Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

275 resultaten, gefilterd op

Belastingsoort: Inkomstenbelasting (IB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:213:2022:2 Contante waarde renteloze vierjaars lening

28-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding BV X koopt einde jaar 1 van een derde een deelneming en hoeft pas over 4 jaar de koopsom te betalen. Er wordt overeengekomen dat dit uitstel van betaling renteloos geschiedt, omdat de verkoper…

KG:213:2022:3 Aftrek verhuiskosten bij eindigen ROW

28-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een predikant gaat met emeritaat en moet als gevolg daarvan verplicht verhuizen uit de dienstwoning. Vragen Antwoorden Beschouwing vraag 1 Inleiding In deze beschouwing wordt ingegaan op de vraag of recht bestaat op toepassing…

KG:070:2022:13 Afstorten van een nog in de oprentingsfase verkerende oudedagsreserve- en/of stakingswinstlijfrente naar een lijfrenterekening

27-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De gerechtigde van een bij een BV nog in de oprentingsfase verkerende oudedagsreserve- en/of stakingswinstlijfrente wil deze lijfrente omzetten naar een lijfrenterekening bij een bank of beleggingsinstelling. Vraag Waarmee moet rekening worden gehouden bij…

KG:070:2022:7 Lijfrenterekening en bonus bij minimale inleg

27-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De bank overweegt een eindejaarsactie voor het openen van een lijfrenterekening op beleggingsbasis. Wanneer een belastingplichtige in de laatste maanden van het jaar zo’n rekening opent en een minimaal bedrag inlegt, ontvangt hij in…

KG:070:2022:6 Uiterste ingangsdatum als de opbouwfase van de lijfrente eindigt 5 jaar na de AOW-leeftijd

27-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige bereikt in jaar t=0 de AOW-leeftijd. De contractuele einddatum van de lijfrente in de opbouwfase ligt in jaar t=5. De belastingplichtige wil een uitkerende lijfrente (verzekering of rekening) aankopen en de overdracht…

KG:070:2022:3 Ingegane oudedagsverplichting en omzetting in lijfrenterekening: minimale uitkeringsduur

27-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De directeur-grootaandeelhouder (hierna: de DGA) heeft een oudedagsverplichting bij zijn eigen BV, waarbij de uitkeringen al zijn ingegaan. De DGA wil de oudedagsverplichting omzetten in een lijfrenterekening. De DGA is op dat moment 4…

KG:070:2022:1 Lijfrenterekening en uitbetalen van het tegoed aan niet-natuurlijk persoon

27-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De rekeninghouder van een lijfrenterekening, waarvan de uitkeringen reeds zijn ingegaan, overlijdt. Het tegoed op de lijfrenterekening komt deels toe aan een niet-natuurlijk persoon. De bank wil dat deel van het tegoed in 1…

KG:003:2022:19 Ontgaanstoets juridische splitsing na terugkoop eerder geschonken aandelen

27-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X bezit alle aandelen in Holding BV. Meer dan 20 jaar geleden heeft Holding BV al haar aandelen in Werk BV overgedragen aan Y. In 2015 heeft Holding BV 51% van de aandelen in…

KG:202:2023:5 Vastgoedparticipaties in een besloten fonds voor gemene rekening en box 3

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een besloten Fonds voor Gemene Rekening (hierna: FGR) heeft aan particuliere beleggers bewijzen van deelgerechtigdheid uitgegeven. Het besloten FGR belegt voornamelijk in in Nederland gelegen woningen die worden verhuurd. De beleggingsportefeuille is gefinancierd met…

KG:070:2022:20 Te hoge inleg op lijfrenterekening/ lijfrentebeleggingsrecht binnen drie maanden bij instelling gemeld en behaald rendement

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige stort op 1 november van jaar x abusievelijk € 150.000 naar een lijfrenterekening/ lijfrentebeleggingsrecht. Dit bedrag wordt direct overgeboekt naar een gekoppelde beleggersrekening. In 2,5 maanden tijd behaalt de belastingplichtige een rendement…

KG:070:2022:11 Fiscale behandeling compensatie aan (gewezen) partner bij afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De directeur-grootaandeelhouder (hierna: de DGA) heeft zijn pensioen in eigen beheer afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting (hierna: ODV). De DGA biedt (bij echtscheiding) aan de partner een compensatie voor het verlies van rechten…

KG:003:2022:18 Dividenduitkering onder een ontbindende voorwaarde en toepassing artikel 4.12a van de Wet inkomstenbelasting 2001

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Erflater is op 1 januari 2019 overleden. Tot de nalatenschap behoren alle aandelen in BV X. Deze aandelen vererven naar het kind van de erflater. Belanghebbenden doen in verband hiermee een beroep op de…

KG:212:2022:9 Bij regiewerkzaamheden sprake van aanschaffingskosten?

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Ondernemer X koopt een pand dat hij wil laten herontwikkelen tot een zeer duurzaam gerenoveerd gebouw dat voldoet aan de Milieulijst. Daartoe schakelt hij bedrijf Y in dat gespecialiseerd is in project- en bouwmanagement.…

KG:051:2022:9 Gevolgen trouwen in beperkte gemeenschap van goederen en aankoop nieuwe woning met verschillende eigenwoningverledens

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De man heeft een eigen woning en een eigenwoningschuld. De vrouw heeft in het verleden 16 jaar een bestaande eigenwoningschuld van € 120.000 gehad en heeft deze bij de verkoop van haar woning volledig…

KG:003:2022:15 Termijnverlenging artikel 4.12a, 4.17a en 4.17b van de Wet inkomstenbelasting 2001

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is overleden in november van jaar X. In oktober van jaar (X+2) wordt een verzoek gedaan om verlenging van de tweejaarstermijn van artikel 4.17a van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001)…

KG:003:2022:17 Step up bij einde 30%- regeling?

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Moet bij het einde van de looptijd van de 30%-regeling de verkrijgingsprijs voor belastingplichtige van de aandelen in Y-Corporation op basis van artikel 4.25 Wet IB 2001 juncto artikel 16 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001…

KG:003:2022:16 Aanmerkelijk belang in omgekeerd hybride lichaam, artikel 4.6, onderdeel e, van de Wet inkomstenbelasting 2001

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Artikel 4.6, onderdeel e, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) kwalificeert als aanmerkelijk belang een ‘aandeel’ in een omgekeerd hybride lichaam als bedoeld in artikel 2, twaalfde lid, van de Wet…

KG:211:2022:14 Kwalificatie Société Civile

22-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een aantal Franse institutionele investeerders houden elk een even groot belang in X SC X. SC is opgericht naar Frans recht en houdt kantoor in Frankrijk. De investeerders zijn Franse maatschappijen die deel uitmaken…

KG:003:2022:14 Toepassing artikel 4.25 van de Wet inkomstenbelasting bij immigratie na keuze artikel 2.5 (oud) van de Wet inkomstenbelasting   

22-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Moet de belastingplichtige die tot en met 2014 gekozen heeft voor belastingheffing als binnenlands belastingplichtige, op het moment dat hij in Nederland gaat wonen de verkrijgingsprijs van zijn aandelen in de Belgische kapitaalvennootschap…

[INGETROKKEN] KG:070:2022:18 Omzetten ingegane levenslange lijfrente in eigen beheer in een tijdelijke lijfrente na ingang AOW + 5 jaar

22-03-2023 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Ingetrokken Dit standpunt is op 30 juni 2023 ingetrokken. Dit standpunt is vervangen door standpunt KG:070:2023:10. Aanleiding De belastingplichtige heeft bij zijn eigen BV een levenslange lijfrente bedongen en inmiddels een leeftijd bereikt die…

KG:212:2022:10 Geruisloze doorschuiving na overlijden, (impliciet) verzoek. Artikel 3.62 Wet IB 2001

22-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A en B, gehuwd in gemeenschap van goederen, hebben vanaf 2012 een samenwerkingsverband. In 2015 komt A te overlijden, B zet de onderneming voort. In de overlijdensaangifte van A is in de winstbijlage van…

KG:212:2022:8 Geruisloze inbreng en ruisende inbreng pand met lijfrente mogelijk?

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X en Y zijn vennoten in een vennootschap onder firma (hierna: VOF). X houdt buitenvennootschappelijk een pand dat wordt gebruikt binnen de VOF. X wenst zijn vennootschapsaandeel geruisloos in te brengen in een nieuw…

KG:212:2022:11 Geruisloze terugkeer bij voorsorteren op toekomstige gefaseerde bedrijfsoverdracht

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) is enig aandeelhouder van X B.V. waarin een onderneming wordt gedreven. De dga is voornemens de onderneming over enige jaren gefaseerd  over te dragen aan een kind, die werknemer is…

KG:212:2022:5 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij overname maatschapsaandeel  

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Maat A heeft met twee andere maten (B en C) een maatschap waarin ieder 1/3 belang heeft. Tot de onderneming behoort een pand. In 2021 treedt een vierde maat (D) toe, die geen belang…

KG:212:2022:4 Per abuis gemeld door verkeerde ondernemer. Energie-investeringsaftrek. Artikel 3.42, Wet IB 2001.

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ondernemer is op enigerlei wijze gelieerd aan een of meer andere ondernemers. De ondernemer investeert in een energie-bedrijfsmiddel. De investering wordt tijdig gemeld bij RVO, maar per abuis op naam van een gelieerde…