Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

62 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Erfbelasting (SW), Schenkbelasting (SW)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:003:2024:11 Beoordelingskader preferente aandelen

22-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Kennisgroep aanmerkelijk belang en de Kennisgroep successiewet hebben de vraag gekregen welke uitleg wordt gebruikt bij de beoordeling of een aandeel een preferent aandeel is, zoals bedoeld in de doorschuifregeling aanmerkelijk belang in…

KG:063:2024:9 Gift, bevoordeling bij verstrekken onzakelijke lening aan een bv

10-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is enig aandeelhouder van X BV. Y is het kind van X en houdt alle aandelen in Y BV. X BV verstrekt een niet-direct opeisbare geldlening van 5 miljoen aan Y BV, tegen…

KG:063:2024:8 BOR, omzetting preferente aandelen, tijdstip toekennen gewone aandelen

23-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X bezit al jaren alle aandelen in X BV, die een onderneming drijft. De helft van de aandelen worden omgezet in preferente aandelen en enkele dagen later worden de resterende gewone aandelen in X…

KG:063:2024:7 Waardering vordering uit finaal verrekenbeding

15-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A en B zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden, daarbij ze elke vorm van een huwelijksgoederengemeenschap hebben uitgesloten. In hun huwelijkse voorwaarden zijn ze een wederkerig verplicht finaal verrekenbeding overeengekomen inhoudende dat als één van…

KG:063:2024:6 Waardering en verkoopkosten

08-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A erft kunstvoorwerpen. Deze voorwerpen worden kort na de verkrijging via een veiling verkocht. De koopprijs ter veiling is 100. De door de erfgenamen gemaakte en door hen gedragen veilingkosten bedragen 5.  Vraag Wordt…

KG:063:2024:5 Onderhandse renteafspraak, schenking ter zake des doods?

03-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A overlijdt zonder een testament te hebben gemaakt. Als erfgenamen laat hij na zijn echtgenoot B en hun twee kinderen P en Q. De wettelijke verdeling is van toepassing. Een half jaar na het…

KG:063:2024:4 BOR, afname belang in de voorzettingsperiode door uitgifte van aandelen

03-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV drijft met haar gehele vermogen een onderneming. Het aandelenkapitaal van X BV bestaat uit 100 aandelen met elk een nominale waarde van 1. A heeft deze aandelen krachtens schenking verkregen met toepassing…

KG:063:2024:3 Erfbelasting, uitkeringen door werkgever na het overlijden van een werknemer

03-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A en B wonen al 10 jaar samen en hebben een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgverplichting gesloten. A komt te overlijden. De werkgever van A keert € 9.000, zijnde drie maandsalarissen, uit aan B.…

KG:063:2024:2 Partnerbegrip, notarieel samenwoners in meerrelatie

26-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De drie meerderjarige broers A, B en C wonen al meer dan vijf jaar samen. A en B hadden in januari van jaar 1 een notarieel samenlevingscontract gesloten en zijn sindsdien elkaars partner voor…

KG:063:2024:1 Tarief en vrijstelling, verkrijging door een kind van de partner van diens ouder

24-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A en B zijn zussen. B heeft één kind: C. A is dus de tante van C. A en C zijn bloedverwanten in de derde graad. A en B wonen samen en voldoen aan…

KG:212:2024:2 Objectieve onderneming, één of meer ondernemingen, voortzettingsvereiste en bezitsvereiste in de bedrijfsopvolgingsregeling

22-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De activiteiten van X BV omvatten het inkopen en verkopen van bepaalde producten en laat zich onderscheiden in detailhandel en groothandel. De beide onderdelen verschillen onder andere door: In 2016 is erflater overleden waardoor…

KG:063:2023:41 BOR, bezit gewone aandelen bij verkrijging preferente aandelen

05-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A is enig aandeelhouder van X BV, die al 30 jaar dezelfde onderneming drijft. A wil een gedeelte van zijn onderneming gefaseerd overdragen aan B. In jaar 1 zet A zijn aandelen in X…

KG:063:2023:40 BOR en verwerping, heffing artikel 30 SW 1956

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een erflater heeft in zijn testament bepaald dat zijn kind (enig) erfgenaam is. Het kind verwerpt de nalatenschap. Tot de nalatenschap behoort een onderneming en het verwerpende kind had een geslaagd beroep op de…

KG:063:2023:39 Werking van artikel 7 SW 1956, verrekening van opgeofferde bedragen, belasting en rente.

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Op 1 januari jaar 1 is door A een woning aan diens kind B verkocht en geleverd, onder voorbehoud van het recht van gebruik en bewoning. De waarde van de woning bedroeg toen €…

KG:063:2023:38 Verrekening schenkbelasting artikel 7 SW 1956 bij schenking-vrij-van-recht

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A schenkt vrij-van-recht in het jaar 2010 aan B (afstammeling in de rechte lijn) de bloot eigendom van een boomgaard en behoudt zelf het vruchtgebruik. De blooteigendomswaarde van de boomgaard is € 100.000. Vanwege…

KG:063:2023:37 Premiesplitsingsbesluit, verzekeringsnemer, collectieve verzekering

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In de praktijk bestaat onduidelijkheid over enkele vragen betreffende het premiesplitsingsbesluit (besluit Erfbelasting. Fictieve verkrijging. Levensverzekering en derdenbeding. Premiesplitsing, 14 december 2010, Stcrt 2010, 20508). Deze vragen zien op de volgende casus: X verzoekt…

KG:063:2023:36 BOR, bezitseis op uitbreidingen, arresten HR 29 mei 2020

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Hoge Raad heeft op 29 mei 2020 twee arresten gewezen. HR 29 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:867 gaat over de aankoop van een onderneming door een concern. Hierbij werden de activa en passiva van een…

KG:063:2023:35 Toepassing artikel 13a SW 1956 bij koude uitsluiting en finaal verrekenbeding

28-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Het echtpaar A - B is getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, waarin het ontstaan van een huwelijksgoederengemeenschap wordt uitgesloten (zogenoemde koude uitsluiting). In die voorwaarden is een wederkerig verplicht finaal verrekenbeding opgenomen waardoor -als het…

KG:063:2023:34 Premiesplitsingsbesluit en digitale vastleggingen

26-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een verzekeraar heeft vragen over vastleggingen in het kader van het premiesplitsingsbesluit (besluit van 14 december 2010 (Stcrt. 2010, 20508)) in het digitale tijdperk. Vragen Antwoorden Beschouwing vraag 1 Uit het premiesplitsingsbesluit blijkt dat…

KG:063:2023:33 Fictie artikel 15 SW 1956, lening opeisbaar met een wachttermijn

22-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ouder leent renteloos geld uit aan zijn kind. De ouder kan de lening te allen tijde opeisen. Ze zijn daarnaast overeengekomen dat als de ouder de lening opeist, het kind nog acht maanden…

KG:063:2023:32 Waardering, overbedelingsschuld tweede overlijden die ziet op een woning

08-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A overlijdt zonder een testament te hebben gemaakt. Hij laat na zijn echtgenoot (B) en twee kinderen, zodat de wettelijke verdeling van toepassing is. De nalatenschap van A bevat onder meer een woning welke…

KG:063:2023:31 Waardering woning met te hoge WOZ-beschikking

08-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Tot de nalatenschap van erflater behoort een woning. De erfgenamen zijn van mening dat de WOZ-waarde voor het overlijdensjaar te hoog is vastgesteld, en komen -buiten de bezwaartermijn- bij de betreffende gemeente in bezwaar…

KG:063:2023:30 Schuldigerkenning bij onderhandse akte, opeisbaar bij opname verzorgingshuis 

08-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A schenkt bij onderhandse akte een vordering op zichzelf aan kind B (schuldigerkenning uit vrijgevigheid). De hoofdsom is (uiterlijk) opeisbaar bij het overlijden van A, maar ook als A wordt opgenomen in een verzorgingshuis.…

KG:063:2023:29 BOR en verwerping: toepassing artikel 30 SW 1956

27-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een erflater is weduwnaar en heeft drie kinderen. Hij heeft in zijn testament bepaald dat zijn drie kinderen (enig) erfgenaam zijn en hij heeft aan twee van de drie zijn IB-onderneming tegen inbreng van…

KG:063:2023:28 Tweetrapsmaking en de dertig-dagenbepaling van artikel 53, vierde lid, SW

25-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X heeft in zijn testament een tweetrapsmaking opgenomen. Daarmee is X de insteller van deze tweetrapsmaking. X heeft Y benoemd tot erfgenaam onder de ontbindende voorwaarde van het overlijden van Y. Daarmee is Y…