Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

275 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Inkomstenbelasting (IB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:211:2022:10 Kwalificatie Société Civile de Placement Immobilier

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X, een Société Civile de Placement Immobilier (hierna: SCPI) naar het recht van Frankrijk, heeft volgens de statuten als doel om direct en indirect vastgoed te verwerven, beheren en exploiteren. Daarbij horen ten aanzien…

KG:070:2022:12 Studiebeurs aan buitenlandse studenten

20-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een universiteit keert studiebeurzen uit aan buitenlandse studenten, die geen recht hebben op studiefinanciering in het kader van de Wet studiefinanciering 2000 (hierna: WSF 2000). Vraag Zijn de bedragen die maandelijks van de universiteit…

KG:051:2022:10 Aftrekbare kosten eigen woning en gevolgen aftrek restant afsluitprovisie na oversluiten eigenwoningschuld

16-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft vóór 2013 een afsluitprovisie betaald. Omdat dit bedrag hoger is dan het in de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) bepaalde normbedrag van € 3.630 (thans: artikel 3.120, vijfde lid,…

KG:070:2022:15 Ingegane oudedagsverplichting en overlijden: is aankoop van een nabestaandenlijfrente fiscaal geruisloos mogelijk?

16-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) heeft een oudedagsverplichting bij zijn eigen BV, waarbij de uitkeringen al zijn ingegaan. De DGA overlijdt. De erfgenaam wil de oudedagsverplichting omzetten in een nabestaandenlijfrente. Vraag De vraag is of…

KG:070:2022:19 Aftrekbare onderhoudsverplichting bij verrekening van een lijfrenterekening bij echtscheiding vanwege een periodiek verrekenbeding

16-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Man en vrouw waren gehuwd onder huwelijkse voorwaarden met een beperkte gemeenschap van goederen. Er is een periodiek verrekenbeding opgenomen in de huwelijkse voorwaarden ter verrekening van overgespaarde inkomen (hetgeen na afloop van het…

KG:070:2022:17 Waardering verzekeringen in box 3 bij faillissement verzekeraar

16-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een verzekeraar verkeert in faillissement. De curatoren in het faillissement hebben de waarden en uitkeringen van de verzekeringen naar beneden bijgesteld, namelijk naar x%. Dit is in een openbaar verslag een paar maanden na…

KG:070:2022:16 Pre-Brede Herwaarderingslijfrente na overlijden naar goed doel

14-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule expireert vanwege het overlijden van de verzekeringnemer. De begunstigde van de kapitaalverzekering met lijfrenteclausule is een goed doel. De verzekeraar wil gaan uitkeren. Vragen Antwoorden Beschouwing Wettelijk kader Door het…

KG:070:2022:2 Toedeling lijfrenterekening in uitkerende fase na overlijden rekeninghouder

14-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Bij een lijfrenterekening in de uitkerende fase overlijdt de rekeninghouder. De lijfrente keert € 3.000 per jaar uit en heeft een resterende looptijd van 10 jaar. Op het moment van overlijden is het tegoed…

KG:202:2023:4 Fiscaal partnerschap bij beëindiging geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtigen hebben een geregistreerd partnerschap. Met wederzijds goedvinden besluiten zij het geregistreerde partnerschap te beëindigen. In deze casus wordt ervan uitgegaan dat belastingplichtigen niet meer op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen (hierna: BRP)…

KG:202:2023:3 Herleven fiscaal partnerschap bij niet inschrijven echtscheiding in de registers

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een echtpaar dient op 11 november 2021 een verzoek tot echtscheiding in. Op dezelfde datum wordt één van de twee belastingplichtigen uitgeschreven op het woonadres in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP). De echtscheiding wordt…

KG:202:2023:2 Herleven fiscaal partnerschap bij niet-ontvankelijk echtscheidingsverzoek

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een echtpaar dient op 11 november 2021 een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Op dezelfde datum wordt één van de twee belastingplichtigen uitgeschreven op het woonadres in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP).…

KG:202:2023:1 Herleven fiscaal partnerschap na opnieuw samenwonen gedurende echtscheidingsverzoek

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een echtpaar dient op 11 november 2021 een verzoek tot echtscheiding in. Op dezelfde datum wordt één van de twee belastingplichtigen uitgeschreven op het woonadres in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP). Op 14 april…

KG:211:2022:9 M Ltd Mauritius

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie vindt plaats naar aanleiding van de aanmelding als buitenlands belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting. Vraag Kwalificeert M, een private company limited by shares (hierna: M Ltd), opgericht naar het recht van Mauritius, voor…

KG:070:2022:10 Vragen en antwoorden over een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht waarvan de rekeninghouder van de termijnen vóór de uitkering van de laatste termijn overlijdt; recht op niet uitgekeerde termijnen vaststellen voor de nabestaanden

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De rekeninghouder van een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht overlijdt vóór de uitkering van de laatste termijn. Het recht op de nog niet uitgekeerde termijnen gaat ingevolge artikel 3.126a, lid 6 van de Wet inkomstenbelasting 2001…

KG:070:2022:9 Jaar- en reserveringsruimte: Kan AOW-franchise in de jaar- en reserveringsruimte naar beneden worden bijgesteld wegens lagere rechten voor AOW-uitkering in verband met verblijf in buitenland?

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige gaat op latere leeftijd in Nederland wonen en heeft daardoor slechts een deel van zijn AOW-rechten opgebouwd. Omdat hij geen inkomen heeft, kan hij geen aanvullende AOW-rechten inkopen. Na enkele jaren heeft hij een eigen inkomen, maar…

KG:070:2022:8 Looptijd bancaire oudedagslijfrente in geval van wijziging AOW-gerechtigde leeftijd

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige wil de 1e termijn van een bancaire oudedagslijfrente uitkeren vóór het kalenderjaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt. Op het moment van het uitkeren van de 1e termijn van de oudedagslijfrente is…

KG:070:2023:1 Samenwonende ex-gehuwden en aftrekbaarheid alimentatie

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Man en vrouw zijn officieel gescheiden. Inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand heeft plaatsgevonden op grond van artikel 1:163 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Door de rechter is…

KG:070:2022:5 Looptijd levenslange nabestaandenlijfrente van de echtgenote wijzigen in een tijdelijke

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een overeenkomst gesloten voor een levenslange nabestaandenlijfrente met zijn echtgenote als begunstigde. Hij wil die omzetten in een tijdelijke nabestaandenlijfrente. Vraag Mag de looptijd van een nabestaandenlijfrente ten behoeve van de…

KG:070:2022:4 Overgaan van het recht op de resterende termijnen van een lijfrenterekening middels een legaat naar goed doel

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De genieter van de termijnen van een lijfrenterekening overlijdt vóór uitkering van de laatste termijn. Men wil het recht op de nog niet uitgekeerde termijnen middels een legaat laten overgaan naar een goed doel.…

KG:070:2022:14 Gedeeltelijke afkoop Pre-Brede Herwaarderingslijfrente

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een lijfrenteverzekering die onder het Pre-Brede Herwaarderingsregime valt en wil hiervan een deel uit laten betalen (afkopen) en het restant voortzetten. Vragen Antwoorden Beschouwing Een lijfrente die onder het Pre-Brede Herwaarderingsregime…

KG:059:2022:5 TBS en werkzaamheden van dezelfde aard – toepassing herinvesteringsreserve

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Is er sprake van één werkzaamheid in de zin van artikel 3.93, lid 2 Wet inkomstenbelasting 2001 of van afzonderlijke werkzaamheden, in het geval waarin een belastingplichtige verschillende panden ter beschikking stelt aan…

KG:059:2022:4 Negatief resultaat uit overige werkzaamheden

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De zoon van X had recht op een persoonsgebonden budget (hierna: PGB). X diende in het kader van het PGB declaraties in bij de zorgverzekering ten behoeve van de verzorging van de zoon. De…

KG:059:2022:3 Begrip samenwerkingsverband in art. 3.92, lid 1, onderdeel b Wet IB 2001

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Q houdt (middellijk) aandelen in X BV. Q heeft een aanmerkelijk belang in X BV. Q leent een bedrag aan Stichting Y tot maximaal € x tegen 9% rente. Q zit in de Raad…

KG:206:2023:3 Het feit dat een verzoek om toepassing van artikel 4.12a Wet IB 2001 na het onherroepelijk worden van de aanslag is gedaan, staat niet aan ambtshalve vermindering van de aanslag in de weg

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vader en dochter zijn beide aandeelhouder van X B.V. In 2018 overlijdt vader. Als gevolg hiervan verkrijgt de dochter krachtens erfrecht de aandelen van vader in X B.V. Ter zake van die overgang is…

KG:059:2022:2 Resultaatbepaling rentevergoeding

07-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende heeft werkzaamheden verricht in het kader van projectontwikkeling. Niet in geschil is dat een daarvoor ontvangen hoofdsom, is belast als resultaat uit overige werkzaamheden in de zin van artikel 3.90 Wet inkomstenbelasting 2001…