Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

107 resultaten, gefilterd op

Belastingsoort: Loonbelasting (LB), Premieheffing (PH)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:204:2022:27 Thuiswerkvergoeding, onvoorwaardelijk recht

07-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Op 3 november 2021 is een principeakkoord gesloten tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (hierna: VNG) en de vakbonden voor de cao Gemeenten en de cao SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). De nieuwe cao’s hebben een…

KG:204:2022:19 Meerkosten achterblijvend gezin extraterritoriale kosten?

07-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een uit Polen geworven werknemer verblijft gedurende de week in Nederland en gaat alleen in het weekend naar huis. De werkgever kent hem een zogenaamde ‘cost of living allowance’ toe van € 1,84 per verblijfsdag…

KG:204:2022:32 Moment afdracht RVU eindheffing

02-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever stelt de afdracht van eindheffing als er sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding (hierna: RVU) in twee situaties uit[voetnoot1]: Als de werkgever echter eindheffing afdraagt 4 maanden na beëindiging van…

KG:204:2022:24 Salderen kilometervergoeding

02-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever verzoekt om een omvangrijke teruggaaf over meerdere jaren in verband met het volgens hem ten onrechte niet toepassen van de saldering van de kilometervergoeding. Hij heeft alle kilometervergoedingen (eerste 10 kilometer € 0,15…

KG:204:2022:17 Begrip inhoudingsplichtige reseigneringsplicht

28-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in België gevestigde entiteit heeft een of meer personen in dienstbetrekking en maakt daarnaast gebruik van de diensten en werkzaamheden van een in Nederland wonende zelfstandige. De Belgische entiteit verricht geen activiteiten in…

KG:204:2022:16 30%-beschikking loon?

28-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever mag aan zijn werknemer de extra kosten voor tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst, de zogenoemde extraterritoriale kosten (hierna: ET-kosten), onbelast vergoeden op grond van de gerichte vrijstelling van artikel 31a,…

KG:204:2022:15 Toepassing arbovrijstelling vanaf 2022 bij een persoonlijk ontwikkelbudget

28-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In artikel 7.3 van de cao Energieproductie en levering (Plb) zijn de volgende afspraken gemaakt over een persoonlijk ontwikkelbudget: Een werkgever is voornemens deze cao bepaling als volgt in te vullen: Vragen Antwoorden Algemeen…

KG:204:2022:14 Terugwerkende kracht vaste inrichting

28-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Duitse GmbH neemt een project aan in Nederland en sluit hiervoor een contract met een Nederlandse opdrachtgever. De GmbH verricht voor het project montagewerkzaamheden aan een fabrieksinstallatie in Nederland. De werkzaamheden vallen onder…

KG:204:2022:13 Advieskosten werknemersparticipatie

28-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever (BV X) contracteert een belastingadviseur (A). A vertegenwoordigt en adviseert het management van BV X bij het opzetten van een werknemersparticipatieplan (het Plan). BV X brengt de kosten van de werkzaamheden van…

KG:204:2022:12 Definitie overwerk en onbelaste maaltijdvergoeding

28-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever biedt werknemers die op verzoek van de werkgever werkzaam zijn buiten hun eigen reguliere werkdagen en werktijden een (onbelaste) maaltijdvergoeding aan. De vergoeding wordt verstrekt op declaratiebasis tot een maximum van € 17,50…

KG:204:2022:20 Waardering deelnemersvoordelen

28-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Programmamakers[voetnoot1] maken televisieprogramma’s. De programmamakers trekken voor een aantal van deze televisieprogramma’s deelnemers aan. Daartoe sluiten de programmamaker en de deelnemer een deelnemersovereenkomst. De deelnemers genieten vaak voordelen in natura (hierna: deelnemersvoordelen). Het genoten…

KG:204:2022:26 Fondsenvrijstelling onder de werkkostenregeling

23-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever en haar werknemers willen de handen ineenslaan en een personeelsfonds instellen dat op aanvraag discretionair uitkeringen/ subsidies gaat verstrekken aan werknemers die in de privésfeer kampen met verduurzamingsvraagstukken. De middelen van het…

KG:204:2022:25 Loonheffingskorting einde dienstbetrekking

23-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inhoudingsplichtige maakt na uitdiensttreding van een werknemer een eindafrekening op met nabetaling van bijvoorbeeld vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, individueel keuzebudget en niet opgenomen verlofdagen. De werknemer heeft in een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek verzocht…

KG:204:2022:23 Studietoelage dga

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De personal holding van een directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) keert een studietoelage uit aan twee kinderen van de dga. De kinderen hebben een zelfstandig recht op deze toelage. De uitbetaling is door de personal holding…

KG:204:2022:18 Arbovrijstelling, eigen bijdrage

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Als gevolg van COVID-19 werkt het personeel van een werkgever vanuit huis. De werkgever introduceert een thuiswerkregeling waarbij werknemers kunnen kiezen uit twee opties: Vraag Is bij een dergelijk budget (waarbij het niet bestede…

KG:204:2022:9 Mondkapjes onbelast?

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever vergoedt en verstrekt mondkapjes aan werknemers ter voorkoming van verspreiding van corona op de werkplek en voor het reizen met het openbaar vervoer[voetnoot1] (hierna: OV). Het is vanaf 23 maart 2022 niet…

KG:204:2022:4 Gebruikelijkloonregeling bij beroepssporter

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vragen In het kader van de toepassing van de gebruikelijkloonregeling van artikel 12a Wet LB worden de volgende vragen gesteld: Antwoorden Beschouwing Ad vraag 1 Artikel 12a, eerst lid, Wet LB schrijft voor dat…

KG:204:2022:22 Toepassing vaste reiskostenvergoeding vanaf 2022

20-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever verstrekt vóór 2022 aan werknemers een vaste reiskostenvergoeding op basis van de zogenaamde 128-dagenregeling. Of er werd thuisgewerkt werd niet gemonitord. Bij deze werkgever spelen voor 2022 verder de volgende bijzonderheden: Vraag…

KG:204:2022:21 Gebruikelijkloonregeling bij doorbetaaldloonregeling

20-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Welk (gebruikelijk) loon dient Holding-BV in aanmerking te nemen ten aanzien van de door X verrichte werkzaamheden? Antwoord Omdat de gebruikelijkloonregeling van toepassing is bij de genoemde vennootschappen kan op holdingniveau (voor het…

KG:204:2022:7 WKR, beroepsregister

17-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een stichting wil een collectief lidmaatschap afsluiten bij beroepsvereniging X. De kennisgroep gaat uit van de volgende feiten: Vraag Is de gerichte vrijstelling van artikel 31a, tweede lid, onderdeel c, Wet op de loonbelasting…

KG:204:2022:8 Eigen bijdrage werknemer aan cao-fonds

17-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (Stichting SOOB) maakt deel uit van de cao Beroepsgoederenvervoer. De bijdrage aan Stichting SOOB is vastgelegd in de SOOB-cao.…

KG:204:2022:11 Eenmalige gedeeltelijke afkoop pensioen

16-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2023[voetnoot1] krijgt een pensioengerechtigde het recht om ten hoogste 10% van de waarde van zijn aanspraak op ouderdomspensioen[voetnoot2] af te kopen. Met de introductie van dit keuzerecht wordt beoogd…

KG:204:2022:10 Verlegging inhoudingsplicht, artikel 64 AWR

16-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Twee stichtingen zijn op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) inhoudingsplichtig voor hun drie werknemers. Het betreft drie bestuurders die tot beide stichtingen in dienstbetrekking staan. Er is op…

KG:204:2022:5 Terugeisen laadpaal auto van de zaak

16-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever stelt via een leasemaatschappij een elektrische auto ter beschikking.[voetnoot1] De leasemaatschappij installeert op grond van de afspraken met de werkgever een laadpaal aan de woning van de werknemer. De leasemaatschappij berekent de…

KG:204:2022:3 Vrijwilliger bij de brandweer (zie ook vervolgvraag KG:204:2022:38)

16-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding zie ook vervolgvraag KG:204:2022:38 "Voor loontrekkenden zal een daggelduitkering worden verstrekt op basis van de werkelijke loonschade van de werkgever[voetnoot4], indien deze de verzekeringnemer hiervoor heeft aangesproken, met als maximum het op de polis…