Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

20 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:070:2024:4 Revisierenteregeling bij afkoop van in lijfrente omgezette oudedagsverplichting

10-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige directeur-grootaandeelhouder heeft vanaf 1 januari 2001 pensioen in eigen beheer (hierna: PEB) opgebouwd. Op 1 juli 2017 heeft de belastingplichtige zijn PEB met een fiscale balanswaarde van € 103.938 omgezet in een…

KG:211:2024:4 Combinatie van activiteiten steunstichting (ANBI)

05-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vanuit het ANBI-team is in het kader van de behandeling van een individuele casus de volgende vraag opgekomen. Vraag Kan een steunstichting als bedoeld in artikel 5b, derde lid, onderdeel m, van de Algemene…

KG:206:2023:11 In bezwaar terugkomen op keuze om af te zien van toepassing facultatieve inhoudingsvrijstelling dividendbelasting

28-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inhoudingsplichtige heeft 15% dividendbelasting ingehouden en op aangifte afgedragen met betrekking tot een uitdeling die voor de opbrengstgerechtigde (de belastingplichtige voor de dividendbelasting) behoort tot een voordeel waarop de deelnemingsvrijstelling, als bedoeld in…

KG:206:2023:10 Bezwaarfase ook voor herstel van fouten gemaakt door belanghebbende bij verzoek tot aangaan of beëindigen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting

28-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Drie casus: Vraag Kan in bezwaar een beschikking tot het aangaan of beëindigen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, die volledig tegemoetkomt aan het verzoek van belanghebbende, worden herroepen of aangepast? Antwoord Ja, op grond…

KG:206:2023:9 Verrekenen restant persoonsgebonden aftrek

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Bij belastingplichtige is over 2015 (in de vorm van een aparte vermelding op de aanslag inkomstenbelasting 2015) een beschikking restant persoonsgebonden aftrek vastgesteld als bedoeld in artikel 6.2a van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna:…

KG:206:2023:8 Begrip "nieuwe jurisprudentie"

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 8 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1036, voor de heffing van vennootschapsbelasting geoordeeld dat de heffingsvermindering van de verhuurderheffing naar haar aard en strekking een objectsubsidie is die moet…

KG:206:2023:7 Een verzoek in het kader van artikel 5.5 Woo en artikel 67 AWR

03-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Artikel 5.5 van de Wet open overheid (hierna: Woo) biedt aan een natuurlijke of rechtspersoon de mogelijkheid om te verzoeken om verstrekking van op hemzelf betrekking hebbende informatie. Als een verzoek gehonoreerd wordt, dan…

KG:206:2023:6 Bevoegdheid stellen zuivere boetevragen

01-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In september 2022 is de vraag opgekomen welke bevoegdheden de inspecteur heeft bij een schuldonderzoek. Deze vraag is al eerder aan de orde gekomen, namelijk in het standpunt van de Kennisgroep formeel recht met…

KG:206:2023:5 Een verzoek om uitstel voor het doen van aangifte is een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht

08-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met betrekking tot de uitstelregeling voor belastingconsulenten (beconregeling) is de vraag opgekomen of een verzoek om uitstel voor het doen van aangifte kwalificeert als een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid,…

KG:206:2023:4 Gevolgen voor de verkrijger van een gift van een in het ANBI-register opgenomen instelling in geval van intrekking van de ANBI-status met terugwerkende kracht

16-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Stichting A is in 2010 bij beschikking aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en sindsdien als zodanig vermeld in het ANBI-register van de Belastingdienst. Stichting A doet in 2016 aan Q een…

KG:206:2023:2 Vragen over omkering en verzwaring van de bewijslast naar aanleiding van arrest HR 27 mei 2022, ECLI:NL:2022:767

28-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Op 27 mei 2022 heeft de Hoge Raad arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2022:767) in een zaak waarin belanghebbende het antwoordhokje op vraag 37 van het aangiftebiljet inkomstenbelasting niet heeft aangekruist. Vraag 37 luidde als volgt: “37.…

[INGETROKKEN] KG:206:2022:7 Gevolgen voor de verkrijger van een gift van een in het ANBI-register opgenomen instelling in geval van intrekking van de ANBI-status met terugwerkende kracht

27-03-2023 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Ingetrokken Dit standpunt is op 16 mei 2023 ingetrokken. Dit standpunt is vervangen door standpunt KG:206:2023:4. Aanleiding Stichting A is in 2010 bij beschikking aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en sindsdien…

KG:211:2022:15 ANBI – commerciële tarieven

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Bij de beoordeling van een verzoek om als algemeen nut beogende instelling (anbi) te worden aangemerkt, is de vraag opgekomen of de activiteiten van de instelling – die op zich passen binnen haar algemeen…

KG:206:2023:3 Het feit dat een verzoek om toepassing van artikel 4.12a Wet IB 2001 na het onherroepelijk worden van de aanslag is gedaan, staat niet aan ambtshalve vermindering van de aanslag in de weg

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vader en dochter zijn beide aandeelhouder van X B.V. In 2018 overlijdt vader. Als gevolg hiervan verkrijgt de dochter krachtens erfrecht de aandelen van vader in X B.V. Ter zake van die overgang is…

KG:206:2023:1 Belastingrente bij niet meer voldoen aan het voortzettingsvereiste van de bedrijfsopvolgingsregeling

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Erflater overlijdt en laat ondernemingsvermogen na als bedoeld in artikel 35c van de Successiewet 1956 (SW). De erfgenamen doen een beroep op de voorwaardelijke vrijstelling voor het erven van ondernemingsvermogen als bedoeld in artikel…

KG:206:2022:2 Bezwaar tegen nihilaangifte omzetbelasting of tegen voldoening op aangifte omzetbelasting kan ertoe leiden dat meer belasting wordt teruggegeven dan eerder is voldaan

20-12-2022 -
Standpunt
 - 

Casus 1 Een belastingplichtige dient tijdig een nihilaangifte omzetbelasting in over het vierde kwartaal 2020. Enige tijd later komt belastingplichtige erachter dat hij over dat tijdvak recht heeft op een teruggaaf van € 20.000. Belastingplichtige…

KG:206:2022:3 Definitieve aanslag inkomstenbelasting in het jaar van overlijden

20-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is op 1 maart 2021 overleden. Aan de erfgenamen van belastingplichtige is ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2021 een papieren F-Biljet uitgereikt. Dat biljet wordt op 1 juli 2021 ingestuurd naar de…

KG:206:2022:4 Een standpunt van een kennisgroep en artikel 8:42 jo. artikel 8:29 van de Awb

20-12-2022 -
Standpunt
 - 

Vraag Wanneer wordt voor een standpunt van een kennisgroep dat kwalificeert als een op de zaak betrekking hebbend stuk in de zin van artikel 8:42 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), een beroep op…

KG:206:2022:5 De begrippen fout en kenbaarheid van artikel 16, tweede lid, onderdeel c, AWR

20-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Indien een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of tot een te laag bedrag is vastgesteld, kan de inspecteur de te weinig geheven belasting onder voorwaarden navorderen. De voorwaarden waaronder navordering is toegestaan zijn…

KG:206:2022:6 Conserverende navorderingsaanslag op grond van artikel 16, tweede lid, onderdeel c, AWR niet mogelijk, omdat niet is voldaan aan het kenbaarheidsvereiste

20-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van een ingediende aangifte inkomstenbelasting over het jaar van (e)migratie (een zogeheten M-biljet of M-aangifte), had naast een ”gewone” aanslag ook een conserverende aanslag moeten worden opgelegd. De inspecteur heeft wel een…