Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

612 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Standpunt

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:212:2022:3 Toepassing artikel 3.62 Wet IB 2001 bij de overdracht aan minderjarige kinderen

12-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Erflater (ouder 1) exploiteerde voor gezamenlijke rekening en risico een onderneming met ouder 2. Bij testament heeft ouder 1 de twee minderjarige kinderen benoemd tot erfgenamen in de nalatenschap waarbij ouder 2 tevens is…

KG:212:2022:6 Omzetting FOR in een tijdelijke oudedagslijfrente ingaand voor AOW-leeftijd

12-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft een fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) opgebouwd en wil deze omzetten in een lijfrente. De FOR is gedeeltelijk opgebouwd voor 2014. Vraag Kan de stand van de FOR per 31 december 2013 op…

KG:057:2022:3 Drietal vragen premie AWf

12-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag 1 Onbetaald verlof Een werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dat geen oproepovereenkomst is, voor 30 uur per week. De werknemer neemt gedurende twee maanden 10 uur per week onbetaald verlof…

KG:057:2022:4 Premie AWf in geval van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met (structureel) onbetaald verlof

12-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De arbeidsomvang is in de arbeidsovereenkomst vastgelegd en bedraagt een vast aantal uur per vier weken. De arbeidsovereenkomst bevat geen bepalingen waaruit blijkt of afgeleid…

KG:207:2022:1 Beschikking betalingsregeling corona, invorderingsrente

22-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In verband met de coronacrisis hebben veel ondernemers een belastingschuld opgebouwd. Over de openstaande schuld is de ondernemer, vanaf het moment dat de betalingstermijn van de belastingaanslag is overschreden, invorderingsrente verschuldigd. In verband met…

KG:206:2022:2 Bezwaar tegen nihilaangifte omzetbelasting of tegen voldoening op aangifte omzetbelasting kan ertoe leiden dat meer belasting wordt teruggegeven dan eerder is voldaan

20-12-2022 -
Standpunt
 - 

Casus 1 Een belastingplichtige dient tijdig een nihilaangifte omzetbelasting in over het vierde kwartaal 2020. Enige tijd later komt belastingplichtige erachter dat hij over dat tijdvak recht heeft op een teruggaaf van € 20.000. Belastingplichtige…

KG:206:2022:1 Doorschuifbeschikking in verhouding tot artikel 9.6 Wet IB 2001

20-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Op grond van artikel 26, eerste lid, van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (hierna: Bvdb 2001) stelt de inspecteur het bedrag van het naar een volgend jaar over te brengen buitenlands inkomen uit…

KG:206:2022:3 Definitieve aanslag inkomstenbelasting in het jaar van overlijden

20-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is op 1 maart 2021 overleden. Aan de erfgenamen van belastingplichtige is ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2021 een papieren F-Biljet uitgereikt. Dat biljet wordt op 1 juli 2021 ingestuurd naar de…

KG:206:2022:4 Een standpunt van een kennisgroep en artikel 8:42 jo. artikel 8:29 van de Awb

20-12-2022 -
Standpunt
 - 

Vraag Wanneer wordt voor een standpunt van een kennisgroep dat kwalificeert als een op de zaak betrekking hebbend stuk in de zin van artikel 8:42 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), een beroep op…

KG:206:2022:5 De begrippen fout en kenbaarheid van artikel 16, tweede lid, onderdeel c, AWR

20-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Indien een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of tot een te laag bedrag is vastgesteld, kan de inspecteur de te weinig geheven belasting onder voorwaarden navorderen. De voorwaarden waaronder navordering is toegestaan zijn…

KG:206:2022:6 Conserverende navorderingsaanslag op grond van artikel 16, tweede lid, onderdeel c, AWR niet mogelijk, omdat niet is voldaan aan het kenbaarheidsvereiste

20-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van een ingediende aangifte inkomstenbelasting over het jaar van (e)migratie (een zogeheten M-biljet of M-aangifte), had naast een ”gewone” aanslag ook een conserverende aanslag moeten worden opgelegd. De inspecteur heeft wel een…

KG:210:2022:4 Overbrenging van eigen goederen ten behoeve van klinische studies

14-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende (hierna: A) is een winst beogend bedrijf dat geneesmiddelen ontwikkelt. Voordat deze geneesmiddelen op de markt mogen komen, dient A deze te testen op proefpersonen en onderzoek te doen naar de werking van…

[VERVALLEN] KG:210:2022:3 ICV door vrijgestelde ondernemer

14-12-2022 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Vervallen Dit standpunt is vervallen wegens opname in het besluit “Omzetbelasting. Toelichting Tabel II”, Post A.6 paragraaf 8.3, Besluit van 20 december 2023, Stcrt. 2023, 27807. Dit besluit treedt in werking op 1 april…

KG:210:2022:2 Elektronisch onderwijs; onderwijsvrijstelling

14-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is een beroepsvereniging die voor haar leden elektronische trainingen verzorgt. X staat ingeschreven in het register voor instellingen voor beroepsonderwijs bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. X verzorgt een e-learning module. De deelnemer…

KG:210:2022:1 Triagist; medische vrijstelling

14-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Triagisten van een huisartsendienst verrichten werkzaamheden voor de spoedpost van een ziekenhuis in de zogenoemde ANW-uren (Avond, Nacht en Weekend). Tussen de huisartsendienst en het ziekenhuis zijn overeenkomsten van opdracht gesloten. Vastgesteld is dat…

KG:040:2022:1 Niet-aftrekbare rentelasten en de tweede limiet

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in Nederland gevestigde vennootschap ontvangt inkomsten uit Duitsland waarop Duitse bronbelasting is ingehouden. Met die inkomsten houden rentelasten verband die op grond van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna:…

KG:063:2022:5 Artikel 21, achtste lid SW. Quasi wettelijke verdeling en verhuurde woning aan kinderen.

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Moeder overlijdt in 2021. Vader en drie kinderen zijn erfgenamen, ieder voor 1/4de deel. Tot de nalatenschap behoren twee verhuurde woningen. De woningen worden verhuurd aan twee van de drie kinderen. De quasi-wettelijke verdeling…

KG:011:2022:4 Phantom Stock en artikel 10-1-j Wet Vpb 1969

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van artikel 10, eerste lid, onderdeel j, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb) is de vraag opgekomen of de toekenning en waardeontwikkeling van bepaalde Phantom Stocks onder het bereik…

KG:011:2022:3 Werking verliesverrekeningstemporisering (carry-back na carry-forward)

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 2022 gelden de nieuwe verliestemporiseringsregels. Op basis van deze wetgeving vindt de verliesverrekening slechts plaats tot een bedrag van € 1.000.000 vermeerderd met 50% van de belastbare winst van dat jaar…

KG:011:2022:2 Houdsterverliesregeling en werkzaamheden buitenlandse vaste inrichting

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van de houdsterverliesregeling is de vraag opgekomen of de werkzaamheden van een buitenlandse vaste inrichting meetellen voor de beoordeling van de feitelijke werkzaamheid. De feiten van de casus zijn als volgt:…

KG:024:2022:13 Inkoopfaciliteit artikel 4c Wet DB en aangifte dividendbelasting

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inhoudingsplichtige heeft bij een inkoopprogramma gebruik gemaakt van de inkoopfaciliteit als bedoeld in artikel 4c van de Wet op de dividendbelasting (hierna: Wet DB). Als gevolg daarvan is de volledige inkoop vrijgesteld van…

KG:024:2022:12 Samenloop tax sparing credit en dooruitdelingsfaciliteit artikel 11 Wet DB

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een vennootschap ontvangt een dividend van een buitenlandse deelneming. De bronstaat houdt hierop geen bronbelasting in en het dividend valt voor de heffing van vennootschapsbelasting bij de vennootschap onder de deelnemingsvrijstelling. In het van…

KG:024:2022:10 Grensoverschrijdende fusie

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is een vennootschap opgericht naar Nederlands recht, die op grond van artikel 1, derde lid van de Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna: Wet DB) inhoudingsplichtig is voor de dividendbelasting. Y is opgericht…

KG:024:2022:8 Gevolgen keuzedividend voor heffing dividendbelasting

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Het bestuur van een vennootschap besluit aandeelhouders het recht te geven op een uitkering in de vorm van een winstuitdeling, of in plaats daarvan eenzelfde bedrag te ontvangen als terugbetaling van kapitaal. Op grond…

KG:024:2022:6 Gelieerdheid Wet bronbelasting 2021

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Is er in bovengenoemde situatie sprake van gelieerdheid tussen de inhoudingsplichtige (gevestigd in Nederland) en de voordeelgerechtigde (gevestigd in een laagbelastende jurisdictie) in de zin van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel c, van…