Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

52 resultaten, gefilterd op

Belastingsoort: Erfbelasting (SW), Schenkbelasting (SW)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:212:2024:2 Objectieve onderneming, één of meer ondernemingen, voortzettingsvereiste en bezitsvereiste in de bedrijfsopvolgingsregeling

22-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De activiteiten van X BV omvatten het inkopen en verkopen van bepaalde producten en laat zich onderscheiden in detailhandel en groothandel. De beide onderdelen verschillen onder andere door: In 2016 is erflater overleden waardoor…

KG:063:2023:41 BOR, bezit gewone aandelen bij verkrijging preferente aandelen

05-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A is enig aandeelhouder van X BV, die al 30 jaar dezelfde onderneming drijft. A wil een gedeelte van zijn onderneming gefaseerd overdragen aan B. In jaar 1 zet A zijn aandelen in X…

KG:063:2023:40 BOR en verwerping, heffing artikel 30 SW 1956

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een erflater heeft in zijn testament bepaald dat zijn kind (enig) erfgenaam is. Het kind verwerpt de nalatenschap. Tot de nalatenschap behoort een onderneming en het verwerpende kind had een geslaagd beroep op de…

KG:063:2023:39 Werking van artikel 7 SW 1956, verrekening van opgeofferde bedragen, belasting en rente.

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Op 1 januari jaar 1 is door A een woning aan diens kind B verkocht en geleverd, onder voorbehoud van het recht van gebruik en bewoning. De waarde van de woning bedroeg toen €…

KG:063:2023:38 Verrekening schenkbelasting artikel 7 SW 1956 bij schenking-vrij-van-recht

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A schenkt vrij-van-recht in het jaar 2010 aan B (afstammeling in de rechte lijn) de bloot eigendom van een boomgaard en behoudt zelf het vruchtgebruik. De blooteigendomswaarde van de boomgaard is € 100.000. Vanwege…

KG:063:2023:37 Premiesplitsingsbesluit, verzekeringsnemer, collectieve verzekering

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In de praktijk bestaat onduidelijkheid over enkele vragen betreffende het premiesplitsingsbesluit (besluit Erfbelasting. Fictieve verkrijging. Levensverzekering en derdenbeding. Premiesplitsing, 14 december 2010, Stcrt 2010, 20508). Deze vragen zien op de volgende casus: X verzoekt…

KG:063:2023:36 BOR, bezitseis op uitbreidingen, arresten HR 29 mei 2020

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Hoge Raad heeft op 29 mei 2020 twee arresten gewezen. HR 29 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:867 gaat over de aankoop van een onderneming door een concern. Hierbij werden de activa en passiva van een…

KG:063:2023:35 Toepassing artikel 13a SW 1956 bij koude uitsluiting en finaal verrekenbeding

28-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Het echtpaar A - B is getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, waarin het ontstaan van een huwelijksgoederengemeenschap wordt uitgesloten (zogenoemde koude uitsluiting). In die voorwaarden is een wederkerig verplicht finaal verrekenbeding opgenomen waardoor -als het…

KG:063:2023:34 Premiesplitsingsbesluit en digitale vastleggingen

26-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een verzekeraar heeft vragen gesteld over de vastlegging in het kader van het premiesplitsingsbesluit (besluit van 14 december 2010 (Stcrt. 2010, 20508)) in het digitale tijdperk. Vragen Antwoorden Beschouwing vraag 1 Beschouwing vraag 2

KG:063:2023:33 Fictie artikel 15 SW 1956, lening opeisbaar met een wachttermijn

22-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ouder leent renteloos geld uit aan zijn kind. De ouder kan de lening te allen tijde opeisen. Ze zijn daarnaast overeengekomen dat als de ouder de lening opeist, het kind nog acht maanden…

KG:063:2023:32 Waardering, overbedelingsschuld tweede overlijden die ziet op een woning

08-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A overlijdt zonder een testament te hebben gemaakt. Hij laat na zijn echtgenoot (B) en twee kinderen, zodat de wettelijke verdeling van toepassing is. De nalatenschap van A bevat onder meer een woning welke…

KG:063:2023:31 Waardering woning met te hoge WOZ-beschikking

08-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Tot de nalatenschap van erflater behoort een woning. De erfgenamen zijn van mening dat de WOZ-waarde voor het overlijdensjaar te hoog is vastgesteld, en komen -buiten de bezwaartermijn- bij de betreffende gemeente in bezwaar…

KG:063:2023:30 Schuldigerkenning bij onderhandse akte, opeisbaar bij opname verzorgingshuis 

08-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A schenkt bij onderhandse akte een vordering op zichzelf aan kind B (schuldigerkenning uit vrijgevigheid). De hoofdsom is (uiterlijk) opeisbaar bij het overlijden van A, maar ook als A wordt opgenomen in een verzorgingshuis.…

KG:063:2023:29 BOR en verwerping: toepassing artikel 30 SW 1956

27-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een erflater is weduwnaar en heeft drie kinderen. Hij heeft in zijn testament bepaald dat zijn drie kinderen (enig) erfgenaam zijn en hij heeft aan twee van de drie zijn IB-onderneming tegen inbreng van…

KG:063:2023:28 Tweetrapsmaking en de dertig-dagenbepaling van artikel 53, vierde lid, SW

25-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X heeft in zijn testament een tweetrapsmaking opgenomen. Daarmee is X de insteller van deze tweetrapsmaking. X heeft Y benoemd tot erfgenaam onder de ontbindende voorwaarde van het overlijden van Y. Daarmee is Y…

KG:063:2023:27 BOR, schenking onderlangs aan vennootschap met meerdere aandeelhouders

25-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A heeft 100% van de aandelen in X BV. Deze vennootschap heeft 100% van de aandelen in Y BV. De twee kinderen van A, te weten B en C, hebben samen 100% van de…

KG:063:2023:26 BOR, voortzettingsvereiste, afname belang deelneming

20-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vader en moeder zijn in algehele gemeenschap van goederen getrouwd. Ze hebben alle aandelen in Holding BV. Voor de Successiewet 1956 (hierna: SW 1956) worden zij geacht ieder 50% van de aandelen in Holding…

KG:063:2023:25 BOR, bezitseis bij verhanging van een deelneming binnen concern

18-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A is enig aandeelhouder van Holding X BV. Holding X BV is enig aandeelhouder van TH BV en Werk BV. TH BV is enig aandeelhouder van Arbeid BV. Arbeid BV en Werk BV drijven…

KG:063:2023:24 BOR, toerekenregel bij algehele gemeenschap van goederen met indirect belang van 5%

11-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X en Y zijn getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Tijdens het huwelijk verwerven zij alle aandelen in Beheer BV. Beheer BV is 5% aandeelhouder van Werk BV, die een onderneming drijft. X overlijdt…

KG:063:2023:23 BOR, splitsing en invloed op bezitseis en voortzettingsvereiste

06-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X en Y zijn ieder enig aandeelhouder van een persoonlijke holding (X BV en Y BV). X BV en Y BV bezitten elk 50% van de aandelen van een tussenholding (TH BV). TH BV…

KG:063:2023:22 Tarief en vrijstelling ‘ex-schoonkind’

29-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A en B zijn gehuwd en hebben één kind: C. C was gehuwd met D. Dit huwelijk is geëindigd door echtscheiding. Enkele jaren daarna overlijdt B. D verkrijgt een legaat uit de nalatenschap van…

KG:063:2023:21 BOR, gemengd bedrijf (IB-onderneming), bezits- en voortzettingsvereiste

21-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X drijft als ondernemer voor de inkomstenbelasting (hierna: IB) een onderneming. De activiteiten bestaan uit zowel veeteelt als akkerbouw. Er is sprake van een zogenoemd gemengd bedrijf. X verkoopt uit eigen beweging de veeteelttak.…

KG:063:2023:20 BOR, bezitstermijn bij inkoop direct gehouden aandelen

08-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV heeft 1.000 gewone aandelen uitgereikt. Vijf personen (A t/m E) zijn ieder voor 20% aandeelhouder (elk 200 aandelen) van X BV. X BV koopt alle aandelen in bij persoon A (en trekt…

KG:063:2023:19 BOR, toepassing bij meerdere schenkingen in één kalenderjaar

08-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A schenkt aan B op 1 februari 2010 ondernemingsvermogen, stel € 2.000.000, onder een last van € 400.000. A schenkt aan B op 1 oktober 2010 een geldbedrag van € 700.000. B doet van…

KG:063:2023:18 Eenmalig verhoogde vrijstelling, leeftijdsgrens bij reeks schenkingen

08-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ouder verplicht zich aan diens kind gedurende een bepaalde tijd - zolang beiden leven - maandelijks een bedrag te schenken, zodat het kind meer kan lenen voor de aanschaf van een woning. De…