Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

275 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Inkomstenbelasting (IB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:202:2023:18 Toerekening gezamenlijke grondslag sparen en beleggen bij navordering

06-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtigen X en Y zijn het gehele jaar fiscale partners. In hun aangiften hebben ze van bankrekening A € 500.000 opgegeven. Hiervan is € 300.000 aan X toegedeeld en € 200.000 aan Y. Ze…

KG:051:2023:2 Geen aftrekbare kosten eigen woning bij afkoopsom periodieke erfpachtcanon voor een tijdvak van 50 jaar

06-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een appartementsrecht. Het appartementsrecht geeft de belastingplichtige recht op een bepaald aandeel van een gebouw met bijbehorende grond, dat door de gemeente met vestiging van het voortdurend recht van erfpacht is…

KG:051:2023:1 Finaal verrekenbeding, economische eigendom en aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning

01-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige en zijn partner zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. De huwelijkse voorwaarden houden in dat er alleen een gemeenschap van inboedel bestaat en dat er bij het einde van het huwelijk door echtscheiding…

KG:070:2023:6 Jaarruimte en de te hanteren nettofactor bij de imputatie van het nettopensioen

01-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In artikel 3.127, vierde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) is de imputatie op de jaarruimte geregeld. In onderdeel a is onder andere bepaald dat het gezamenlijke bedrag van de…

KG:202:2023:17 Coronatesten, coronavaccinaties en uitgaven voor specifieke zorgkosten

30-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Sinds in 2020 het coronavirus voet aan de grond kreeg in Nederland was testen het devies. Sinds 1 december 2020 was het (ook) mogelijk een coronatest te laten afnemen als iemand geen klachten had.…

KG:202:2023:15 (Medisch) pedicure bij diabetes en uitgaven voor specifieke zorgkosten

25-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is diabetespatiënt en is door de huisarts geadviseerd om naar een (medisch) pedicure te gaan. Vraag Kwalificeren behandelingen door een (medisch) pedicure als genees- of heelkundige hulp in de zin van artikel 6.17,…

KG:202:2023:14 Fiscaal partnerschap bij volgtijdelijke opname in een verpleeghuis

23-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X en Y zijn ongehuwd samenwonend en fiscale partners. Op het moment dat Y wordt opgenomen in een verpleeghuis, laat X door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de inspecteur weten dat zij niet…

KG:059:2023:1 Besloten fonds voor gemene rekening en de terbeschikkingstellingsregeling

23-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X en zijn familieleden hebben gezamenlijk een fonds voor gemene rekening (hierna: FGR). X heeft een aanmerkelijk belang in BV X. Dit FGR wordt voor fiscale doeleinden als besloten aangemerkt. In de fondsvoorwaarden is…

KG:202:2023:13 Hyperbare zuurstoftherapie en uitgaven voor specifieke zorgkosten

17-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft aan een coronabesmetting langdurige cognitieve klachten overgehouden, ook wel postcovidsyndroom genoemd. Ter behandeling hiervan gaat zij hyperbare zuurstoftherapie volgen. Zij is hiervoor doorverwezen door een medisch specialist. De therapie wordt uitgevoerd in…

KG:202:2023:12 Cryptomunten ontstaan uit een fork en box 3

12-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige bezit  bitcoins. Door het ontstaan van forks in de blockchain van de bitcoin heeft belastingplichtige gratis verschillende nieuwe ander soort cryptomunten gekregen waarvan de waarde op de peildatum voor box 3 in de…

KG:202:2023:11 Dieetaftrek kinderen bij co-ouderschap

11-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Man en vrouw hebben samen 3 kinderen die jonger zijn dan 27 jaar. Deze kinderen volgen diëten die voldoen aan de voorwaarden voor aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. De man en vrouw zijn…

KG:212:2023:2 Doteren aan de fiscale oudedagsreserve bij een gebroken boekjaar eindigend in belastingjaar 2023

09-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Bij de inwerkingtreding van het belastingplan 2023 is een uitzondering gemaakt voor het doteren aan de fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) ten aanzien van gebroken boekjaren die eindigen in het belastingjaar 2023. Naar aanleiding hiervan…

KG:070:2023:4 Overschrijding wettelijke termijn en uiterlijk tijdstip ingaan uitkeringen tijdelijke oudedagslijfrente  

25-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige bereikt in jaar t=2 de AOW-leeftijd. Hij heeft een lijfrenteverzekering afgesloten die expireert in jaar t=0. De belastingplichtige wil het expiratiekapitaal gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente. Vraag Is het toegestaan het expiratiekapitaal…

KG:070:2023:3 Genieter van termijnen uit lijfrenterekening/lijfrentebeleggingsrecht overlijdt voordat eerste termijn is uitgekeerd

25-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige (hierna: de genieter) heeft een lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld in artikel 3.126a van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). De genieter is met de bank, beleggingsonderneming of beheerder…

KG:202:2023:10 Fiscaal partnerschap bij pleegkind

20-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X en Y zijn ongehuwd samenwonenden. Zij staan beiden met een minderjarig pleegkind op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen (hierna: BRP) ingeschreven. X en Y zijn geen (eerstelijns) bloedverwant of aanverwant in de…

KG:070:2023:5 Maximale uitkeringsperiode lijfrenterekening/lijfrentebeleggingsrecht

20-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De rekeninghouder van een lijfrenterekening of houder van een beleggingsrecht als bedoeld in artikel 3.126a van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) komt met de uitvoerder van zijn lijfrenteproduct overeen het tegoed…

KG:202:2023:9 Kosten pruik en uitgaven voor specifieke zorgkosten

18-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige lijdt aan trichotillomanie, een psychische aandoening waarbij de patiënt de aandrang heeft om de eigen haren uit te trekken. Om haar kaalheid te camoufleren, schaft ze in 2023 een pruik aan en maakt…

KG:204:2023: 5 Renseigneringsverplichting leerlingenvervoer

18-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Gemeenten zijn onder voorwaarden verplicht vervoerskosten van en naar school te vergoeden aan ouders van in hun gemeente verblijvende leerlingen. De ouders organiseren het brengen en halen van hun kind dan zelf (bijvoorbeeld door…

KG:202:2023:8 Aanschafkosten rolstoelpendelscooter aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten

13-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is invalide en daardoor rolstoelafhankelijk. In 2022 heeft belastingplichtige een rolstoelpendelscooter (hierna: pendelscooter) aangeschaft. Dit vervoermiddel is aangeschaft zodat belastingplichtige zich met de rolstoel over langere afstanden kan verplaatsen. Op de verder weg…

KG:212:2023:1 Voorbehoud negatieve stille reserves mogelijk?

13-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Op de balans van een personenvennootschap (hierna: vennootschap) staat een bedrijfsmiddel met een negatieve stille reserve van € 500.000. Een nieuwe vennoot treedt toe tot deze vennootschap. De zittende vennoten en de toetredende vennoot…

KG:070:2023:2 Vervreemden/splitsen van een kapitaalverzekering eigen woning/spaarrekening eigen woning in het kader van echtscheiding

06-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige (hierna: man) en zijn partner (hierna: vrouw) hebben op beider naam een kapitaalverzekering eigen woning (hierna: KEW) dan wel een spaarrekening eigen woning (hierna: SEW). Het tegoed op de KEW/SEW behoort aan beiden…

[VERVALLEN] KG:202:2023:7 Co-ouderschapsregeling inkomensafhankelijke combinatiekorting

04-04-2023 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Vervallen KG:202:2023:7 is komen te vervallen in verband met de wetswijziging van artikel 8.14a van de Wet inkomstenbelasting 2001 per 1 januari 2024. Aanleiding Op 30 september 2022 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen…

KG:202:2023:6 Uitgaven voor donorzaad van een alleenstaande en verminderd vruchtbare vrouw en aftrek specifieke zorgkosten

04-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is een alleenstaande vrouw van 40 jaar met een kinderwens. Zij heeft een doorverwijzing van een arts overgelegd waaruit blijkt dat zij een aandoening heeft die leidt tot verminderde vruchtbaarheid. Inmiddels heeft ze,…

KG:213:2022:4 Etiketteren aandelen bij participatie BV in een maatschap

28-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige exploiteerde in de vorm van een eenmanszaak een akkerbouwbedrijf. Per einde jaar 1 gaat belastingplichtige een maatschap aan met zijn partner en een door hem op te richten BV. In de maatschapsovereenkomst is…

KG:213:2022:1 Schadevergoedingen X mogen worden gepassiveerd

28-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Door de gaswinning door X vinden in de provincie Groningen aardbevingen plaats. Het gebied waar de (meeste) aardbevingen plaatsvinden is aangewezen als aardbevingsgebied. X is op basis van artikel 33 van de Mijnbouwwet verplicht…