Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

98 resultaten, gefilterd op

Belastingsoort: Loonbelasting (LB), Premieheffing (PH)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:204:2023:16 Salderingsregeling bij opvolgende arbeidsovereenkomsten

26-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werknemer werkt op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023 bij een werkgever. Vanaf 1 juli 2023 gaat hij een nieuwe arbeidsovereenkomst aan met dezelfde werkgever voor…

KG:204:2023:15 Personeelslening thuisaccu of laadbox

25-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever verstrekt aan een werknemer met een elektrische auto een personeelslening voor de aanschaf van een thuisaccu en/of een laadpaal. De werknemer betaalt minder rente aan de werkgever voor deze lening dan bij…

KG:041:2023:6 Artikel 10ea UBLB en einde looptijd 30%-regeling

24-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een persoon is werknemer bij een inhoudingsplichtige en maakt gebruik van de 30%-regeling. De looptijd van de 30%-beschikking eindigt op 20 maart. De tewerkstelling van de werknemer loopt na 20 maart door. De loonbetaling…

KG:204:2023:14 overgang van onderneming en pseudo-eindheffing bij excessieve vertrekvergoedingen

24-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van een fusie gaan werknemers over van de overdragende werkgever (hierna: overdrager) naar de verkrijgende werkgever (hierna: verkrijger). De fusie is aan te merken als een overgang van onderneming in de…

KG:204:2023:13 Arbovrijstelling bij persoonsbeveiliging werknemer

22-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever huurt via een externe beveiligingsorganisatie persoonsbeveiliging[voetnoot 1] in voor een bepaalde werknemer. De reden voor de persoonsbeveiliging zijn concrete en ernstige bedreigingen aan het adres van de werknemer. De werknemer fungeert als…

KG:041:2023:5 30%-regeling en elders belast loon

08-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in Nederland wonende werknemer maakt gebruik van de 30%-regeling. Het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking én de 30%-vergoeding bedragen samen € 200.000. Van dit loon komt 25% ter heffing toe aan een ander land…

KG:057:2023:3 Heffing Zvw bij een uitkering stamrecht

27-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964) afgeschaft. In artikel 39f Wet LB 1964…

KG:041:2023:4 Artikel 11, tweede lid van  Verordening (EG) nr. 883/2004

18-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende heeft de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie en woont ook in die staat. Hij werkt uitsluitend in Nederland voor zijn in Nederland gevestigde werkgever. Op grond van Verordening (EG) nr.…

KG:204:2023:12 Herrekening vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding

18-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In de paragrafen 23.1.2 en 22.1.12 van het Handboek Loonheffingen 2023 (hierna: het Handboek) is opgenomen wanneer herrekening van een vaste reiskosten- respectievelijk thuiswerkvergoeding op basis van een praktische methode aan de orde is.…

KG:204:2023:11 Overdracht tegenwaarde verlof

29-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Diverse cao’s bieden werknemers de mogelijkheid aanspraken op verlof mee te nemen naar een nieuwe werkgever zonder dat bij het einde van de dienstbetrekking een uitkering in geld volgt. De oude werkgever maakt daarbij…

KG:204:2023:10 Concernregeling

29-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een concern past de concernregeling van artikel 32, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) toe. Het concern bestaat uit circa 800 inhoudingsplichtigen. Vanwege de stijgende inflatie door de…

KG:204:2023:9 Waardering aandelen met vervreemdingsverbod

29-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in Nederland gevestigde vennootschap (hierna: de werkgever) kent aan werknemers in het kader van hun dienstbetrekking ter beurze genoteerde aandelen om niet toe met een vervreemdingsverbod van 2 jaar. De werkgever is verplicht…

KG:204:2023:8 Renseigneringsverplichting profileringsfonds

29-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een student die wetenschappelijk of hoger beroepsonderwijs volgt kan financiële ondersteuning aanvragen bij een profileringsfonds als hij door een bijzondere omstandigheid studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal oplopen. Het profileringsfonds is een door…

KG:057:2023:2 Werkgever mag helft WGA-component in vervangende premie Whk verhalen op loon uit Wsw-dienstbetrekking

22-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Werkgever heeft werknemers in dienst die loon ontvangen uit een dienstbetrekking op grond van artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: Wsw). Over dit loon is de werkgever de vervangende premie Werkhervattingskas verschuldigd.…

KG:041:2023:2 Aftopping 30%-regeling en uitgezonden werknemers

13-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inhoudingsplichtige zendt werknemers uit naar het buitenland. Deze werknemers voldoen aan de voorwaarden voor de 30%-regeling voor uitgezonden werknemers. Vraag Geldt de aftopping van de 30%-regeling ook voor uitgezonden werknemers? Antwoord Nee. Beschouwing…

KG:204:2023:6 Renseigneringsverplichting tbs-instelling

25-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De meeste patiënten van een tbs-instelling verrichten binnen de instelling werkzaamheden als onderdeel van hun behandeling, op therapeutische basis. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld houtbewerking, schilder- en schoonmaakwerkzaamheden en fietsonderhoud. Voor deze werkzaamheden krijgen…

KG:204:2023:7 Opladen auto van de zaak

02-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Aan een werknemer is een elektrische auto ter beschikking gesteld. De werknemer laadt de auto bij zijn woning op. Voor het jaar 2023 geldt een prijsplafond voor alle huishoudens en andere afnemers met een…

[INGETROKKEN] KG:204:2023:3 Overlijdensuitkering en moment beëindiging dienstbetrekking

18-04-2023 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Ingetrokken Dit standpunt is op 19 december 2023 ingetrokken. Dit standpunt is vervangen door standpunt KG:204:2023:23. Aanleiding Op grond van een cao betaalt een werkgever in verband met het overlijden van een werknemer een overlijdensuitkering…

KG:204:2023:2 Premie sociaal fonds inhouden op brutoloon

18-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De cao Retail Non-Food kent een looptijd van 1 juli 2018 tot 1 januari 2021. Onderdeel van deze cao zijn de arbeidsvoorwaardelijke afspraken die zijn gemaakt inzake het sociaal fonds. In artikel 7 van…

KG:204:2023: 5 Renseigneringsverplichting leerlingenvervoer

18-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Gemeenten zijn onder voorwaarden verplicht vervoerskosten van en naar school te vergoeden aan ouders van in hun gemeente verblijvende leerlingen. De ouders organiseren het brengen en halen van hun kind dan zelf (bijvoorbeeld door…

KG:057:2023:1 Rechtsvormwijziging en 30%-herziening

13-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In een kalenderjaar kan een onderneming zijn rechtsvorm wijzigen, van bijvoorbeeld een eenmanszaak naar een besloten vennootschap. Vraag Hoe wordt de herziening van de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (premie AWf) op grond van artikel 2.3,…

KG:204:2023:4 Toekennen extra IKB-verlofuren

06-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In de cao Provinciale sector 2022-2023 is in paragraaf 4.5 een individueel keuzebudget (hierna: IKB) opgenomen. De werknemer kan het opgebouwde IKB inzetten voor (onder andere) het kopen van IKB-verlof. De werknemer kan maximaal…

KG:204:2022:34 Vragen en antwoorden over de arbovrijstelling anno 2022

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

1      Algemene beschouwing arbovrijstelling 2022 1.1     Algemene voorwaarden arbovrijstelling De arbovrijstelling is van toepassing voor zover een voorziening direct samenhangt met verplichtingen van de werkgever op grond van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet…

KG:204:2022:46 Premie WGA-hiaatverzekering inhouden op brutoloon

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De cao Grafimedia 2020-2022 verplicht een werkgever om zijn werknemers een WGA-hiaatverzekering aan te bieden (zie artikel 5.4 van de cao). Deze verzekering geeft werknemers, onder voorwaarden, recht op een aanvulling op een WGA-uitkering.…

KG:204:2022:42 Uitbetaling restant IKB over de jaargrens bij beëindiging dienstbetrekking

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In een cao is vastgelegd dat de werkgever bij de beëindiging van de dienstbetrekking met de werknemer, het nog beschikbare IKB (Individueel Keuze Budget) uitbetaalt in de maand volgend op de laatste salarisbetaling. Vraag…