Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

51 resultaten, gefilterd op

Belastingsoort: Erfbelasting (SW), Schenkbelasting (SW)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:063:2023:16 Giftbegrip, tweetrapsmaking en afstand bezwaard vermogen

06-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding   Erflater heeft in zijn testament een tweetrapsmaking opgenomen. Hij heeft zijn echtgenoot tot bezwaarde en zijn kinderen tot verwachters benoemd. Na drie jaar doet de echtgenoot afstand van het geërfde bezwaard vermogen. Vraag Leidt…

KG:063:2023:15 BOR, berekening aftrekbaar bedrag belastinglatentie

06-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding F verkrijgt alle aandelen in een BV, die een onderneming drijft. Voor deze verkrijging is hij een koopsom verschuldigd, die uit vrijgevigheid lager is dan de waarde van de BV. Er is sprake van…

KG:063:2023:14 Herroeping schenking na overlijden schenker

06-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X heeft een bepaald bedrag herroepelijk geschonken aan Y. X overlijdt. De erfgenamen van X overwegen als rechtsopvolgers van X de schenking te herroepen. Vragen Vererft een herroepingsrecht verbonden aan een schenking? Zo ja,…

KG:063:2023:13 Schenking, rentepercentage bij niet-direct opeisbare leningen ter voorkoming schenking

06-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Natuurlijk persoon A verstrekt een niet-direct opeisbare geldlening aan natuurlijk persoon B. Vraag Wat moet de rente zijn bij niet-direct opeisbare leningen tussen natuurlijke personen om een schenking te voorkomen? Antwoord Er moet sprake…

KG:063:2023:12 Schenking onder een last dan wel onder een opschortende voorwaarde

01-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A schenkt een pakket aandelen aan B, onder de last dat B aan A vergoedt de waarde van de aandelen ten tijde van de schenking, minus een bepaald bedrag. Deze vergoeding moet plaatsvinden als…

KG:063:2023:11 Herroepen schenking, herleven eenmalige verhoogde vrijstelling schenkbelasting?

30-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Door een ouder is een schenking gedaan aan diens kind. Ten tijde van de schenking heeft de ouder bedongen dat de schenking kan worden herroepen. Achtereenvolgens vindt het volgende plaats: Vraag Kan na herroeping…

KG:063:2023:10 Giftbegrip, betalen studiekosten kind door ouder

30-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ouder betaalt de studiekosten voor diens kind. Vraag Vormt het betalen van  studiekosten voor een kind, een schenking? Antwoord Soms. Voor het antwoord op deze vraag moet een onderscheid worden gemaakt tussen de…

KG:063:2023:9 Vrijstelling kind onderhouden door erflater  

30-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In 2022 hebben twee rechtbanken uitspraak gedaan over de toepassing van artikel 32, eerste lid, ten vierde, onderdeel b, Successiewet (hierna: SW 1956) als een kind, dat onderhouden werd op kosten van de erflater,…

KG:206:2023:4 Gevolgen voor de verkrijger van een gift van een in het ANBI-register opgenomen instelling in geval van intrekking van de ANBI-status met terugwerkende kracht

16-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Stichting A is in 2010 bij beschikking aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en sindsdien als zodanig vermeld in het ANBI-register van de Belastingdienst. Stichting A doet in 2016 aan Q een…

KG:063:2023:8 Erfbelasting, verval schuld uit nalatenschap bij een schenking ter zake des doods

25-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A schenkt op 83-jarige leeftijd bij onderhandse akte een schuld op zichzelf aan kind B tegen 6% rente per jaar. De hoofdsom is opeisbaar wanneer A 105 jaar oud is. A overlijdt eerder. De…

KG:063:2023:7 Giftbegrip, verrijking zonder verarming

25-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A is schadeplichtig ten opzichte van een goed van B. In plaats van het herstellen van de schade kiest A er voor om een soortgelijk nieuw goed te realiseren, om zo aan zijn vergoedingsplicht…

KG:063:2023:6 Giftbegrip, afzien wettelijk vruchtgenot/niet verhalen IB

20-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Ouders zien af van het wettelijk vruchtgenot van het vermogen van hun kinderen. Ook komt het voor dat ouders -die over een deel van het vermogen van hun kinderen NIET het ouderlijk vruchtgenot hebben-…

KG:063:2023:5 Giftbegrip, opheffen vermogensklem artikel 2:18 BW

20-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Stichting X heeft zich in jaar 1 omgezet in een BV (X BV), waarbij een zogenaamde vermogensklem is ontstaan (artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, hierna: BW). In jaar 7 verzoekt X BV de rechter om…

KG:063:2023:4 Taakafsplitsing bij een stichting

20-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Stichting X heeft als taak het beheren en exploiteren van onroerende zaken ten bate van niet-algemeen nuttige rechtspersonen, die die zaken van haar huren. X verkoopt een bepaalde onroerende zaak en geeft de opbrengst…

KG:063:2022:6 BOR bij verdeling huwelijksgoederengemeenschap bij echtscheiding, waarbij sprake is van een gift

28-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A en B zijn getrouwd in gemeenschap van goederen (50:50). Tot die gemeenschap behoort een woning en ondernemingsvermogen. A en B gaan scheiden en verdelen de gemeenschap van goederen. A krijgt het huis en…

[INGETROKKEN] KG:206:2022:7 Gevolgen voor de verkrijger van een gift van een in het ANBI-register opgenomen instelling in geval van intrekking van de ANBI-status met terugwerkende kracht

27-03-2023 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Ingetrokken Dit standpunt is op 16 mei 2023 ingetrokken. Dit standpunt is vervangen door standpunt KG:206:2023:4. Aanleiding Stichting A is in 2010 bij beschikking aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en sindsdien…

KG:063:2023:3 BOR, bezitseis en voortzettingsvereiste als holding commanditair vennoot wordt

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vier houdstervennootschappen bezitten elk 25% van de aandelen van een deelneming, die een onderneming drijft. In de voortzettingsperiode van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (hierna: BOR) gaan deze houdstervennootschappen met een derde een…

KG:063:2023:1 Artikel 15 SW, renteloze direct opeisbare lening BV-ouder aan kind

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vader verstrekt aan zijn zoon een direct opeisbare renteloze lening. Artikel 15 van de Successiewet 1956 (hierna: SW) is van toepassing. Na zes maanden draagt vader deze lening over aan de BV, waarvan hij…

KG:063:2022:2 APV, uitkering naar evenredigheid inbreng  

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Twee personen brengen ieder een gelijk geldbedrag in een Afgezonderd Particulier Vermogen (hierna: APV) in. Enkele jaren later stort het APV dit geld in een BV. De BV reikt daartegenover aandelen uit aan het…

KG:063:2022:7 BOR, omvorming indirecte gewone aandelen in tracking stocks, voortzettings- en bezitseis.  

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Schenker en twee andere aandeelhouders hebben een indirect aanmerkelijk belang in een deelneming, die een onderneming drijft. De toerekeningsregel van artikel 35c, vijfde lid, van de Successiewet 1956 (hierna: SW) is van toepassing, waardoor…

KG:206:2023:1 Belastingrente bij niet meer voldoen aan het voortzettingsvereiste van de bedrijfsopvolgingsregeling

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Erflater overlijdt en laat ondernemingsvermogen na als bedoeld in artikel 35c van de Successiewet 1956 (SW). De erfgenamen doen een beroep op de voorwaardelijke vrijstelling voor het erven van ondernemingsvermogen als bedoeld in artikel…

KG:063:2022:1 BOR, bezitseis, inkoop niet kwalificerende preferente aandelen

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A en B bezitten zowel gewone aandelen als preferente aandelen in een BV, die een onderneming drijft. De preferente aandelen voldoen niet aan de voorwaarden van artikel 35c, vierde lid, van de Successiewet (hierna:…

KG:063:2022:3 BOR, bezitseis, herstructurering open CV.

12-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Onderstaande vraag is opgekomen vanwege het wetsvoorstel Kwalificatie rechtsvormen (Kamerstukken II, 35931, nr. 2), waarin wordt voorgesteld om de open CV fiscaal hetzelfde te behandelen als een besloten CV. Hierdoor vervalt onder andere artikel…

KG:063:2023:2 Schenking vanuit gemeenschap van goederen, wat betekent dit voor de SW?

12-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 26 juli 2022 (ECLI:NL:GHARL:2022:6512) geoordeeld over wie de schenker is bij een schenking van vermogen uit een huwelijksgoederengemeenschap. Dat is volgens deze uitspraak alleen de ‘handelende’ echtgenoot. Tegen de uitspraak…

KG:063:2022:4 Artikel 21, achtste lid SW. Wettelijke verdeling en verhuurde woning aan kinderen.

12-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Moeder overlijdt in 2022. Vader en twee kinderen zijn de erfgenamen, ieder voor 1/3de deel. De wettelijke verdeling is van toepassing. Tot de nalatenschap behoort onder andere een verhuurde woning. De woning wordt verhuurd…