Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

60 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Erfbelasting (SW), Schenkbelasting (SW)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:063:2023:25 BOR, bezitseis bij verhanging van een deelneming binnen concern

18-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A is enig aandeelhouder van Holding X BV. Holding X BV is enig aandeelhouder van TH BV en Werk BV. TH BV is enig aandeelhouder van Arbeid BV. Arbeid BV en Werk BV drijven…

KG:063:2023:24 BOR, toerekenregel bij algehele gemeenschap van goederen met indirect belang van 5%

11-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X en Y zijn getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Tijdens het huwelijk verwerven zij alle aandelen in Beheer BV. Beheer BV is 5% aandeelhouder van Werk BV, die een onderneming drijft. X overlijdt…

KG:063:2023:23 BOR, splitsing en invloed op bezitseis en voortzettingsvereiste

06-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X en Y zijn ieder enig aandeelhouder van een persoonlijke holding (X BV en Y BV). X BV en Y BV bezitten elk 50% van de aandelen van een tussenholding (TH BV). TH BV…

KG:063:2023:22 Tarief en vrijstelling ‘ex-schoonkind’

29-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A en B zijn gehuwd en hebben één kind: C. C was gehuwd met D. Dit huwelijk is geëindigd door echtscheiding. Enkele jaren daarna overlijdt B. D verkrijgt een legaat uit de nalatenschap van…

KG:063:2023:21 BOR, gemengd bedrijf (IB-onderneming), bezits- en voortzettingsvereiste

21-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X drijft als ondernemer voor de inkomstenbelasting (hierna: IB) een onderneming. De activiteiten bestaan uit zowel veeteelt als akkerbouw. Er is sprake van een zogenoemd gemengd bedrijf. X verkoopt uit eigen beweging de veeteelttak.…

KG:063:2023:20 BOR, bezitstermijn bij inkoop direct gehouden aandelen

08-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV heeft 1.000 gewone aandelen uitgereikt. Vijf personen (A t/m E) zijn ieder voor 20% aandeelhouder (elk 200 aandelen) van X BV. X BV koopt alle aandelen in bij persoon A (en trekt…

KG:063:2023:19 BOR, toepassing bij meerdere schenkingen in één kalenderjaar

08-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A schenkt aan B op 1 februari 2010 ondernemingsvermogen, stel € 2.000.000, onder een last van € 400.000. A schenkt aan B op 1 oktober 2010 een geldbedrag van € 700.000. B doet van…

KG:063:2023:18 Eenmalig verhoogde vrijstelling, leeftijdsgrens bij reeks schenkingen

08-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ouder verplicht zich aan diens kind gedurende een bepaalde tijd - zolang beiden leven - maandelijks een bedrag te schenken, zodat het kind meer kan lenen voor de aanschaf van een woning. De…

KG:063:2023:17 BOR, bezitseis bij door dwaling teruggekeerde aandelen

06-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Ouder A is enig aandeelhouder van houdstermaatschappij X, die op haar beurt enig aandeelhouder is van werkmaatschappij Y. Ouder A laat in jaar 1 door houdstermaatschappij X alle aandelen in werkmaatschappij Y om niet…

KG:063:2023:16 Giftbegrip, tweetrapsmaking en afstand bezwaard vermogen

06-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding   Erflater heeft in zijn testament een tweetrapsmaking opgenomen. Hij heeft zijn echtgenoot tot bezwaarde en zijn kinderen tot verwachters benoemd. Na drie jaar doet de echtgenoot afstand van het geërfde bezwaard vermogen. Vraag Leidt…

KG:063:2023:15 BOR, berekening aftrekbaar bedrag belastinglatentie

06-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding F verkrijgt alle aandelen in een BV, die een onderneming drijft. Voor deze verkrijging is hij een koopsom verschuldigd, die uit vrijgevigheid lager is dan de waarde van de BV. Er is sprake van…

KG:063:2023:14 Herroeping schenking na overlijden schenker

06-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X heeft een bepaald bedrag herroepelijk geschonken aan Y. X overlijdt. De erfgenamen van X overwegen als rechtsopvolgers van X de schenking te herroepen. Vragen Vererft een herroepingsrecht verbonden aan een schenking? Zo ja,…

KG:063:2023:13 Schenking, rentepercentage bij niet-direct opeisbare leningen ter voorkoming schenking

06-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Natuurlijk persoon A verstrekt een niet-direct opeisbare geldlening aan natuurlijk persoon B. Vraag Wat moet de rente zijn bij niet-direct opeisbare leningen tussen natuurlijke personen om een schenking te voorkomen? Antwoord Er moet sprake…

KG:063:2023:12 Schenking onder een last dan wel onder een opschortende voorwaarde

01-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A schenkt een pakket aandelen aan B, onder de last dat B aan A vergoedt de waarde van de aandelen ten tijde van de schenking, minus een bepaald bedrag. Deze vergoeding moet plaatsvinden als…

KG:063:2023:11 Herroepen schenking, herleven eenmalige verhoogde vrijstelling schenkbelasting?

30-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Door een ouder is een schenking gedaan aan diens kind. Ten tijde van de schenking heeft de ouder bedongen dat de schenking kan worden herroepen. Achtereenvolgens vindt het volgende plaats: Vraag Kan na herroeping…

KG:063:2023:10 Giftbegrip, betalen studiekosten kind door ouder

30-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ouder betaalt de studiekosten voor diens kind. Vraag Vormt het betalen van  studiekosten voor een kind, een schenking? Antwoord Soms. Voor het antwoord op deze vraag moet een onderscheid worden gemaakt tussen de…

KG:063:2023:9 Vrijstelling kind onderhouden door erflater  

30-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In 2022 hebben twee rechtbanken uitspraak gedaan over de toepassing van artikel 32, eerste lid, ten vierde, onderdeel b, Successiewet (hierna: SW 1956) als een kind, dat onderhouden werd op kosten van de erflater,…

KG:206:2023:4 Gevolgen voor de verkrijger van een gift van een in het ANBI-register opgenomen instelling in geval van intrekking van de ANBI-status met terugwerkende kracht

16-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Stichting A is in 2010 bij beschikking aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en sindsdien als zodanig vermeld in het ANBI-register van de Belastingdienst. Stichting A doet in 2016 aan Q een…

KG:063:2023:8 Erfbelasting, verval schuld uit nalatenschap bij een schenking ter zake des doods

25-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A schenkt op 83-jarige leeftijd bij onderhandse akte een schuld op zichzelf aan kind B tegen 6% rente per jaar. De hoofdsom is opeisbaar wanneer A 105 jaar oud is. A overlijdt eerder. De…

KG:063:2023:7 Giftbegrip, verrijking zonder verarming

25-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A is schadeplichtig ten opzichte van een goed van B. In plaats van het herstellen van de schade kiest A er voor om een soortgelijk nieuw goed te realiseren, om zo aan zijn vergoedingsplicht…

KG:063:2023:6 Giftbegrip, afzien wettelijk vruchtgenot/niet verhalen IB

20-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Ouders zien af van het wettelijk vruchtgenot van het vermogen van hun kinderen. Ook komt het voor dat ouders -die over een deel van het vermogen van hun kinderen NIET het ouderlijk vruchtgenot hebben-…

KG:063:2023:5 Giftbegrip, opheffen vermogensklem artikel 2:18 BW

20-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Stichting X heeft zich in jaar 1 omgezet in een BV (X BV), waarbij een zogenaamde vermogensklem is ontstaan (artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, hierna: BW). In jaar 7 verzoekt X BV de rechter om…

KG:063:2023:4 Taakafsplitsing bij een stichting

20-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Stichting X heeft als taak het beheren en exploiteren van onroerende zaken ten bate van niet-algemeen nuttige rechtspersonen, die die zaken van haar huren. X verkoopt een bepaalde onroerende zaak en geeft de opbrengst…

KG:063:2022:6 BOR bij verdeling huwelijksgoederengemeenschap bij echtscheiding, waarbij sprake is van een gift

28-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A en B zijn al jaren getrouwd in gemeenschap van goederen (50:50). Tot die gemeenschap behoort een woning en ―ook al jaren, hetzelfde― ondernemingsvermogen. A en B gaan scheiden en verdelen de gemeenschap van…

[INGETROKKEN] KG:206:2022:7 Gevolgen voor de verkrijger van een gift van een in het ANBI-register opgenomen instelling in geval van intrekking van de ANBI-status met terugwerkende kracht

27-03-2023 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Ingetrokken Dit standpunt is op 16 mei 2023 ingetrokken. Dit standpunt is vervangen door standpunt KG:206:2023:4. Aanleiding Stichting A is in 2010 bij beschikking aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en sindsdien…