Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

20 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Invorderingswet (INV)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:207:2024:5 Betekening van de uniforme titel en artikel 4:122 Awb

10-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Op 5 november 2021 wees de Hoge Raad een arrest (ECLI:NL:HR:2021:1510) over de wijze waarop de betekeningskosten van een dwangbevel in rekening kunnen worden gebracht. Artikel 4:122, eerste lid, aanhef en letter d, van…

KG:207:2024:4 Bekendmaking belastingaanslag ten name van vof die is opgehouden te bestaan

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In zijn arrest van 18 augustus 2023, ECLI:NL:HR:2023:1097, oordeelt de Hoge Raad dat bekendmaking van een belastingaanslag ten name van een vof die niet meer bestaat tot 1 januari 2019 niet mogelijk was. Per…

KG:207:2024:3 Verlenging van de verjaring door uitstel verleend aan de aansprakelijk gestelde

27-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 28 november 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2936, beschikkingen aansprakelijkstelling vernietigd, omdat volgens het hof het recht op dwanginvordering van de onderliggende belastingschuld is verjaard. Het recht op dwanginvordering van de aansprakelijkheidsschuld eindigt…

KG:207:2024:2 Conserverende aanslag inkomstenbelasting bij pensioenaanspraken

08-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Betrokkene is binnen de EU geëmigreerd, waarna de inspecteur een conserverende aanslag heeft opgelegd. Een deel van de conserverende aanslag ziet op een oudedagsvoorziening dga, ondergebracht in een eigen bv. De oudedagsvoorziening is volgens…

KG:207:2024:1 Gevolgen voor belastingschuld van ruisende terugkeer

08-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In KG:207:2022:3 heeft de Kennisgroep invordering en civiel recht een standpunt ingenomen over wat de gevolgen zijn als een ondernemer zijn IB-onderneming met belastingschulden inbrengt in een bv. De kennisgroep beschrijft dat de ontvanger…

KG:207:2023:7 Betalingsregeling voor het op grond van het kwijtscheldingsbeleid te betalen bedrag

30-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De ontvanger kan in bepaalde gevallen kwijtschelding aan een particuliere belastingschuldige verlenen onder de voorwaarde dat een deel van de belastingschuld wordt betaald. Het te betalen deel van de belastingschuld is gebaseerd op de…

KG:207:2023:6 Problematische schuldensituatie en kwijtschelding

30-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In haar uitspraak van 31 juli 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:3232, wees de Rechtbank Overijssel een verzoek om een dwangakkoord af. De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake is van een problematische schuldensituatie. De schuldenaar…

KG:207:2023:5 Vergoeding wettelijke rente over ambtshalve teruggaaf invorderingsrente of vervolgingskosten

23-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Als een al (deels) betaalde belastingaanslag wordt verminderd, dan betaalt de ontvanger evenredig te veel betaalde invorderingsrente en vervolgingskosten terug. De ontvanger doet dit ambtshalve. De Hoge Raad heeft op 18 augustus 2023, ECLI:NL:HR:2023:1121,…

KG:207:2023:4 Verrekening verjaarde materiële omzetbelasting met faillissementsschuld

22-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De curator in het faillissement van een natuurlijk persoon verzoekt om een teruggaaf omzetbelasting over zijn salaris dat hij bij de boedel in rekening heeft gebracht. De inspecteur heeft het standpunt ingenomen dat een…

KG:207:2023:3 Vraagstukken inzake de Irimierente van art. 28c Iw 1990

20-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Op 18 april 2013 is het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU) inzake Mariana Irimie, ECLI:EU:C:2013:250 (hierna: Irimie-arrest) gewezen. In deze zaak stond vast dat van de…

KG:207:2023:2 Gevolgen van vermogen met BEM-clausule voor uitstel en kwijtschelding

18-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Minderjarigen kunnen een erfenis, schenking of bijvoorbeeld een schadevergoeding krijgen. Om dit vermogen te beschermen, kan het geld op een bankrekening met BEM-clausule worden gezet.[Voetnoot1] Een bankrekening met een BEM-clausule is een geblokkeerde bankrekening.…

KG:207:2023:1 Rechten ontlenen aan de verklaring betalingsgedrag

18-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch boog zich op 31 december 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:4126, over een dossier waarin de inlenersaansprakelijkheid van artikel 34 van de Invorderingswet 1990 (hierna: Iw 1990) centraal stond. Het hof overwoog onder andere dat…

KG:207:2022:2 Overlap bij berekeningsperiode vergoeding van invorderingsrente

28-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Uit de letterlijke tekst van de artikelen 28a, 28b en 28c van de Invorderingswet 1990 (hierna: Iw 1990) volgt dat de ontvanger in bepaalde gevallen dubbel invorderingsrente vergoedt aan de belastingschuldige. Aan de Kennisgroep…

KG:207:2022:8 Beschermingsbewindvoerder en artikel 48 Wck

09-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Verzoeken voor een minnelijke schuldsanering voor particulieren (hierna: Msnp) moeten op grond van artikel 73.5.1 onder b van de Leidraad Invordering 2008 (hierna: LI 2008) gedaan worden door een gemeente of NVVK-lid, of, op…

KG:207:2022:7 Art. 2:23c BW en verjaring belastingschuld

09-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Het faillissement van belastingschuldige X werd in 2005 uitgesproken en is in 2006 opgeheven wegens de toestand van de boedel. Daardoor is X in 2006 opgehouden te bestaan, nu geen bekende baten meer aanwezig…

KG:207:2022:5 Betalingsvordering en invorderingsrente

09-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Op grond van artikel 19, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 (hierna: Iw 1990) doet de ontvanger betalingsvorderingen onder de betaaldienstverlener. Uit de verklaring die de betaaldienstverlener naar aanleiding van de vordering doet, kan blijken…

KG:207:2022:4 Is de ambtshalve vermindering van invorderingsrente voor bezwaar vatbaar?

09-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Op grond van artikel 30, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 (hierna: Iw 1990) stelt de ontvanger de invorderingsrente vast bij voor bezwaar vatbare beschikking. Het komt voor dat de belastingschuldige de door de…

KG:207:2022:3 Wat zijn de gevolgen voor uitstel van betaling als de ondernemer zijn onderneming inbrengt in een BV?

09-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een IB-ondernemer (eenmanszaak, vof of maatschap) kan besluiten zijn onderneming in te brengen in een BV of NV.  In veel gevallen is er sprake van een activa-passivatransactie. De ondernemer brengt zijn bezittingen en schulden…

KG:207:2022:6 Verifieerbaarheid na datum faillissement opgelegde boete

26-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De ontvanger is in discussie met een curator over de kwalificatie van een boete die is opgelegd ná de faillissementsdatum, maar waarbij het beboetbaar feit heeft plaatsgevonden vóór de faillissementsdatum. Vraag Hoe moet een…

KG:207:2022:1 Beschikking betalingsregeling corona, invorderingsrente

22-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In verband met de coronacrisis hebben veel ondernemers een belastingschuld opgebouwd. Over de openstaande schuld is de ondernemer, vanaf het moment dat de betalingstermijn van de belastingaanslag is overschreden, invorderingsrente verschuldigd. In verband met…