Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

275 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Inkomstenbelasting (IB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:202:2023:23 Bezwaar tegen onderliggende aftrekposten bij herzieningsbeschikking restant persoonsgebonden aftrek

06-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft een aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (hierna: IB/PVV) ingediend met een verzamelinkomen (box 1, box 2 en box 3) van € 0 en een persoonsgebonden aftrek van € 15.000 bestaande uit uitgaven…

KG:070:2023:18 Toepassing wettelijke termijn bij overlijden gerechtigde in diens wettelijke termijn

04-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een lijfrente (een lijfrenteverzekering waarbij hij begunstigde is dan wel een lijfrenterekening waarvan hij rekeninghouder is). De lijfrente bereikt in jaar t=0 de einddatum. De belastingplichtige is op dat moment nog…

KG:070:2023:17 Pre-Brede Herwaarderingslijfrente en aankopen lijfrente met een derde als begunstigde

04-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A is verzekeringnemer van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule, waarop het Pre-Brede Herwaarderingsregime van toepassing is. De kapitaalverzekering expireert. A koopt met het expiratiekapitaal een direct ingaande lijfrente aan met willekeurige derde B als herroepelijke…

KG:070:2023:16 Afkoop partneralimentatie met bestaande lijfrente in de eigen besloten vennootschap

04-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige gaat scheiden en moet aan zijn ex-partner alimentatie betalen (hierna: partneralimentatie). De belastingplichtige wil de partneralimentatie afkopen met een bestaande lijfrente bij zijn eigen besloten vennootschap (hierna: BV), die is ontstaan uit…

KG:051:2023:6 Geen aftrekbare boeterente als deze niet reëel aan de eigen bv is verschuldigd

04-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een woning gekocht, die als eigen woning kwalificeert. Hij financiert de woning met leningen bij de besloten vennootschap (hierna: bv), waarvan hij 100% aandeelhouder is.   In de geldleningsovereenkomst is: Enkele…

KG:070:2023:15 Pensioenaangroei overeenkomstig artikel 15, tweede lid, UBIB 2001

04-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In onderdeel 6.1.12 van het lijfrentebesluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021, is beschreven op welke wijze de pensioenaangroei wordt gedefinieerd binnen een beschikbare premieregeling. Vraag Moet de risicopremie die betrekking heeft op het…

KG:070:2023:14 Aftrekbaarheid premies lijfrente meerderjarig invalide (klein)kind

04-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige en zijn partner hebben een invalide (klein)kind. Er wordt een lijfrente afgesloten als bedoeld in artikel 3.124, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). Het (klein)kind is…

KG:070:2023:13 Studiebeurs ontvangen vanuit foundation en uitgekeerd via bedrijf: belast als periodieke uitkering?

04-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een foundation verstrekt een studiebeurs aan een student. De foundation (stichting) is opgericht door de eigenaar van het bedrijf (een BV). Doel is het ondersteunen van getalenteerde studenten in hun studie en om op…

KG:070:2023:12 Toegestane einddatum overbruggingslijfrente

04-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft bij een verzekeraar een aanspraak op een lijfrente waarvoor na 31 december 2005 geen premies zijn voldaan. De belastingplichtige wendt de aanspraak aan voor een overbruggingslijfrente als bedoeld in artikel 10a.1…

KG:070:2023:11 Verkorten looptijd nabestaandenlijfrente en al verstreken uitkeringsduur

04-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft een nabestaandenlijfrente bedongen na het overlijden van haar dochter. De belastingplichtige heeft dertien jaar geleden de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De nabestaandenlijfrente heeft, gelet op artikel 3.126a, vierde lid, onderdeel b, onder 2°,…

KG:070:2023:10 Omzetten ingegane levenslange lijfrente in eigen beheer in een tijdelijke lijfrente na ingang AOW + vijf jaar

30-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft bij zijn eigen BV een levenslange lijfrente bedongen en inmiddels een leeftijd bereikt die vijf jaar hoger ligt dan de AOW-leeftijd. Omdat de BV vanwege deze langlopende verplichting niet kan worden…

KG:212:2023:3 Bij geruisloze terugkeer geen verplichte afrekening over vordering van vennootschap op onderneming aandeelhouder

29-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een aandeelhouder wenst met toepassing van de faciliteit van de geruisloze terugkeer (artikel 14c Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969)) zijn in de BV gedreven onderneming voort te zetten in de…

KG:204:2023:8 Renseigneringsverplichting profileringsfonds

29-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een student die wetenschappelijk of hoger beroepsonderwijs volgt kan financiële ondersteuning aanvragen bij een profileringsfonds als hij door een bijzondere omstandigheid studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal oplopen. Het profileringsfonds is een door…

KG:202:2023:22 Betaling studiekosten in jaar van emigratie naar Nederland en aftrekbare scholingsuitgaven

23-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een buitenlandse student (niet-EU) wil gaan studeren aan een Nederlandse universiteit. Ten behoeve van de inschrijving volgt hij de procedure van de universiteit. Volgens de betalingstoelichting van de universiteit moet in die procedure vóór…

KG:051:2023:5 Overgangsrecht bestaande eigenwoningschuld kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

15-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft vóór 2013 een woning in het buitenland gekocht, waarvoor hij een aflossingsvrije lening is aangegaan. Deze woning is zijn hoofdverblijf en hij is fiscaal inwoner van dat land. Pas na 1…

KG:213:2023:2 Herinvesteringsreserve en overheidsingrijpen

15-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende exploiteert een agrarisch bedrijf in de omgeving van gemeente X. Tot het ondernemingsvermogen behoort een kavel grond die is gelegen dicht tegen de bebouwing van de gemeente. In het coalitieakkoord van het college…

KG:003:2023:1 Onttrekking na moment geldverstrekking - prijsgeven

13-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een vennootschap kan gelden verstrekken aan een aanmerkelijkbelanghouder, bijvoorbeeld in de vorm van een lening of een rekening-courant. Uit de jurisprudentie blijkt dat sprake kan zijn van een onttrekking op twee momenten: op het…

KG:051:2023:4 Garage als aanhorigheid van de eigen woning

13-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft van de vorige eigenaar een woning en een garage gekocht. De woning is een eigen woning. De garage ligt op ongeveer 70 meter afstand van de woning en ligt in een…

KG:051:2023:3 Overeenkomst van geldlening waarin is overeengekomen dat een deel van het ter beschikking gestelde bedrag vrijwel direct wordt afgelost met een schenking van geldverstrekker

08-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een woning gekocht. De woning is een eigen woning. Voor de aankoop van de eigen woning is de belastingplichtige een familielening van € 200.000 aangegaan. In de overeenkomst van geldlening is…

KG:070:2023:9 Spaarrekening eigen woning: gevolgen van compensatie bij het uitfaseren van de gekoppelde effectenrekening

08-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Aan de spaarrekening eigen woning (hierna: SEW) is een effectenrekening gekoppeld. De belastingplichtige legt in op de SEW en het tegoed op die rekening wordt (deels) overgeboekt naar een effectenrekening om te beleggen. De…

KG:202:2023:21 Weekenduitgaven voor gehandicapten en uitleg van criterium "doorgaans in een instelling verblijft"

08-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige en zijn echtgenote hebben een gehandicapt kind dat ouder is dan 20 jaar. Dit kind woont in een gezinsvervangend tehuis (een WLZ-instelling). Belastingplichtige heeft in het verleden in zijn aangifte inkomstenbelasting de kosten…

KG:070:2023:8 Studiebeurs op grond van overeenkomst met een bedrijf: belast als periodieke uitkering?

08-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een bedrijf heeft een overeenkomst met een student gesloten. Op grond van de overeenkomst wordt een studiebeurs verstrekt met als doel het leveren van een bijdrage aan het schoolgeld en de kosten van levensonderhoud…

[INGETROKKEN] KG:070:2023:7 Bemiddelingskosten bij een direct ingaande lijfrente  

08-06-2023 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Ingetrokken Dit standpunt is op 14 december 2023 ingetrokken. Dit standpunt is vervangen door standpunt KG:070:2023:21. Aanleiding De belastingplichtige wil een direct ingaande lijfrente afsluiten. Vaak kan de lijfrente online worden afgesloten zonder advies. Daarbij…

KG:202:2023:20 Toerekening gezamenlijke bestanddelen als bij navordering eigenwoningschuld naar box 3 gaat

06-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtigen X en Y zijn het gehele jaar fiscale partners en hebben samen een eigen woning. Het eigenwoningforfait bedraagt € 2.500. Ze zijn voor de aankoop van de woning een schuld van € 500.000 aangegaan waarover…

KG:202:2023:19 Toerekening persoonsgebonden aftrek bij navordering

06-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtigen X en Y zijn het gehele jaar fiscale partners. In hun aangiften hebben ze, na toepassing van de drempel, € 9.000 aan uitgaven voor specifieke zorgkosten opgegeven. Hiervan is € 5.400 (60%) aan X toegedeeld…