Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

715 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Standpunt

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:024:2022:10 Grensoverschrijdende fusie

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is een vennootschap opgericht naar Nederlands recht, die op grond van artikel 1, derde lid van de Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna: Wet DB) inhoudingsplichtig is voor de dividendbelasting. Y is opgericht…

KG:024:2022:8 Gevolgen keuzedividend voor heffing dividendbelasting

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Het bestuur van een vennootschap besluit aandeelhouders het recht te geven op een uitkering in de vorm van een winstuitdeling, of in plaats daarvan eenzelfde bedrag te ontvangen als terugbetaling van kapitaal. Op grond…

KG:024:2022:6 Gelieerdheid Wet bronbelasting 2021

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Is er in bovengenoemde situatie sprake van gelieerdheid tussen de inhoudingsplichtige (gevestigd in Nederland) en de voordeelgerechtigde (gevestigd in een laagbelastende jurisdictie) in de zin van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel c, van…

KG:024:2022:5 Terugbetaling kapitaal en formele vereisten

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inhoudingsplichtige is voornemens om periodiek betalingen aan haar aandeelhouders te gaan doen. De inhoudingsplichtige beschikt over een omvangrijk fiscaal erkend kapitaal en wenst de periodieke betalingen vorm te geven als onbelaste terugbetalingen van…

KG:024:2022:4 De vaststelling van het gestorte kapitaal op basis van de effectieve economische gerechtigdheid tot de dividenden

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een dochtervennootschap bezit een deel van de aandelen in haar beursgenoteerde moedervennootschap. Het wederkerige aandeelhouderschap heeft tot gevolg dat de vennootschappen over en weer delen in elkaars winsten waardoor een oneindige reeks van dividenduitkeringen…

KG:024:2022:3 Inhoudingsvrijstelling artikel 4, zesde lid, Wet DB niet van toepassing op lijfrenterekening

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een vennootschap houdt voor haar cliënten geblokkeerde rekeningen aan zoals bedoeld in artikel 3.126a, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). Aan het einde van de looptijd kan met het…

[VERVALLEN] KG:024:2022:2 Inkoopfaciliteit artikel 4c Wet op de dividendbelasting 1965, dividend in contanten en inhoudingsvrijstelling

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een vennootschap is gestart met een inkoopprogramma en past op deze inkopen de inkoopfaciliteit van artikel 4c van de Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna: Wet DB) toe. In de voorafgaande kalenderjaren zijn dividenden…

KG:024:2022:1 Ontgaanstoets bij splitsing, artikel 3a, zesde lid, Wet op de dividendbelasting 1965

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een vennootschap is voornemens haar beleggingen en liquiditeiten af te splitsen naar een nieuw op te richten vennootschap. Een groot deel van dit vermogen is voortgekomen uit de verkoop van een deelneming. Vraag Leidt…

KG:212:2022:2 Plaatsing oplaadpunt op het eigen bedrijfsterrein. Milieu-investeringsaftrek. Artikel 3.42a Wet IB 2001.

29-11-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In 2021 investeert een werkgever in een oplaadpunt voor een elektrisch voertuig, Milieulijst 2021 code G 3720. Het oplaadpunt wordt geplaatst op het privéterrein van de werknemer. De medewerker is werkzaam in de buitendienst.…

KG:052:2022:3 Coöperatie en een in aandelen verdeeld kapitaal?

21-11-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een vastgoedbeleggingscoöperatie, waarin door de oprichters gelden zijn ingebracht, heeft als doel: Daarnaast geldt ten aanzien van de overdracht van een lidmaatschap of ledenbelang, de jaarwinst en het liquidatiesaldo het volgende: Vragen Antwoorden Beschouwing…

KG:052:2022:8 Overdrachtsbelasting en de regeling provinciale aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden (Rpav-1) of de maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden tranche 2 (MGA-2)

17-11-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De regeling provinciale aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden (hierna Rpav-1) is de regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 december 2021. Dit is de verruimde voortzetting van de op…

KG:052:2022:6 Verkrijging lidmaatschapsrecht koopstudio

17-11-2022 -
Standpunt
 - 

Vraag Is de verkrijging van een recht van lidmaatschap van een vereniging belast met overdrachtsbelasting op de voet van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Belastingen van Rechtsverkeer (WBR), indien het lidmaatschap…

KG:052:2022:7 Samenloopvrijstelling en verkrijging aandelen OZR

17-11-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Is de samenloopvrijstelling van art. 15, eerste lid, onderdeel a, WBR in de beschreven situatie van toepassing? Antwoord Nee. De samenloopvrijstelling is niet van toepassing, omdat sprake is van een gebruikt bedrijfsmiddel en…

KG:052:2022:2 Zonnepanelen en artikel 4 WBR

17-11-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Besloten Vennootschap (BV) verhuurt zonnepanelen aan particulieren en bedrijven voor de duur van in beginsel 15 jaar. De panelen worden bevestigd op of aan het pand van de huurder (dak, gevel). De BV…

KG:052:2022:1 Taakoverdracht en passieve schuldnovatie

17-11-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Woningcorporatie (hierna: WOCO) A is voornemens om activa en passiva (waaronder onroerende zaken) in het kader van een taakoverdracht over te dragen aan WOCO B. De over te dragen activa (onroerende zaken) hebben een…