Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

674 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Standpunt

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:202:2024:4 Waardering lidmaatschapsrecht in een VvE en box 3

14-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De voorzitter van een Vereniging van Eigenaars (hierna: VvE) heeft aan het einde van het kalenderjaar - na instemming van de VvE - een opdracht voor onderhoudswerkzaamheden aan een aannemer verstrekt voor een bedrag…

KG:041:2024:6 30%-regeling, overgangsregelingen, onderbreking

13-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2024 en 1 januari 2025 zijn er wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de 30%-regeling. Het betreft per 1 januari 2024: de aftopping en de versobering (artikel 31a, achtste lid,…

KG:211:2024:2 Kwalificeert een fondsvermogen dat wordt beheerd door een buiten de EU/EER gevestigde rechtspersoon als doelvermogen?

13-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende, een buiten de EU/EER gevestigde rechtspersoon, beheert het fonds waarin de pensioengelden van de ambtenaren in haar vestigingsland zijn ondergebracht (hierna: het fonds). Bij de behandeling van een fiscaal vraagstuk is de vraag…

KG:041:2024:5  Artikel 6, zesde lid, Wet LB 1964. Verleggingsregeling voor de premies werknemersverzekeringen

13-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Werkgever A is een buiten Nederland gevestigd concernonderdeel. Onderdeel van het concern is de Nederlandse inhoudingsplichtige B. De buitenlandse werkgever A heeft een werknemer in dienst die in Nederland sociaal verzekerd is. Werkgever A…

KG:032:2024:1 Kan op grond van artikel 15ai Wet Vpb 1969 een boekverlies worden genomen?

07-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Kan op grond van artikel 15ai Wet Vpb 1969 een verlies worden genomen als onmiddellijk voorafgaand aan het moment van ontvoeging van de overnemer of overdrager sprake is van een negatieve stille reserve?…

KG:003:2024:1 Saldering positief en negatief vervreemdingsvoordeel bij emigratie

06-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X heeft een aanmerkelijk belang in een tweetal vennootschappen, A BV en B BV. In 2022 emigreert X naar Duitsland. Op dat moment geldt voor deze aanmerkelijkbelangpakketten het volgende: WEV = waarde in het…

KG:204:2024:5 Bijzondere invaliditeitsverhoging

06-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Militairen hebben onder voorwaarden recht op een militair invaliditeitspensioen (hierna: MIP).[voetnoot 1] Dit is het geval als sprake is van invaliditeit van 10% of hoger door een dienstongeval.[voetnoot 2] Het MIP komt pas na…

KG:023:2024:1 Resultaat valutatermijncontract en kostprijs/aankoopkosten deelneming

06-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een aandelenbelang in een vreemde-valuta-deelneming en berekent haar belastbare winst in een andere munteenheid dan de betreffende vreemde valuta. Op enig moment besluit belastingplichtige het aandelenbelang in haar deelneming uit te…

KG:040:2024:3 De vrijheid van vestiging verzet zich niet tegen de toepassing van artikel 15b Wet Vpb 1969

06-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV is gevestigd in Nederland en heeft alle aandelen in dochter Y, gevestigd in lidstaat B. Y is een winstgevende vennootschap zonder vaste inrichting in Nederland.De door X BV betaalde rente wordt in…

KG:041:2024:4 30%-regeling, versobering, wisseling van inhoudingsplichtige

01-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2024 wordt bij de toepassing van de 30%-regeling na 20 maanden de 30%-vergoeding gemaximeerd tot een 20%-vergoeding en na de volgende 20 maanden een 10%-vergoeding. Als de werknemer van…

KG:041:2024:3 30%-regeling, versobering, verlaging maximale vergoeding in loontijdvak

01-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2024 wordt bij de toepassing van de 30%-regeling na 20 maanden de 30%-vergoeding gemaximeerd tot een 20%-vergoeding en na de volgende 20 maanden een 10%-vergoeding. Als de 30%-beschikking een…

KG:041:2024:2 30%-regeling, versobering, kortingsregeling

01-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2024 is de 30%-regeling versoberd door middel van een 30-20-10 regel (artikel 31a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, hierna: Wet LB 1964). Voor een periode…

KG:204:2024:4 gebruikelijk loon bij commissaris-bv

01-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een commissaris-bv ontvangt een beloning van € 35.000 op jaarbasis voor het uitvoeren van een commissariaat. De directeur/enig aandeelhouder van de bv (hierna: de dga) die de werkzaamheden als commissaris feitelijk verricht, besteedt maximaal vier…

KG:040:2024:2 Nederland hoeft op grond van belastingverdragen geen vermindering van dividendbelasting te verlenen bij inkoop van aandelen

30-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De natuurlijke personen A en B, woonachtig in Duitsland en Zwitserland, hebben elk een aandelenbelang van minder dan 5% in X BV. X BV is een in Nederland gevestigde, niet-beursgenoteerde vennootschap. De aandelen worden…

KG:011:2024:2 Gevolgen van goedkeuring voor de aandeelhoudersvereisten bij geen economisch belang voor de bestuurdersvereisten (fbi-regime)

30-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De casus is gestileerd weergegeven als volgt: Vraag Mag een bestuurder van het fonds bestuurder zijn van X NV, in afwijking van de tekst van artikel 28, tweede lid, onderdeel f, Wet Vpb 1969,…

KG:202:2024:3 Aanpassing auto die niet op naam staat en uitgaven voor specifieke zorgkosten

30-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige is gehandicapt en rolstoelgebonden. Hij koopt een auto die hij vervolgens voor € 10.000 laat aanpassen om de auto geschikt te maken voor het vervoer van een rolstoel. Belastingplichtige kan niet zelf auto…

KG:011:2024:1 De coöperatie en de toepassing van artikel 10-1-j Wet Vpb 1969

25-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen of artikel 10, eerste lid, onderdeel j, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: artikel 10-1-j Wet Vpb 1969) van toepassing is bij een toekenning van rechten op aandelen…

KG:040:2024:1 Buitengaatsbepaling verdrag Nederland-Denemarken

23-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV heeft op grond van artikel 24 van het Verdrag Nederland-Denemarken 1996 (hierna: het Verdrag), de buitengaatsbepaling, een (fictieve) vaste inrichting in Denemarken. In Denemarken worden de resultaten van de vaste inrichting verplicht…

KG:202:2024:2 Bril voor kleurenblindheid en uitgaven voor specifieke zorgkosten

23-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende is kleurenblind. Hij is werkzaam als elektrotechnicus en heeft hierbij moeite met het onderscheiden van gekleurde draden. Hij schaft hiervoor een bril voor kleurenblindheid aan. Vraag Komen de aanschafkosten voor een bril voor…

KG:041:2024:1 Artikel 1.7, tweede lid, onderdeel c, Wet IB 2001 – waardeoverdracht

18-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A, inwoner van Nederland, heeft in België een tweede pijlerpensioen opgebouwd als werknemer van een Belgische werkgever. Het Belgische pensioen is aan te merken als een pensioen in de zin van artikel 1.7, tweede…

KG:204:2024:3 A1-verklaring

16-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De A1-verklaring is een verklaring over de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving. Een A1-verklaring uit Nederland is een bewijs dat een werknemer in Nederland verzekerd blijft ook al werkt de werknemer tijdelijk buiten Nederland. Een A1-verklaring…

KG:204:2024:2 Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid

16-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (hierna: GVVA) ofwel Single Permit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, EER en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te…

KG:204:2024:1 Tewerkstellingsvergunning

16-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning (hierna: TWV) voor een werknemer met een niet EER[voetnoot 1]-nationaliteit of Zwitserse nationaliteit is een wettelijke verplichting voor de werkgever.[voetnoot 2] Artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid…

KG:202:2024:1 IACK bij bird nesting

16-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Na een scheiding zijn belastingplichtige en de ex-partner een bijzondere vorm van co-ouderschap overeengekomen, het zogenaamde bird nesting. Bird nesting houdt in dat de ouders van woning wisselen in plaats van de kinderen. De…

KG:213:2024:3 Toepassing ruilarresten bij gebruik cryptotradingbot

09-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige handelt geautomatiseerd in cryptovaluta door middel van een zelf-geprogrammeerde tradingbot. Hierbij gaat het om arbitragetrading waarbij handelaren proberen gebruik te maken van marktimperfecties, zoals koersverschillen tussen verschillende handelsplaatsen. De koersen worden in de…