Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

22 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM), Belasting zware motorrijtuigen (BZM), Motorrijtuigenbelasting (MRB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:013:2024:4 Kan er een naheffingsaanslag worden opgelegd bij het overtreden van de handelaarsregeling, terwijl het onderliggende motorrijtuig is vrijgesteld van belasting of het tarief aan belasting nihil is?

14-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Uitgangspunt is dat voor ieder motorrijtuig door de houder motorrijtuigenbelasting wordt betaald. Er is een fiscale faciliteit (handelaarsregeling) voor motorrijtuigen, die in een bedrijfsvoorraad staan (of bij een herstelbedrijf zijn voor het verrichten van…

KG:013:2024:3 Kan bij weggebruik van een geschorst motorrijtuig, waarvoor een vrijstelling of de OVR geldt, een naheffingsaanslag MRB worden opgelegd?

14-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vragen Antwoorden Beschouwing Voor een motorrijtuig kan een schorsing worden aangevraagd (als bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 6, van de Wegenverkeerswet 1994). Tijdens de schorsing mag het motorrijtuig geen gebruik maken van de openbare…

KG:013:2024:2 Heeft een motorrijtuig met een lepelsysteem een laadfunctie en kan het daarmee een zwaar motorrijtuig voor de Wet BZM zijn?

09-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Motorrijtuigen die worden gebruikt voor het ‘slepen’ of ‘bergen’ (bergingsvoertuigen) van personenauto’s, bestelauto’s, autobussen of zware motorrijtuigen, maken voor het uitvoeren van hun werkzaamheden regelmatig gebruik van de autosnelweg. Bepaalde bergingsvoertuigen hebben een ‘lepelsysteem’…

KG:013:2024:1 Is een lesvrachtauto ‘bestemd of wordt deze gebruikt’ voor goederenvervoer over de weg?

20-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het besluit Toepassing Wet Belasting zware motorrijtuigen (regeling vervallen per: 1-10-2023) waren lesvrachtauto’s - mits de lesbestemming bleek uit de dubbele bediening en er feitelijk geen goederen mee worden vervoerd anders dan als…

KG:013:2023:11 Oldtimervrijstelling MRB voor vrachtauto’s en autobussen

23-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De houder van een vrachtauto of autobus maakt gebruik van het overgangsrecht oudere motorrijtuigen (hierna: OVR) van artikel 84a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (hierna: Wet MRB 1994). De houder heeft verklaard…

KG:013:2023:10 Discriminatie in de BPM bij gebruik van de afschrijvingstabel per 1 juli 2023?

20-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende doet na inwerkingtreding van de nieuwe afschrijvingstabel van artikel 8 Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (hierna: UR BPM 1992) per 1 juli 2023 aangifte voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen…

KG:013:2023:9 Inrichtingseisen bestelauto en opgeplakte zijruiten

20-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Per 1 januari 2002 mag de laadruimte van een kleine bestelauto of een bestelauto met een dubbele cabine voorzien zijn van één zijruit aan de rechterzijde van de laadruimte. Indien de laadruimte van fabriekswege…

KG:013:2023:8 Gebruik taxatierapport bij herstelde schade

27-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende dient een aangifte voor de Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (hierna BPM) in voor een gebruikt voertuig. Bij de aangifte maakt hij gebruik van een taxatierapport ter bepaling van de hoogte van de…

KG:013:2023:7 Waardevermindering bij schadeverleden

22-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige doet aangifte voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (hierna: BPM) met een taxatierapport voor een motorrijtuig met een schadeverleden, waarbij er een extra waardevermindering wordt geclaimd voor het schadeverleden. Het motorrijtuig is…

KG:013:2023:6 Kwalificeert de botsabsorber als zwaar motorrijtuig?

13-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een botsabsorber is een motorrijtuig dat bescherming biedt tijdens het uitzetten van wegafzettingen en tijdens het toepassen van een (rijdende) wegafzetting. Tot 1 juli 2019 werd de botsabsorber niet als zwaar motorrijtuig aangemerkt voor…

KG:013:2023:5 Toepassing schuifjes EurotaxGlass’s bij wijzigen afschrijvingsmethode

26-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft aangifte belasting op personenauto’s en motorrijwielen (hierna: BPM) gedaan en voor het bepalen van de afschrijving gebruik gemaakt van de methode taxatie, omdat er volgens hem sprake is van meer dan normale…

KG:013:2023:4 Twee waardeverminderingspercentages in het taxatierapport

11-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Artikel 3.5 van de bijlage bij de Uitvoeringsregeling van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (hierna: UR BPM 1992) bepaalt per1 januari 2023 dat de waardevermindering als gevolg van schade…

KG:013:2023:3 Vijfjaarstermijn bij verzoek ambtshalve teruggave BPM

13-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende vraagt in februari 2023 ambtshalve teruggave voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (hierna: BPM) in verband met ‘extra leeftijdskorting’. In zijn verzoek gaat het om voertuigen waarvoor in het (kalender)jaar 2017 aangifte…

KG:013:2023:2 Reikwijdte van het begrip “motorvoertuig als zodanig”

14-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Op 20 mei 2022 heeft de Hoge Raad een arrest (ECLI:NL:HR:2022:640) gewezen over de toegang tot het gebruiken van de taxatiemethode voor het bepalen van de afschrijving van een motorvoertuig op grond van artikel…

KG:013:2023:1 Historische nieuwprijs bij het bepalen van de afschrijving

14-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Bij de import van motorvoertuigen kan de verschuldigde belasting op personenauto’s en motorrijwielen (hierna BPM) worden vastgesteld op basis van een koerslijst, dan wel een taxatierapport waarbij een koerslijst als uitgangspunt is genomen voor…

KG:013:2022:5 Toepassing artikel 6.5 Kaderbesluit BPM 2021

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In onderdeel 6.5 van het Kaderbesluit BPM[voetnoot 1] zoals dit gold tot 1 januari 2022 was een goedkeuring opgenomen voor de situatie waarin het ging om de vaststelling van de vermindering voor motorijtuigen met…

KG:013:2022:7 Teruggaaf ex artikel 15 Wet BPM 1992 voor gebruikte voertuigen

06-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Artikel 15 Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (hierna Wet BPM 1992) kent onder voorwaarden een teruggaaf van BPM voor bijzondere voertuigen (politie, brandweer etc.). In artikel 5 Uitvoeringsbesluit BPM 1992…

KG:013:2022:6 Toepassing koerslijst EurotaxGlass’s en de daarin opgenomen schuifjes ‘marktsituatie handelaar’ en ‘marktsituatie’

06-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De koerslijst EurotaxGlass’s biedt vanaf 4 oktober 2021 niet langer de mogelijkheid bij het bepalen van de handelsinkoopwaarde van een in Nederland geregistreerd gebruikt motorvoertuig rekening te houden met de ‘Marktsituatie handelaar’ en ‘Marktsituatie’.…

KG:013:2022:4 Een afwijkend boekjaar kwartaal in relatie tot de artikel 8 - vergunning in de BPM

06-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Sinds 1 juli 2022 is het mogelijk om een artikel 8 vergunning voor de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (hierna: Wet BPM 1992) aan te vragen met als tijdvak een…

KG:013:2022:3 Dubbele heffing bij herimport van een eerder geëxporteerd motorrijtuig?

06-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X heeft op enig moment de tenaamstelling van een op zijn naam gesteld motorrijtuig in het kentekenregister laten vervallen, omdat hij het motorrijtuig buiten Nederland heeft gebracht en het motorrijtuig overeenkomstig Richtlijn 1999/37/EG van…

KG:013:2022:2 Aangepaste bestelauto voor gehandicapten

06-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belanghebbende vraagt voor zijn bestelauto het gehandicaptentarief op grond van artikel 24a Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (hierna Wet MRB 1994) en/of een teruggaaf op grond van artikel 15a Wet op de belasting…

KG:013:2022:1 Wie is rechthebbende bij extra leeftijdskorting?

06-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De beantwoording van deze vraag ziet op de toepassing van de ‘oude tekst’ van artikel 5 en 7 Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (hierna Wet BPM 1992) zoals deze luidden…