Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

264 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Inkomstenbelasting (IB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:003:2022:18 Dividenduitkering onder een ontbindende voorwaarde en toepassing artikel 4.12a van de Wet inkomstenbelasting 2001

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Erflater is op 1 januari 2019 overleden. Tot de nalatenschap behoren alle aandelen in BV X. Deze aandelen vererven naar het kind van de erflater. Belanghebbenden doen in verband hiermee een beroep op de…

KG:212:2022:9 Bij regiewerkzaamheden sprake van aanschaffingskosten?

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Ondernemer X koopt een pand dat hij wil laten herontwikkelen tot een zeer duurzaam gerenoveerd gebouw dat voldoet aan de Milieulijst. Daartoe schakelt hij bedrijf Y in dat gespecialiseerd is in project- en bouwmanagement.…

KG:051:2022:9 Gevolgen trouwen in beperkte gemeenschap van goederen en aankoop nieuwe woning met verschillende eigenwoningverledens

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De man heeft een eigen woning en een eigenwoningschuld. De vrouw heeft in het verleden 16 jaar een bestaande eigenwoningschuld van € 120.000 gehad en heeft deze bij de verkoop van haar woning volledig…

KG:003:2022:15 Termijnverlenging artikel 4.12a, 4.17a en 4.17b van de Wet inkomstenbelasting 2001

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is overleden in november van jaar X. In oktober van jaar (X+2) wordt een verzoek gedaan om verlenging van de tweejaarstermijn van artikel 4.17a van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001)…

KG:003:2022:17 Step up bij einde 30%- regeling?

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Moet bij het einde van de looptijd van de 30%-regeling de verkrijgingsprijs voor belastingplichtige van de aandelen in Y-Corporation op basis van artikel 4.25 Wet IB 2001 juncto artikel 16 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001…

KG:003:2022:16 Aanmerkelijk belang in omgekeerd hybride lichaam, artikel 4.6, onderdeel e, van de Wet inkomstenbelasting 2001

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Artikel 4.6, onderdeel e, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) kwalificeert als aanmerkelijk belang een ‘aandeel’ in een omgekeerd hybride lichaam als bedoeld in artikel 2, twaalfde lid, van de Wet…

KG:211:2022:14 Kwalificatie Société Civile

22-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een aantal Franse institutionele investeerders houden elk een even groot belang in X SC X. SC is opgericht naar Frans recht en houdt kantoor in Frankrijk. De investeerders zijn Franse maatschappijen die deel uitmaken…

KG:003:2022:14 Toepassing artikel 4.25 van de Wet inkomstenbelasting bij immigratie na keuze artikel 2.5 (oud) van de Wet inkomstenbelasting   

22-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Moet de belastingplichtige die tot en met 2014 gekozen heeft voor belastingheffing als binnenlands belastingplichtige, op het moment dat hij in Nederland gaat wonen de verkrijgingsprijs van zijn aandelen in de Belgische kapitaalvennootschap…

[INGETROKKEN] KG:070:2022:18 Omzetten ingegane levenslange lijfrente in eigen beheer in een tijdelijke lijfrente na ingang AOW + 5 jaar

22-03-2023 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Ingetrokken Dit standpunt is op 30 juni 2023 ingetrokken. Dit standpunt is vervangen door standpunt KG:070:2023:10. Aanleiding De belastingplichtige heeft bij zijn eigen BV een levenslange lijfrente bedongen en inmiddels een leeftijd bereikt die…

KG:212:2022:10 Geruisloze doorschuiving na overlijden, (impliciet) verzoek. Artikel 3.62 Wet IB 2001

22-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A en B, gehuwd in gemeenschap van goederen, hebben vanaf 2012 een samenwerkingsverband. In 2015 komt A te overlijden, B zet de onderneming voort. In de overlijdensaangifte van A is in de winstbijlage van…

KG:212:2022:8 Geruisloze inbreng en ruisende inbreng pand met lijfrente mogelijk?

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X en Y zijn vennoten in een vennootschap onder firma (hierna: VOF). X houdt buitenvennootschappelijk een pand dat wordt gebruikt binnen de VOF. X wenst zijn vennootschapsaandeel geruisloos in te brengen in een nieuw…

KG:212:2022:11 Geruisloze terugkeer bij voorsorteren op toekomstige gefaseerde bedrijfsoverdracht

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) is enig aandeelhouder van X B.V. waarin een onderneming wordt gedreven. De dga is voornemens de onderneming over enige jaren gefaseerd  over te dragen aan een kind, die werknemer is…

KG:212:2022:5 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij overname maatschapsaandeel  

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Maat A heeft met twee andere maten (B en C) een maatschap waarin ieder 1/3 belang heeft. Tot de onderneming behoort een pand. In 2021 treedt een vierde maat (D) toe, die geen belang…

KG:212:2022:4 Per abuis gemeld door verkeerde ondernemer. Energie-investeringsaftrek. Artikel 3.42, Wet IB 2001.

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ondernemer is op enigerlei wijze gelieerd aan een of meer andere ondernemers. De ondernemer investeert in een energie-bedrijfsmiddel. De investering wordt tijdig gemeld bij RVO, maar per abuis op naam van een gelieerde…

KG:211:2022:10 Kwalificatie Société Civile de Placement Immobilier

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X, een Société Civile de Placement Immobilier (hierna: SCPI) naar het recht van Frankrijk, heeft volgens de statuten als doel om direct en indirect vastgoed te verwerven, beheren en exploiteren. Daarbij horen ten aanzien…

KG:070:2022:12 Studiebeurs aan buitenlandse studenten

20-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een universiteit keert studiebeurzen uit aan buitenlandse studenten, die geen recht hebben op studiefinanciering in het kader van de Wet studiefinanciering 2000 (hierna: WSF 2000). Vraag Zijn de bedragen die maandelijks van de universiteit…

KG:051:2022:10 Aftrekbare kosten eigen woning en gevolgen aftrek restant afsluitprovisie na oversluiten eigenwoningschuld

16-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft vóór 2013 een afsluitprovisie betaald. Omdat dit bedrag hoger is dan het in de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) bepaalde normbedrag van € 3.630 (thans: artikel 3.120, vijfde lid,…

KG:070:2022:15 Ingegane oudedagsverplichting en overlijden: is aankoop van een nabestaandenlijfrente fiscaal geruisloos mogelijk?

16-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) heeft een oudedagsverplichting bij zijn eigen BV, waarbij de uitkeringen al zijn ingegaan. De DGA overlijdt. De erfgenaam wil de oudedagsverplichting omzetten in een nabestaandenlijfrente. Vraag De vraag is of…

KG:070:2022:19 Aftrekbare onderhoudsverplichting bij verrekening van een lijfrenterekening bij echtscheiding vanwege een periodiek verrekenbeding

16-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Man en vrouw waren gehuwd onder huwelijkse voorwaarden met een beperkte gemeenschap van goederen. Er is een periodiek verrekenbeding opgenomen in de huwelijkse voorwaarden ter verrekening van overgespaarde inkomen (hetgeen na afloop van het…

KG:070:2022:17 Waardering verzekeringen in box 3 bij faillissement verzekeraar

16-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een verzekeraar verkeert in faillissement. De curatoren in het faillissement hebben de waarden en uitkeringen van de verzekeringen naar beneden bijgesteld, namelijk naar x%. Dit is in een openbaar verslag een paar maanden na…

KG:070:2022:16 Pre-Brede Herwaarderingslijfrente na overlijden naar goed doel

14-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule expireert vanwege het overlijden van de verzekeringnemer. De begunstigde van de kapitaalverzekering met lijfrenteclausule is een goed doel. De verzekeraar wil gaan uitkeren. Vragen Antwoorden Beschouwing Wettelijk kader Door het…

KG:070:2022:2 Toedeling lijfrenterekening in uitkerende fase na overlijden rekeninghouder

14-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Bij een lijfrenterekening in de uitkerende fase overlijdt de rekeninghouder. De lijfrente keert € 3.000 per jaar uit en heeft een resterende looptijd van 10 jaar. Op het moment van overlijden is het tegoed…

KG:202:2023:4 Fiscaal partnerschap bij beëindiging geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtigen hebben een geregistreerd partnerschap. Met wederzijds goedvinden besluiten zij het geregistreerde partnerschap te beëindigen. In deze casus wordt ervan uitgegaan dat belastingplichtigen niet meer op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen (hierna: BRP)…

KG:202:2023:3 Herleven fiscaal partnerschap bij niet inschrijven echtscheiding in de registers

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een echtpaar dient op 11 november 2021 een verzoek tot echtscheiding in. Op dezelfde datum wordt één van de twee belastingplichtigen uitgeschreven op het woonadres in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP). De echtscheiding wordt…

KG:202:2023:2 Herleven fiscaal partnerschap bij niet-ontvankelijk echtscheidingsverzoek

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een echtpaar dient op 11 november 2021 een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Op dezelfde datum wordt één van de twee belastingplichtigen uitgeschreven op het woonadres in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP).…