Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

101 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Vennootschapsbelasting (VPB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:023:2022:2 Schadevergoeding al dan niet uit hoofde van deelneming

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige verwerft een deelneming. Belastingplichtige en de verkopende partij (hierna: verkoper) komen op enig moment na de aankoop een schadevergoeding overeen voor (vermeend) onrechtmatig handelen (onrechtmatige concurrentie) door verkoper. Verkoper is hierdoor een…

KG:023:2022:3 Kwalificatie Duitse Genussrechte/profit participation rights voor het begrip deelneming

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Y heeft in totaal 15 miljoen Duitse zogenoemde ‘Genussrechte’ – oftewel profit participation rights (hierna: PPR’s) uitgegeven. De PPR’s hebben een nominale waarde van € 1 per stuk. Belastingplichtige heeft 5,25 miljoen aan PPR’s…

KG:211:2022:9 M Ltd Mauritius

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie vindt plaats naar aanleiding van de aanmelding als buitenlands belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting. Vraag Kwalificeert M, een private company limited by shares (hierna: M Ltd), opgericht naar het recht van Mauritius, voor…

KG:011:2022:6 Wat wordt verstaan onder overcapaciteit bij zonnepanelen (fbi-regime)

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van het beleggingsvereiste van artikel 28, tweede lid, van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969), is de vraag opgekomen of dit vereiste bij elke zogenoemde teruglevering van…

KG:011:2023:1 Aftrekbaarheid doorbelaste kosten van inkoop in verband met toegekende rechten op aandelen (artikel 10-1-j Wet Vpb 1969)

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van de toepassing van artikel 10, eerste lid, onderdeel j, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb) is een vraag opgekomen naar de aftrekbaarheid van door een verbonden…

KG:032:2022:3 Toepassing standaardvoorwaarde 6 van het Besluit juridische fusie

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding BV X houdt zich bezig met twee activiteiten. BV X beschikt eind 2018 over te verrekenen verliezen. Per 1 januari 2019 splitst BV X één activiteit af naar BV Y.  De aandeelhouder van BV…

KG:011:2022:9 Total Return on Equity Swap (TRES) - toepassing van de artikelen 10c en 25 Wet Vpb 1969

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Aan de Kennisgroep bijzondere winstbepaling vpb is een vraag voorgelegd over een zogenoemde Total Return on Equity Swap (hierna: TRES). De vraag die opkomt is hoe de artikelen 10c en 25 van de Wet…

[INGETROKKEN] KG:011:2022:1 Toepassing Regeling functionele valuta – wat zijn de gevolgen voor de beschikkingen functionele valuta in roebel nu de ECB geen wisselkoers van de euro/roebel meer publiceert?

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Ingetrokken Dit standpunt heeft zijn directe belang verloren en kan daarom als zodanig als ingetrokken worden beschouwd, omdat de Regeling van 16 juni 2022 tot wijziging van de Regeling functionele valuta, nr. 2022-0000161075, met…

KG:032:2022:1 Samenloop van artikel 14a en 15ahb Wet Vpb 1969 en artikel 14, tweede lid, Bfe 2003

07-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding M houdt alle aandelen in D en D houdt vervolgens de aandelen in verschillende andere vennootschappen. Tezamen vormen zij een fiscale eenheid, waarvan M de moeder is. Ultimo 2020 heeft de fiscale eenheid M…

KG:011:2023:4 Uitleg goedkeuring fbi-besluit – dividend uit vervreemdingswinst onroerende zaken

06-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Er is een vraag opgekomen over het begrip vervreemdingswinst in de zin van de goedkeuring van paragraaf 5.1.2. van het fbi-besluit (Besluit van 14 oktober 2022, nr. 2022-219522). De feiten van de casus zijn…

KG:011:2023:2 Tonnageregeling - begrip 'schip' - zeebrief

06-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Aan de Kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb is een vraag voorgelegd over het begrip ‘schip’ als bedoeld in artikel 3.22, vierde lid, onderdeel a, onder 1, Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB). Vraag Komt alleen…

KG:011:2023:3 Tonnageregeling - begrip 'vervoer over zee' - korte tijd op zee

06-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Aan de Kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb is een vraag voorgelegd over het begrip ‘vervoer over zee’ als bedoeld in artikel 3.22, vierde lid, onderdeel a, onder 1, Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001)…

KG:211:2022:8 X Società a responsabilità limitata a capitale ridotto

06-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De ‘Società a responsabilità limitata a capitale ridotto’ (hierna: S.r.l.c.r.) is een rechtsvorm (een specifieke uitwerking van de S.r.l.) die in 2012 (gepubliceerd in het Italiaanse Staatsblad van 26 juni 2012, nr. 147, SO)…

KG:011:2022:5 Toepassen multiplier giftenaftrek bij negatieve winst (art. 16 lid 4 Wet Vpb 1969)

03-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van de multiplier van de giftenaftrek van artikel 16, lid 4, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb) is de vraag opgekomen hoe deze moet worden toegepast bij een negatieve…

KG:211:2022:7 Zorgvrijstelling - kwalificerend aandeelhouderschap zorgvrijstelling

28-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een stichting is aandeelhouder van meerdere deelnemingen die zorgwerkzaamheden uitvoeren als bedoeld in artikel 5, lid 1, onderdeel c, ten eerste, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: de zorg-BV’s). Daarnaast is zij aandeelhouder van…

KG:211:2022:4 Partnership, Hong Kong

28-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In de Partnerships Ordinance van Hong Kong wordt de Partnership als volgt omschreven: "Definition of partnership Partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit."…

KG:211:2022:6 X Unternehmergesellschaft & Co. KG

27-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Compagnie Kommanditgesellschaft (hierna KG) is een samenwerkingsverband met één beherend vennoot (komplementär), X Unternehmergesellschaft (hierna: UG), en één commanditaire vennoot (kommanditist), natuurlijk persoon A. De beherend vennoot is persoonlijk aansprakelijk voor de schulden…

KG:211:2022:1 X MEPE, Griekenland

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X Monoprosoopi Etairia Periorismenès Efthinès (hierna: X MEPE), opgericht naar het recht van Griekenland MEPE is opgericht in [jaar]. Een MEPE wordt in het Engels vertaald als een Sole Shareholder Limited Company en betreft…

KG:211:2022:2 CH SA Zwitserland

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding CH Société Anonyme (hierna: CH SA) is opgericht in 2007. In verband met de toepassing van de deelnemingsvrijstelling is van belang of CH SA voor de Nederlandse belastingheffing kwalificeert als kapitaalvennootschap. Vraag Kwalificeert CH SA,…

KG:211:2022:3 P SA Portugal

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie vindt plaats naar aanleiding van de aanmelding als buitenlandse ondernemer voor de vennootschapsbelasting en de registratie voor de omzetbelasting. Vraag Kwalificeert P SA, opgericht naar het recht van Portugal, voor de Wet…

KG:211:2022:5 Vennootschap onder firma, België

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Belgische vennootschap onder firma is in 2002 gekwalificeerd als transparante personenvennootschap, maar in 2019 is in België het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking getreden. Daarom wordt deze rechtsvorm nu opnieuw…

KG:011:2022:7 Afronden drempels etc. bij aangifte in functionele valuta

17-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van in euro’s luidende drempelbedragen, franchises en maxima in de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb) - zoals in artikel 15b, eerste lid, onderdeel b, artikel 20, tweede lid,…

KG:011:2022:8 Omgekeerde converteerbare lening – artikel 10-1-d Wet Vpb 1969 – aftrek opslag conversierecht

10-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Aan de Kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb is de vraag voorgelegd of er bij een omgekeerde converteerbare obligatielening fiscaal sprake is van het verstrekken van kapitaal of van een schuld, en of de opslag die…

KG:011:2022:4 Phantom Stock en artikel 10-1-j Wet Vpb 1969

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van artikel 10, eerste lid, onderdeel j, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb) is de vraag opgekomen of de toekenning en waardeontwikkeling van bepaalde Phantom Stocks onder het bereik…

KG:011:2022:3 Werking verliesverrekeningstemporisering (carry-back na carry-forward)

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 2022 gelden de nieuwe verliestemporiseringsregels. Op basis van deze wetgeving vindt de verliesverrekening slechts plaats tot een bedrag van € 1.000.000 vermeerderd met 50% van de belastbare winst van dat jaar…