Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

106 resultaten, gefilterd op

Belastingsoort: Loonbelasting (LB), Premieheffing (PH)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:041:2023:15 Artikel 32bb Wet LB 1964, Excessieve vertrekvergoeding bij een in het buitenland wonende werknemer

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A werkt in dienstbetrekking bij een in Nederland gevestigde inhoudingsplichtige. A woont in Duitsland en verricht zijn werkzaamheden voor 60% in Nederland en 40% in Duitsland. Hij ontvangt een vertrekvergoeding in de zin van…

KG:041:2023:14 Artikel 32bb Wet LB 1964, excessieve vertrekvergoeding en verdragstoepassing bij een in het buitenland wonende bestuurder

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een persoon die niet in Nederland woont, verricht werkzaamheden in de functie van bestuurder van een in Nederland gevestigd lichaam. Hij verricht zijn werkzaamheden deels in Nederland en deels in zijn woonland. Hij is…

KG:041:2023:13 Artikel 32bb Wet LB 1964, excessieve vertrekvergoeding bij een in het buitenland wonende bestuurder

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een persoon die niet in Nederland woont, verricht werkzaamheden in de functie van bestuurder van een in Nederland gevestigd lichaam. Hij verricht zijn werkzaamheden deels in Nederland en deels in zijn woonland. Hij ontvangt…

KG:041:2023:12 Vergoeding schoolgelden internationale school gevestigd buiten Nederland

21-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een extraterritoriale werknemer maakt kosten omdat zijn kinderen naar een internationale school gaan. De school is gevestigd buiten Nederland. De werkgever wil de kosten vergoeden. Vragen Antwoorden Beschouwing vraag 1 Indien een extraterritoriale werknemer…

KG:204:2023:20 belastingadvieskosten voor een bezwaar in de inkomstenbelasting

24-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever laat voor zijn in Nederland woonachtige leden van de Raad van Bestuur (hierna: boardleden) de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting verzorgen door een belastingadvieskantoor. De boardleden verrichten werkzaamheden in Nederland en in Duitsland. Tussen…

KG:204:2023:19 onderbroken loontijdvak

12-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In de Handreiking “Welke tijdvaktabel gebruikt u bij een onderbroken loontijdvak?” (hierna: de Handreiking) op Forum Salaris (update 28 april 2022) is het volgende voorbeeld opgenomen: “VoorbeeldWerknemers Piet en Frans gaan allebei met onbetaald…

KG:204:2023:18 Persoonlijk pensioenadvies

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioen (hierna: Wtp) per 1 juli 2023 zijn pensioenuitvoerders op grond van artikel 48a van de Pensioenwet[Voetnoot 1] (hierna: PW) verplicht deelnemers te begeleiden bij hun pensioenkeuzes.…

KG:204:2023:17 Eerder uitkeren stamrecht

26-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling vervallen. Voor stamrechten die uiterlijk 31 december 2013 zijn toegekend, blijft via het overgangsrecht van artikel 39f van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB…

KG:204:2023:16 Salderingsregeling bij opvolgende arbeidsovereenkomsten

26-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werknemer werkt op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023 bij een werkgever. Vanaf 1 juli 2023 gaat hij een nieuwe arbeidsovereenkomst aan met dezelfde werkgever voor…

KG:204:2023:15 Personeelslening thuisaccu of laadbox

25-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever verstrekt aan een werknemer met een elektrische auto een personeelslening voor de aanschaf van een thuisaccu en/of een laadpaal. De werknemer betaalt minder rente aan de werkgever voor deze lening dan bij…

KG:041:2023:6 Artikel 10ea UBLB en einde looptijd 30%-regeling

24-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een persoon is werknemer bij een inhoudingsplichtige en maakt gebruik van de 30%-regeling. De looptijd van de 30%-beschikking eindigt op 20 maart. De tewerkstelling van de werknemer loopt na 20 maart door. De loonbetaling…

KG:204:2023:14 overgang van onderneming en pseudo-eindheffing bij excessieve vertrekvergoedingen

24-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van een fusie gaan werknemers over van de overdragende werkgever (hierna: overdrager) naar de verkrijgende werkgever (hierna: verkrijger). De fusie is aan te merken als een overgang van onderneming in de…

KG:204:2023:13 Arbovrijstelling bij persoonsbeveiliging werknemer

22-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever huurt via een externe beveiligingsorganisatie persoonsbeveiliging[voetnoot 1] in voor een bepaalde werknemer. De reden voor de persoonsbeveiliging zijn concrete en ernstige bedreigingen aan het adres van de werknemer. De werknemer fungeert als…

KG:041:2023:5 30%-regeling en elders belast loon

08-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in Nederland wonende werknemer maakt gebruik van de 30%-regeling. Het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking én de 30%-vergoeding bedragen samen € 200.000. Van dit loon komt 25% ter heffing toe aan een ander land…

KG:057:2023:3 Heffing Zvw bij een uitkering stamrecht

27-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964) afgeschaft. In artikel 39f Wet LB 1964…

KG:041:2023:4 Artikel 11, tweede lid van  Verordening (EG) nr. 883/2004

18-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende heeft de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie en woont ook in die staat. Hij werkt uitsluitend in Nederland voor zijn in Nederland gevestigde werkgever. Op grond van Verordening (EG) nr.…

KG:204:2023:12 Herrekening vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding

18-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In de paragrafen 23.1.2 en 22.1.12 van het Handboek Loonheffingen 2023 (hierna: het Handboek) is opgenomen wanneer herrekening van een vaste reiskosten- respectievelijk thuiswerkvergoeding op basis van een praktische methode aan de orde is.…

KG:204:2023:11 Overdracht tegenwaarde verlof

29-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Diverse cao’s bieden werknemers de mogelijkheid aanspraken op verlof mee te nemen naar een nieuwe werkgever zonder dat bij het einde van de dienstbetrekking een uitkering in geld volgt. De oude werkgever maakt daarbij…

KG:204:2023:10 Concernregeling

29-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een concern past de concernregeling van artikel 32, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) toe. Het concern bestaat uit circa 800 inhoudingsplichtigen. Vanwege de stijgende inflatie door de…

KG:204:2023:9 Waardering aandelen met vervreemdingsverbod

29-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in Nederland gevestigde vennootschap (hierna: de werkgever) kent aan werknemers in het kader van hun dienstbetrekking ter beurze genoteerde aandelen om niet toe met een vervreemdingsverbod van 2 jaar. De werkgever is verplicht…

KG:204:2023:8 Renseigneringsverplichting profileringsfonds

29-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een student die wetenschappelijk of hoger beroepsonderwijs volgt kan financiële ondersteuning aanvragen bij een profileringsfonds als hij door een bijzondere omstandigheid studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal oplopen. Het profileringsfonds is een door…

KG:057:2023:2 Werkgever mag helft WGA-component in vervangende premie Whk verhalen op loon uit Wsw-dienstbetrekking

22-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Werkgever heeft werknemers in dienst die loon ontvangen uit een dienstbetrekking op grond van artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: Wsw). Over dit loon is de werkgever de vervangende premie Werkhervattingskas verschuldigd.…

KG:041:2023:2 Aftopping 30%-regeling en uitgezonden werknemers

13-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inhoudingsplichtige zendt werknemers uit naar het buitenland. Deze werknemers voldoen aan de voorwaarden voor de 30%-regeling voor uitgezonden werknemers. Vraag Geldt de aftopping van de 30%-regeling ook voor uitgezonden werknemers? Antwoord Nee. Beschouwing…

KG:204:2023:6 Renseigneringsverplichting tbs-instelling

25-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De meeste patiënten van een tbs-instelling verrichten binnen de instelling werkzaamheden als onderdeel van hun behandeling, op therapeutische basis. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld houtbewerking, schilder- en schoonmaakwerkzaamheden en fietsonderhoud. Voor deze werkzaamheden krijgen…

KG:204:2023:7 Opladen auto van de zaak

02-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Aan een werknemer is een elektrische auto ter beschikking gesteld. De werknemer laadt de auto bij zijn woning op. Voor het jaar 2023 geldt een prijsplafond voor alle huishoudens en andere afnemers met een…