wet op belastingen van rechtsverkeer bij doorkijken

26-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vader bezit 40% van de aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon (hierna OZR) met materiële onderneming, de andere aandelen  zijn verspreid over een aantal andere (niet met vader of zijn kinderen gelieerde) personen. Vader schenkt zijn…

KG:052:2022:12 Verkrijging van certificaten van aandelen en artikel 15, lid 1, onderdeel b van de Wet op belastingen van rechtsverkeer

26-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een kind verkrijgt van zijn of haar ouder certificaten van aandelen in een besloten vennootschap (hierna BV) die is aan te merken als Onroerende Zaak Rechtspersoon (hierna OZR), welke BV een materiële onderneming drijft.…

KG:052:2022:9 Birdnesting en overdrachtsbelasting

19-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Is het verlaagde tarief van artikel 14, lid 2, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna: WBR) van toepassing op de verkrijging van het appartement wanneer de kinderen in de oorspronkelijke woning…

KG:052:2022:3 Coöperatie en een in aandelen verdeeld kapitaal?

21-11-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een vastgoedbeleggingscoöperatie, waarin door de oprichters gelden zijn ingebracht, heeft als doel: Daarnaast geldt ten aanzien van de overdracht van een lidmaatschap of ledenbelang, de jaarwinst en het liquidatiesaldo het volgende: Vragen Antwoorden Beschouwing…

KG:052:2022:8 Overdrachtsbelasting en de regeling provinciale aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden (Rpav-1) of de maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden tranche 2 (MGA-2)

17-11-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De regeling provinciale aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden (hierna Rpav-1) is de regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 december 2021. Dit is de verruimde voortzetting van de op…

KG:052:2022:6 Verkrijging lidmaatschapsrecht koopstudio

17-11-2022 -
Standpunt
 - 

Vraag Is de verkrijging van een recht van lidmaatschap van een vereniging belast met overdrachtsbelasting op de voet van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Belastingen van Rechtsverkeer (WBR), indien het lidmaatschap…

KG:052:2022:7 Samenloopvrijstelling en verkrijging aandelen OZR

17-11-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Is de samenloopvrijstelling van art. 15, eerste lid, onderdeel a, WBR in de beschreven situatie van toepassing? Antwoord Nee. De samenloopvrijstelling is niet van toepassing, omdat sprake is van een gebruikt bedrijfsmiddel en…

KG:052:2022:2 Zonnepanelen en artikel 4 WBR

17-11-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Besloten Vennootschap (BV) verhuurt zonnepanelen aan particulieren en bedrijven voor de duur van in beginsel 15 jaar. De panelen worden bevestigd op of aan het pand van de huurder (dak, gevel). De BV…

KG:052:2022:1 Taakoverdracht en passieve schuldnovatie

17-11-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Woningcorporatie (hierna: WOCO) A is voornemens om activa en passiva (waaronder onroerende zaken) in het kader van een taakoverdracht over te dragen aan WOCO B. De over te dragen activa (onroerende zaken) hebben een…