Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

38 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Internationaal Belastingrecht (IBR)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:041:2023:1 Aftopping 30%-regeling en elders belast inkomen

13-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werknemer maakt gebruik van de 30%-regeling. Het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking én de vergoeding bedragen samen € 400.000. Van dit loon én de vergoeding komt 25% ter heffing toe aan een ander land…

KG:041:2022:3 Verdrag NL – ZWI, art. 18, eerste lid, berekening max 15% bronheffing

28-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inwoner van Zwitserland geniet in 2021 uit Nederland een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 300.000. Dit belastbaar inkomen bestaat uit loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van € 130.000 en periodieke pensioeninkomsten van € 170.000.…

KG:041:2022:2 Verdrag NL – BE, art. 20, tweede lid, Leraar wisselt van baan

28-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A, inwoner van België, werkt drie jaar als lid van het onderwijzend personeel (leraar) bij een Nederlandse onderwijsinstelling. Direct na de beëindiging van deze dienstbetrekking gaat hij als lid van het onderwijzend personeel werken…

KG:041:2022:1 Werknemer op Nederlandse veerboot

28-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A, woont in België en werkt 6 maanden per jaar in een dienstbetrekking voor een Nederlandse particuliere werkgever. A vaart met een veerboot, geëxploiteerd door de Nederlandse werkgever, over de grensmaas tussen België en…

KG:040:2022:9 Locatie voor verhuur vervoermiddelen vaste inrichting

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Samenvatting De Kennisgroep IBR vpb & winst heeft de vraag beantwoord of stallingslocaties in combinatie met het ter beschikking stellen van vervoermiddelen door een buitenlandse onderneming, een vaste inrichting in Nederland vormen. Aanleiding Een buitenlandse…

KG:040:2022:8 Afdrachtvermindering en in strijd met belastingverdrag geheven bronheffing

22-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In artikel 11a van de Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna: Wet DB) is de afdrachtvermindering voor fiscale beleggingsinstellingen opgenomen. Artikel 11a, tweede lid, Wet DB stelt hierbij voor buitenlandse bronheffing onder meer als…

KG:040:2022:5 Toepassing Interest- en royaltyrichtlijn, fiscale eenheid en de vestigingsplaatsfictie

16-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een naar Nederlands recht opgerichte, in 2016 naar België verplaatste en in een BVBA omgezette, vennootschap (hierna: BV/BVBA) ontvangt rente van een in Nederland gevestigde kleindochtervennootschap (hierna: KD). Alle aandelen in KD worden gehouden…

KG:040:2022:7 Uitkering van dividend door naar Malta verplaatste BV aan in Nederland woonachtige aandeelhouder.

09-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een naar Nederlands recht opgerichte, op Malta gevestigde, vennootschap keert dividend uit aan haar aandeelhouder. Deze aandeelhouder/natuurlijk persoon is op grond van artikel 4 Algemene wet inzake rijksbelastingen én voor de toepassing van de…

KG:040:2022:6 Onjuiste vertaling “pension scheme” in Verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk

09-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In artikel III, onderdeel b, van het protocol behorende bij de Overeenkomst Nederland-Verenigd Koninkrijk 2008 (hierna: het protocol) wordt verwezen naar “pensioenfondsen”. Zie de volgende zinsnede:  “(…) b. wat het Verenigd Koninkrijk betreft, pensioenfondsen…

KG:040:2022:4 Ineens afgeschreven voortbrengingskosten en de tweede limiet

02-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in Nederland belastingplichtig lichaam heeft de voortbrengingskosten van immateriële activa ineens afgeschreven conform artikel 8, eerste lid, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb) jo. artikel 3.30, derde lid, Wet inkomstenbelasting 2001…

KG:040:2022:3 Bronbelasting op rente Verdrag Nederland-Roemenië

02-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in Nederland gevestigde vennootschap ontvangt rente van een in Roemenië gevestigde vennootschap. Roemenië heft over deze rente 3% bronbelasting. De Nederlandse vennootschap wil deze bronbelasting verrekenen met de door haar te betalen vennootschapsbelasting.…

KG:040:2022:2 Geen bronstaatvrijstelling voor dividend betaald door FBI aan Zwitsers pensioenfonds

02-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in Nederland gevestigde fiscale beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: FBI) keert dividend uit aan een in Zwitserland gevestigd pensioenfonds en verzoekt om vrijstelling…

KG:040:2022:1 Niet-aftrekbare rentelasten en de tweede limiet

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in Nederland gevestigde vennootschap ontvangt inkomsten uit Duitsland waarop Duitse bronbelasting is ingehouden. Met die inkomsten houden rentelasten verband die op grond van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna:…